МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРОПУСКНИХ ОПЕРАЦІЙ В КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТАХ В’ЇЗДУ-ВИЇЗДУ В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ МЕТОДОМ ПОБУДОВИ ТОЧКОВИХ ТА ІНТЕРВАЛЬНИХ ПРОГНОЗІВ

Ключові слова: операція Об’єднаних сил, прогнозування, інтенсивність потоку осіб, організації прикордонного контролю, точковий прогноз, пасажирський та транспортний потоки, контрольно-режимні заходи, тимчасово окуповані території

Анотація

У статті зазначається, що питанням прогнозування в Держприкордонслужбі України приділялося дуже велика увага з боку науковців. В основному досліджувалось прогнозування показників оперативно-службової діяльності, виникнення конфліктних ситуацій, безперебійності роботи пунктів пропуску, регіональної стабільності тощо. На сьогодні, нерозглянутими залишаються питання здійснення прогнозів для застосування сил (засобів) органів охорони кордону в районі проведення операції Об’єднаних сил. Разом з тим, методики, що пропонувалися потребують відповідних спеціальних навичок посадових осіб органів військового управління у зв’язку зі складністю математичного апарату, а також обов’язкового застосування автоматизації процесу обробки масивів даних. Крім того, методики потребують великої вибірки даних за часом, що не завжди є можливим. Виходячи з практики, на сьогодні визначення напрямків та характеру можливої злочинної або протиправної діяльності в основному здійснюється на підставі практичного досвіду офіцерів, інформації про скоєні правопорушення за попередні роки або результативні випадки організації служби. Разом із тим, не повною мірою враховуються тенденції розвитку обстановки, не прогнозуються зміни окремих факторів, які можуть вплинути на стан протиправної діяльності на державному кордоні, в тому числі – в районі проведення операції Об’єднаних сил з його динамічним розвитком.

Біографії авторів

Володимир Бондар, Азово-Чорноморське регіональне управління

начальник

Іван Маняков, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонного контролю

Посилання

Андрощук, О. С. Застосування штучних нейро-нечітких мереж для прогнозування у діяльності Державної прикордонної служби / О. С. Андрощук // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків : ХУПС ім. І. Кожедуба, 2010. – Вип. № 4 (26). – С. 90–93.

Андрощук, О. С. Прогнозування в охороні державного кордону на основі нейромережного підходу / О. С. Андрощук, В. В. Ковтун, Е. В. Матусяк // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького № 54. Частина ІІ. – Хмельницький, 2010. – С. 41–46.

Андрощук, О. С. Прогнозування в охороні державного кордону на основі нейромережного підходу / О. С. Андрощук // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького № 54. Частина ІІ. – Хмельницький, 2010. – С. 27–34.

Андрощук, О. С. Прогнозування в охороні державного кордону на основі нейромережного підходу / О. С. Андрощук, Ю. Б. Івашков, В. З. Андрушко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки : наукове видання / [голов. ред. Олексієнко Б. М.]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2014. – № 1(61). Частина ІІ. – С. 7–18.

Андрушко В.З. Рекомендації щодо застосування методики прогнозування під час прийняття рішення начальником відділу прикордонної служби // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки : наукове видання / [голов. ред. Олексієнко Б. М.]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2014. – № 1(61). Частина ІІ. – С. 7–18.

Боровиков, В. П. Прогнозирование в системе STATISTICA в сред Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере / В. П. Боровиков, Г. И. Ивченко. – М. : Финансы и статистика, 2000. – С. 320.

Городнов, В. П. Модель визначення ймовірних маршрутів руху порушників кордону поза пунктами пропуску через державний кордон / В. П. Городнов, В. А. Кириленко, Р. Г. Каратаєв // Збірник наукових праць Національноїакадемії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького № 47/1. Частина ІІ. – Хмельницький, 2008. – С. 11–17.

Денисов, В. І. Методика прогнозування стабільності функціонування пунктів пропуску через державний кордон України : дис. … кандидата військ. наук : 21.02.02 / Денисов Валерій Ілліч. – Хмельницький, 2003. – 202 с.

Денисов, В. І. Прогнозування виникнення конфліктів у пунктах пропуску через державний кордон України на моделі марковського процесу / В. І. Денисов // Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького № 24. Частина ІІ. – Хмельницький, 2003. – С. 75–78.

Єріна, А. М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посібник / А. М. Єріна. – К. : КНЕУ, 2001. – 170 с.

Єрошин, Б. Ф. Охорона державного кордону на шляхах міжнародних сполучень. Частина ІІ : підручник / Б. Ф. Єрошин. – Хмельницький : Видавництво Академії ПВУ, 1998. – 301 с.

Кириленко, В. А. Математичний апарат прогнозу інтенсивності потоку виявлених типових правопорушень дільничними інспекторами прикордонної служби на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби типу «В» / В. А. Кириленко, О. Б. Фаріон // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького № 48/1. Частина ІІ. – Хмельницький, 2009. – С. 28–33.

Кириленко, В. А. Математичний апарат прогнозу інтенсивності потоку виявлених типових правопорушень силами та засобами відділу прикордонної служби типу «В» (які здійснюють оперативно-розшукову діяльність на ділянці відповідальності відділу / В. А. Кириленко, О. Б. Фаріон // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького № 14. Частина І. – Хмельницький, 2009. – С. 36–50.

Кириленко, В. А. Модель ідентифікації типових правопорушень на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби поза пунктами пропуску через державний кордон / В. А. Кириленко, О. Б. Фаріон // Збірник науковихпра ць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького № 47/1. Частина ІІ. – Хмельницький, 2008. – С. 35–41.

Кириленко, В. А. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері) : дис. … доктора військ. наук : 21.02.02 / Кириленко Володимир Анатолійович. – Хмельницький, 2009. – 611 с.

Курашкевич, А. П. Методика прогнозу ефективності охорони державного кордону на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Б» з урахуванням варіантів організації інформаційного забезпечення оперативно-службової діяльності : дис. … кандидата військ. наук : 21.02.02 / Курашкевич Андрій Петрович. – Хмельницький, 2012. – 288 с.

Серватюк, В. М. Основні підходи до оцінки регіональної стабільності у прикордонному просторі / В. М. Серватюк // Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького № 12. Частина ІІ. – Хмельницький, 2000. – С. 28–36.

Снитюк, В. Е. Прогнозирование. Модели, методы, алгоритмы : учебноепособие / В. Е. Снитюк. – К. : Маклаут, 2008. – 364 с.

Сторожук, В. Ф. Методика оцінки ефективності виконання задач з охорони державного кордону дільничними інспекторами прикордонної служби на ділянках прикордонних застав прикордонного загону : дис. … кандидата військ. наук : 21.12.07 / Сторожук Валерій Федорович. – Хмельницький, 2007. – 143 с.

Хруст, Д. В. Методика оцінки ефективності охорони ділянки прикордонного загону, яка не обладнана в інженерному відношенні : дис. … кандидата військ. наук : 21.02.02 / Дмитро Володимирович Хруст. – Хмельницький, 2002. – 160 с.

Хруст, Д. В. Методика розрахунку ймовірних маршрутів руху порушника кордону в контрольованому прикордонному районі / Д. В. Хруст // Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького № 11. Частина І. – Хмельницький, 2002. – С. 122–128.

Цибровський, М. Ю. Методика прогнозування процесу незаконної міграції на ділянці прикордонного загону / М. Ю. Цибровський // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького № 35. Частина ІІ. – Хмельницький, 2005. – С. 175–179.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Androshchuk O. S. (2010). Zastosuvannia shtuchnykh neiro-nechitky khmerezhdlia prohnozuvannia u diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby [Usage of artificial neuro fuzzy networks for prognostication of the State Border Guard Service activity]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl [Collection of scientific papers of the Kharkiv University of Air Forces]. Kharkiv : KhUPSim. I. Kozheduba. № 4 (26). P. 90–93. (in Ukrainian)

Androshchuk O. S., Kovtun V. V., Matusiak E. V. (2010). Prohnozuvannia v okhoroni derzhavnoho kordonu naosnovi neiromerezhnoho pidkhodu [Prognostication at the State border protection on the base of neural network]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho [Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. № 54. (Part II). Khmelnytskyi. P. 41–46. (in Ukrainian)

Androshchuk O. S. (2010). Prohnozuvannia v okhoroni derzhavnoho kordonu na osnovi neiromerezhnoho pidkhodu [Prognostication at the State border protection on the base of neural network]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho[Collecti on of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. № 54(Part II). Khmelnytskyi. P. 27–34. (in Ukrainian)

Androshchuk O. S., Ivashkov Yu. B., Andrushko V. Z. (2014). Prohnozuvannia v okhoroni derzhavnoho kordonu naosnovi neiromerezhnoho pidkhodu[Progn ostication at the State border protection on the base of neural network]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : viiskovita tekhnichni nauky [Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: militaryand t echnical sciences / [Ch. red. B. M. Oleksiienko]. Khmelnytskyi : NADPSU Publishing House. № 1(61). Part II. P. 7–18. (in Ukrainian)

Andrushko V. Z. (2014). Rekomendatsii shchodo zastosuvannia metody kyprohnozuvannia pidchas pryiniattia rishennia nachalnykom viddilu prykordonnoi sluzhby [Recommendations to use prognostication method during decision making by the chief of border guard division]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : viiskovi ta tekhnichni nauky [Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: military and technical sciences / [Ch. red. B. M. Oleksiienko]. Khmelnytskyi : NADPSU Publishing House № 1(61). Part II. P. 7–18. (in Ukrainian)

Borovykov V. P., Ivchenko G. I. (2000). Prohnozyrovanye v systeme STATISTICA v srede Windows. Osnovy teorii i intensivnaia praktika na kompiutere [Prognostication in the system STATISTICA in the sphere Windows]. M. : Fynansy i statistika. P. 320. (in Russian)

Horodnov V. P., Kyrylenko V. A., Karataiev R. H. (2008). Model vyznachennia ymovirnykh marshrutiv rukhu porushnykiv kordonu poza punktamy propusku cherez derzhavnyi kordon [Model of determination of possible routes of the State border violators beyond border crossing points]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho [Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. № 47/1. Par tII. Khmelnytskyi. P. 11–17. (in Ukrainian)

Denysov V. I. (2003). Metodyka prohnozuvannia stabilnosti funktsionuvanniap unktiv propusku cherez derzhavnyi kordon Ukrainy [Methodology of prognostication of stability of border crossing points of Ukraine operating] : diss. … cand. mill. sciences : 21.02.02. Khmelnytskyi. 202 p. (in Ukrainian)

Denysov V. I. (2003). Prohnozuvannia vynyknennia konfliktiv u punktakh propusku cherezderzhavnyi kordon Ukrainy na modeli markovskoho protsesu [Prognostication of arising of conflict situations at border crossing point of Ukraine based on the model of markov process]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Prykordonnykh viisk Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho [Collection of scientific papers of the National Academy of the Border Guard ps of Ukraine]. № 24. Part II. Khmelnytskyi. P. 75–78. (in Ukrainian)

Yerina A. M. (2001). Statystychne modeliuvannia ta prohnozuvannia [Statistic modelling and prognostication]: manual. K. : KNEU. 170 p. (in Ukrainian)

Yeroshyn B. F. (1998). Okhorona derzhavnoho kordonu na shliakhakh mizhnarodnykh spoluchen [The State border protection on the international routes]. Part II : manual. Khmelnytskyi : Academy of Border Guard Troops of Ukraine Publishing House. 301 p. (in Ukrainian)

Kyrylenko V. A., Farion O. B. (2009). Matematychnyia paratprohnozu intensyvnosti potoku vyiavleny kh typovykh pravoporushen dilnychnymy inspektoramy prykordonnoi sluzhby na diliantsi vidpovidalnosti viddilu prykordonnoislu zhbytypu «V» [Mathematical apparatus of prognostication of flow intensiveness of revealed typical violations by district inspectors of border guard service on the area of responsibility of border guard division type “B”] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho [Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. № 48/1. Part II. Khmelnytskyi. P. 28–33. (inUkrainian)

Kyrylenko V. A., Farion O. B. (2009). Matematychnyia paratprohnozu intensyvnosti potoku vyiavlenykh typovykh pravoporushen sylamy ta zasobamy viddilu prykordonnoi sluzhby typu «V» (iaki zdiisniuiut operatyvno-rozshukovu diialnist na diliantsi vidpovidalnosti viddilu [Mathematical apparatus of prognostication of flow intensiveness of revealed typical violations by means and forces of border guard division type “B” (who perform operative and service activity on the area of responsibility of border guard division)] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho [Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. № 14. Part I. Khmelnytskyi. P. 36–50. (in Ukrainian)

Kyrylenko V. A., Farion O. B. (2008). Model identyfikatsii typovykh pravoporushen na diliantsi vidpovidalnosti viddilu prykordonnoi sluzhby poza punktamy propusku cherez derzhavnyi kordon [The model of identification of typical violations on the area of responsibility of border guard division beyond border crossing points]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imen Bohdana Khmelnytskoho [Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. № 47/1. Part II. Khmelnytskyi. P. 35–41. (in Ukrainian)

Kyrylenko V. A. (2009). Teoretychni osnovy informatsiino-analitychnoho zabezpechennia protsesiv okhorony derzhavnoho kordonu (u konteksti zavdan natsionalnoi bezpeky Ukrainy v prykordonnii sferi) [Theoretical bases of information and analytical support of the state border protection process (in the context of missions of national security of Ukraine at border sphere)] : dys. … doctor of mil. sciences : 21.02.02. Khmelnytskyi. 611 p. (in Ukrainian)

Kurashkevych A. P. (2012). Metodyka prohnozu efektyvnosti okhorony derzhavnoho kordonu na diliantsi vidpovidalnosti viddilu prykordonnoi sluzhby «B» z urakhuvanniam variantiv orhanizatsii informatsiinoho zabezpechennia operatyvno-sluzhbovoi diialnosti [Methodology of effectiveness prognostication of the state border protection at the area of responsibility of border guard division type “B” taking into account organization of information support of operative and service activity]: dys. … cand.mil. sciences: 21.02.02. Khmelnytskyi. 288 p. (inUkrainian)

Servatiuk V. M. (2000). Osnovni pidkhody do otsinky rehionalnoi stabilnosti u prykordonnomu prostori [Main approaches to assessment of regional stability at border space]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho [Collection ofscientif ic papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. № 12. Part II. Khmelnytskyi. P. 28–36. (in Ukrainian)

Snytiuk V. E. (2008). Prohnozyrovanye. Modely, metodu, alhorytmu : uchebnoe posobye [Prognostication. Models, methods, algorithms : manual] K. : Maklaut. 364 p. (in Russian)

Storozhuk V. F. (2007). Metodyka otsinky efektyvnosti vykonannia zadach z okhorony derzhavnoho kordonu dilnychnymy inspektoramy prykordonnoi sluzhby na diliankakh prykordonnykh zastav prykordonnoho zahonu [Methodology of assessment of effectiveness of performance of tasks on state border protection by district inspectors of border guard service on areas of border posts of border guard detachment]: dys. … cand. mil. sciences : 21.12.07. Khmelnytskyi. 143 p. (in Ukrainian)

Khrust D. V. (2002). Metodyka otsinky efektyvnosti okhorony dilianky prykordonnoho zahonu, yaka ne obladnana v inzhenernomu vidnoshenni [Methods of assessment of protection efficiency of the border guard detachment sector which is not equipped with engineering means]: dys. … cand. mil. sciences : 21.02.02. Khmelnytskyi. 160 p. (in Ukrainian)

Khrust, D. V. (2002). Metodyka rozrakhunku ymovirnykh marshrutiv rukhu porushnyka kordonu v kontrolovanomu prykordonnomu raioni [Methodology of estimation of the state border violator movement at the controlled border area]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho [Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine] № 11. Part I.Khmelnytskyi. P. 122–128. (in Ukrainian)

Tsybrovskyi M. Yu. (2005). Metodyka prohnozuvannia protsesu nezakonnoi mihratsii na diliantsi prykordonnoho zahonu [Methodology of prognostication ofthe process of illegal migration at the area of border guard detachment]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoia kademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhbyUkrainy imen Bohdana Khmelnytskoho[Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine] № 35. Part II. Khmelnytskyi, P. 175–179. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
БондарВ., & МаняковІ. (2020). МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРОПУСКНИХ ОПЕРАЦІЙ В КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТАХ В’ЇЗДУ-ВИЇЗДУ В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ МЕТОДОМ ПОБУДОВИ ТОЧКОВИХ ТА ІНТЕРВАЛЬНИХ ПРОГНОЗІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 40-60. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.189
Розділ
Військові науки