РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Ключові слова: рекомендації, інтелектуальні системи, теорія нечітких множин, інформаційно-аналітична діяльність, аналіз правопорушень

Анотація

У сучасному світі використовуються програмні продукти, які дозволяють використовувати накопичену інформацію, аналізувати та візуально демонструвати дані з різних джерел (прикладом може бути IBM i2 Analyst’sNote book, ALERT). Вони дозволяють швидше виявляти ключову інформацію серед складних даних та надавати актуальний аналіз. Недоліком поданих технологій, як вважають автори статті, є те, що ці продукти не дозволяють робити припущення, створювати самостійно відсутні складові інформаційного ланцюга. Тобто постає необхідність запропонувати продукт, який має ознаки штучного інтелекту. В основу роботи інтелектуальної системи автори пропонують покласти теорію нечітких множин, яка дозволяє описувати якісні, нечіткі поняття і наші знання, а також оперувати цими знаннями з метою отримання нової інформації. Нечітка логіка, яка є основою для реалізації методів нечіткого управління, більш природньо описує характер людського мислення, ніж традиційні формально-логічні схеми. Саме тому використання математичних засобів для представлення нечіткої вихідної інформації дозволяє будувати моделі, які найбільш адекватно відображають різні аспекти невизначеності, які постійно присутні в навколишньому середовищі. Наявні математичні моделі теорії нечіткої логіки дозволяють вирішити завдання, які стоять перед інформаційно-аналітичними підрозділами ДПСУ щодо здійснення аналізу протиправної діяльності, і дозволяють упровадити їх у автоматизовані системи. Також подані рекомендації інформаційно-аналітичним підрозділам дадуть змогу аналітикам більш якісно оцінювати об’єкт, який підлягає аналізу. Визначено показники, за якими необхідно здійснювати збір інформації і за якими буде здійснюватись їх оцінка. Запропоновані методи мають можливість змінювати ці показники як кількісно, так і якісно. Практичні рекомендації аналітикам щодо вдосконалення інформаційно-аналітичної діяльності із застосуванням методики аналізу правопорушень надає можливість здійснювати аналіз отриманих даних, надавати пропозиції та приймати рішення в охороні державного кордону. Інформатизація інформаційно-аналітичної діяльності сприятиме підвищенню ефективності, точності роботи аналітичних працівників завдяки розвитку впроваджених у практику АРМ з відповідним програмним забезпеченням.

Біографії авторів

Леонід Баран, Адміністрації Державної прикордонної служби України

директор Департаменту охорони державного кордону

Олександр Михайленко

кандидат військових наук доцент кафедри тактики прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону

Посилання

Про Концепцію розвитку Державної прикордонної служби України наперіод до 2015 року : Указ Президента України від 19 черв. 2006 р. № 546/2006. Комп’ютерна інформаційно-правова система “Ліга”. URL : www. liga. net.

Яніцкі М. Оперативний кримінальний аналіз. Міжнародна організація з міграції. Київ, 2009.

Андрощук О. С., Михайленко О. В. Модель виявлення порушників законодавства на державному кордоні із застосуванням ієрархічного нечіткого логічного виводу. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наукове видання / [гол. ред. Пермяков О. Ю.]. Київ : Вид-во Національного університету оборони України ім. Івана Черняхівського. 2014 . № 1(19). 160 с. С. 5-10.

Михайленко О. В. Методика здійснення кримінального аналізу протиправної діяльності на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки : наукове видання / [гол. ред. Олексієнко Б.М.]. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2014. № 1(61). 444 с. С. 137-152.

IBM i2 Analyst’s Notebook: URL: http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin.

Ковалев С. А. Использование программного обеспечения поддержки процесса расследования по преступлениям в сфере компьютерной информации. Использование современных информационных технологий и проблемы информационной безопасности в деятельности правоохранительных органов. Калининград, 2009. С. 117.

Шепітько В. Ю., Білоус В. В., Керик Л. І. Роль інформаційних технологій в підвищенні якості слідчої діяльності.Л. І. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. Вип. 17. Харків : Кроссроуд, 2009. С. 252-264.

Білоус В. В. Роль інформаційних технологій у реформуванні кримінально-процесуального законодавства. Криміналістика 21 століття : матеріали міжнар. наук.-практ конф., 25-26 листоп. 2010 р. Харків : Право, 2010. С. 90-92.

Шевчук В. М. Проблеми реалізації тактичних операцій і впровадження «Автоматизованого робочого місця слідчого». Питання боротьби зі злочинністю : наукове видання. Харків : Вид-во Юридичної академії. 2013. № 25. С. 174-185.

Леоненко А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzy TECH. Издательство БХВ-Петербург, 2005. – 736 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro Kontseptsiyu rozvytku Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny na period do 2015 roku [On the Concept of Development of the State Border Guard Service of Ukraine for the Period up to 2015] Elektronnyy resurs: Ukaz Prezydenta Ukrayiny. 19.06.2006 r. № 546/2006. Komp'yuterna informatsiyno-pravova systema “Liha”. – Rezhym dostupu do zhurn. : www. liga. net. [in Ukrainian].

Yanitski M. Operatyvnyy kryminal'nyy analiz. (2009). [Operational criminal analysis. International Organization for Migration] Mizhnarodna orhanizatsiya z mihratsiyi. K. [in Ukrainian].

Androshchuk O. S., Mykhaylenko O. V. Model' vyyavlennya porushnykiv zakonodavstva na derzhavnomu kordoni iz zastosuvannyam iyerarkhichnoho nechitkoho lohichnoho vyvodu [The model of detection of lawbreakers at the statebord er with the use of hierarchical fuzzy logical conclusion]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony : naukove vydannya [hol. red. Permyakov O. YU.]. K. Vyd-vo Natsional'noho universytetu oborony Ukrayiny im. Ivana Chernyakhivs'koho. 2014 – № 1(19). – 160 s. S. 5-10. [in Ukrainian].

Mykhaylenko O. V. Metodyka zdiysnennya kryminal'noho analizu protypravnoyi diyal'nosti na dilyantsi vidpovidal'nosti orhanu okhorony derzhavnoho kordonu [Methods of criminal analysis of unlawful activity on the area of responsibility of the state border protection body]. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noyi akademiyi havnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viys'kovi ta tekhnichni nauky: n aukove vydannya / [hol. red. Oleksiyenko B.M.]. Khmel'nyts'kyy. Vydavnytstvo NADPSU, 2014. – № 1(61). 444 s. S.137-152. [in Ukrainian].

Kovalev S. A. Yspol'zovanye prohrammnoho obespechenyya podderzhky protsessa rassledovanyya po prestuplenyyam v sfere komp'yuternoy ynformatsyy [The use of software to support the process of investigating crimes in the field of computer information]. Yspol'zovanye sovremennykh ynformatsyonnykh tekhnolohyy y problemy ynformatsyonnoy bezopasnosty v deyatel'nosty pravookhranytel'nykh orhanov. Kalynynhrad, 2009. S. 117. [in Ukrainian].

Shepit'ko V. U. Rol' informatsiynykh tekhnolohiy v pidvyshchenni yakosti slidchoyi diyal'nosti. [The role of information technology in improving the quality of investigative activities]. Pytannya borot'by zi zlochynnistyu. Zb. nauk. prats'. Vyp.17. KH.: Kr ossroud, 2009. S. 252-264. . [in Ukrainian].

Bilous V. V. Rol' informatsiynykh tekhnolohiy u reformuvanni kryminal'noprotsesual'noho zakonodavstva. [The role of information technologies in the reform of criminal procedure legislation]. Kryminalistyka 21 stolittya: materialy mizhnar. nauk.-prakt konf., 25-26 lystop. 2010 r. KH.: Pravo, 2010. S. 90-92. [in Ukrainian].

Shevchuk V. M. Problemy realizatsiyi taktychnykh operatsiy i vprovadzhennya «Avtomatyzovanoho robochoho mistsya slidchoho» [Problems of implementation of tactical operations and implementation of the «Automated Investigator Workplace»]. Pytannya borot'by zi zlochynnistyu : naukove vydannya. KH. : Vydvo Yurydychnoyi akademiyi. 2013. − № 25. S. 174-185. [in Ukrainian].

Leonenko A. V. Nechetkoye modelirovaniye v srede MATLAB i fuzzy TECH [Fuzzy modeling in MATLAB and fuzzy TECH]. Izdatel’stvo.: BKHV-Peterburg, 2005. – 736 s.

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
БаранЛ., & МихайленкоО. (2020). РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 22-39. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.188
Розділ
Військові науки