АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

  • Олександр Андрощук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-8786-851X
  • Олександр Михайленко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6385-536X
  • Віталій Грінченко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2158-4389
Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, модель, метод, методика, адміністрація служби, регіональне управління

Анотація

Загострення світових і внутрішніх – економічних, соціальних і політичних проблем в Україні вимагає професійного інформаційно-аналітичного забезпечення військових формувань і правоохоронних органів у цілому та Державної прикордонної служби України зокрема. Найбільш проблематичним питанням залишається формалізація технологій інформаційно-аналітичного забезпечення стосовно підтримки прийняття рішення в охороні та захисті державного кордону на рівні адміністрації та регіональних управлінь Державної прикордонної служби України. Подано методичні засади інформаційно-аналітичної діяльності у Державній прикордонній службі України. Було визначено, що зміст інформаційно-аналітичного забезпечення полягає в збиранні, передаванні, обробці накопиченні, зберіганні, захисті, пошуку, перетворенні і розповсюдженні інформації для вирішення оперативно-службових та інших завдань, формуванні інформаційних ресурсів Державної прикордонної служби України і наданні споживачам інформації для виконання ними своїх функціональних обов’язків, виробленні прогнозів розвитку обстановки на державному кордоні тощо.
Здійснено порівняльний аналіз методів інформаційно-аналітичної діяльності у Державній прикордонній службі України. Можливість застосування того чи іншого методу та позитивний результат залежить від виду, кількості та достовірності вихідних даних.

Біографії авторів

Олександр Андрощук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, професор, начальник докторантури – головний науковий співробітник

Олександр Михайленко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, доцент кафедри прикордонної служби

Віталій Грінченко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри прикордонної служби

Посилання

Бандурко О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. Ч. 1. 336 с.

Бірюков В. В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів : монографія. Луганськ : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2009. 664 с.

Вертузаєв М. С., Юрченко О. М., Стрельбицька Л. М. Застосування новітніх технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні оперативно-службової діяльності правоохоронних органів. Боротьба з організованої злчинністю і корупцією (теорія і практика). 2006. № 13. С. 165–173.

Городнов В. П. Моделирование боевых действий частей, соединений и объединений войск ПВО. Харьков : ВИРТа ПВО, 1987. 380 с.

Пермяков О. Ю., Рябцев В. В., Вернер І. Є. Інформаційні технології в збройній боротьбі: тенденції та перспективи використання. Наука і оборона. 2004. № 2. С. 23–28.

Субач І. Ю., Рябцев В. В., Голуб А. І. Модель показників ефективності системи інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття рішення. Праці Військового Інституту Телекомунікації та Інформатизації. Київ : ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2005. Вип. 1. С. 27–37.

Теорія прийняття рішень органами військового управління: монографія / В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов та ін. Харків : ХУПС, 2008. 545 с.

Кириленко В. А., Городнов В. П., Литвин М. М., Іщенко Д. В. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (в контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері) : монографія. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2009. 472 с.

Катеринчук І. С., Литвин М. М., Мисик А. Б. Методики оперативно-тактичних розрахунків : навчальний посібник. Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богда на Хмельницького, 2004. 82 с.

Горошко И. Методы и анализы данных в правоохранительной деятельности. АС-Траст 2007 г. 224 с.

Конотопов П. Ю., Курносов Ю.В. Аналитика: методология, технология и организация информационно-аналитической работы. Москва : РУСА-КИ, 2004. 512 с

Кузнецов И. Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-аналитической деятельности. Москва : ООО Изд. Яуза. 2001. 103 с.

Трахтенгерц Э. А. Компьютерная поддержка принятия решений.Москв а : СИНТЕГ, 1998. 376 с.

Інформаційно-аналітичне забезпечення інтегрованого управліннякордо нами : навчальний посібник / О. С. Андрощук, В. А. Стрельбіцький, В. С. Кушнір та ін. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. 200 с.

Баяндин Н. И. Основы деловой разведки. Москва : Издательский дом МЭИ, 2005.

Herbert, A. Simon. The New Science of Management Decision, rev. ed. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1977. 46 р.

Билл Фрэнкс Революция в аналитике. Как в эпоху Big Data улучшить ваш бизнес с помощью операционной аналитики. Москва : Альпина Паблишер, 2015. 316 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bandurko O.M (2002). Operatyvno-roshukova diyal'nist': Pidruchnyk [Operational search activity: a Textbook]. Kharkov: Nat. un-inside. cases,. Part 1. 336 p. [in Ukrainian].

Biryukov V.V. (2009). Teoretychni osnovy informatsiyno-rozshukovoho suprovodu rozsliduvannya zlochyniv: monohrafiya [Theoretical bases of informationinquiry support of crime investigation: monograph]. Lugansk: Lugansk. state. un-t inside. to them. EO Didorenko,. 664 p. [in Ukrainian].

Vertuzaev M.S., Yurchenko O.M., Strelbitskaya L.M. (2006). Zastosuvannya novitnikh tekhnolohiy v informatsiyno-analitychnomu suprovodi operatyvnooperatyvnoyi diyal'nosti pravookhoronnykh orhaniv. Borot'ba z orhanizovanoyu zlochynnistyu ta koruptsiyeyu (teoriya ta praktyka) [Application of the latest technologies in the information and analytical support of the operational and operational activities of law enforcement agencies. Combating Organized Crime and Corruption (Theory and Practice)]. № 13. P. 165–173. [in Ukrainian].

Gorodnov V. P. (1987). Modelyuvannya boyovykh diy pidrozdiliv, formuvan' ta ob'yednan' syl PPO [Modeling of combat operations of units, formations and associations of air defense forces]. Kharkov: VIRTa air defense, 380 s. [in Russian].

Permyakov O. Yu., Ryabtsev V.V., Werner I. Є. (2004). Informatsiyni tekhnolohiyi v tsiy haluzi: tendentsiyi ta perspektyvy na maybutnye. Nauka ta oborona [Information technology in the field: trends and prospects for the future. Science and defense]. No. 2. P. 23–28. [in Ukrainian].

Subach I. Yu., Ryabtsev V.V., Golub A. І. (2005). Pryynyata model' pokaznyka efektyvnosti systemy informatsiyno-analitychnoyi dopomohy. Instytut telekomunikatsiy ta informatyzatsiyi Prazi Viys'koho [The model of the indicator of the effectiveness he system of informational and analytical care is accepted. Prazі Vіyskogo Institute of Telecommunications and Informatization]. Kiev: VІТІ NTUU “KPI», VIP. 1, pp. 27–37. [in Ukrainian].

Teoriya, pryynyata vladoyu uryadu: monohrafiya / V.I. Tkachenko, YE.B. Smirnov ta insh. (2008). [Theory adopted by the authorities of the government:mo nograph / V.І. Tkachenko, E.B. Smіrnov and іnsh]. Kharkiv: HUPS, 545 p. [in Ukrainian].

Kirilenko V. A., Gorodnov V. P., Litvin M. M., Ishchenko D. V. (2009). Teoretychni osnovy informatsiyno-analitychnoho zabezpechennya okhorony suverennoho kordonu (v konteksti zusyl' natsional'noyi bezpeky Ukrayiny u prypol'oviy sferi) [Theoretical basis for the information-analytical care of the protection of the sovereign cordon (in the context of the endeavors of the national security of Ukraine in the near-field sphere)]: Khmelnitsky: NADPSU, 472 p. [in Ukrainian].

Katerinchuk I. S., Litvin M.M., Misik A. B. (2004). Metody operatyvno-taktychnykh rozrakhunkiv: pidruchnyk [Methods of operative-tactical calculations: a textbook]. Khmelnitsky: Publishing House of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnitsky, 82 p. [in Ukrainian].

Goroshko I. (2007). Metody ta analiz danykh u pravookhoronnykh orhanakh [Methods and data analysis in law enforcement]. AS-Trust, 224 p. [in Russian].

Konotopov P. Yu., Kurnosov Yu. V. (2004). Analityka: metodolohiya, tekhnolohiya ta orhanizatsiya informatsiyno-analitychnoyi roboty [Analytics: methodology, technology and organization of information and analytical work]. Moscow: RUSAKI, 512 p. [in Russian].

Kuznetsov I. N. (2001). Informatsiya: zbir, zakhyst, analiz. Pidruchnyk z informatsiyno-analitychnoyi diyal'nosti [Information: collection, protection, analysis. The textbook on information and analytical activities]. Moscow: LLC Publishing House Yauza. 103 p.

Trachtengerts E. A. (1998). Pidtrymka komp’yuternykh rishen' [Computer decision support]. Moscow: SINTEG, 376 p. [in Russian].

Informatsiyno-analitychne zabezpechennya intehrovanoho upravlinnya kordonamy: pidruchnyk. (2016). [Information-analytical support of integrated border management: a textbook] / O. S. Androshchuk, V. A. Strelbitsky, V. S.Kushnіr іn. Khmelnitsky: Khmelnytskyi: NADPSU Publishing House, 200 p. [in Ukrainian].

Bayandin N. I. (2005). Osnovy biznes-rozvidky [Fundamentals of business intelligence]. Moscow: MPEI Publishing House, [in Russian].

Herbert, A. Simon. (1977). Nova nauka pro rishennya upravlinnya [The New Science of Management Decision], rev. ed. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall, 46 p. [in English].

Bill Franks. (2015). Revolyutsiya v analitytsi. Yak polipshyty sviy biznes za dopomohoyu operatyvnoyi analityky v epokhu velykykh danykh [A revolution in analytics. How to improve your business with operational analytics in the Big Data era]. Moscow: Alpina Publisher, 316 p. [in Russian].

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
АндрощукО., МихайленкоО., & ГрінченкоВ. (2020). АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 6-21. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.187
Розділ
Військові науки