НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Віктор Залож Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8974-8661
  • Олексій Глуздань Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
  • Валерій Глуздань Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: безпека державного кордону, орган Державної прикордонної служби України, система управління, оцінка ефективності, науково-методичний апарат

Анотація

У статті запропоновано науково-методичний апарат оцінювання ефективності системи управління органу Державної прикордонної служби України. До складу науково-методичного апарату входить комплекс показників оцінювання ефективності системи управління та відповідна методика. Для оцінки ефективності системи управління органу Державної прикордонної служби України застосовано комплекс показників, який включає групи часткових, інтегральних (сумарних) показників та сукупний (загальний) показник. Вибір показників здійснено на основі аналізу чинників, що впливають на ефективність функціонування системи управління, висунутим вимогам, проведених досліджень, а також досвіду оперативно-службової діяльності. Отриманий результат дозволяє сформувати узагальнений інформаційний потенціал для розроблення методики оцінювання ефективності системи управління органу Державної прикордонної служби України. В основу методики для оцінювання ефективності системи управління (сукупного потенціалу системи управління органу Державної прикордонної служби України) покладено графоаналітичну модель «квадрат потенціалу». Сутність моделі  полягає в тому, що вона представляє собою область, яка утворена одичними векторами, що являють собою стан складових сукупного потенціалу системи управління. Отримана в результаті розрахунків оцінка та її складові є основою для проведення аналізу ефективності системи управління органу Державної прикордонної служби України при виконанні завдань, що пов’язані із забезпеченням безпеки державного кордону. Це дає можливість провести порівняльну комплексну оцінку і дійти до висновків про ефективність побудови системи управління, а також про доцільність проведення заходів з її удосконалення.

Біографії авторів

Віктор Залож, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри національної безпеки (сфера прикордонної діяльності) та управління факультету підготовки керівних кадрів

Олексій Глуздань, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, доцент кафедри національної безпеки (сфера прикордонної діяльності) та управління факультету підготовки керівних кадрів

Валерій Глуздань, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

слухач факультету підготовки керівних кадрів

Посилання

Ставицький О. М. Методика оцінки ефективності службово-бойових дій військ напряму Прикордонних військ України : дис. … кандидата військ. наук : 20.01.04. Хмельницький, 1998. 216 с.

Алтухов П. К. Основы теории управления войсками. Москва : Воениздат, 1984. 176 с.

Синявский В. К. Возможный подход к оценке эффективности системы управления войсками (силами). Наука и военная безопасность. Омск : 2008. № 2. С. 14–17.

Ткаченко В. И., Смирнов Е. Б., Нерубацкий В. Е. Подход к формированию показателей эффективности систем управления войсками, исходя из основного закона вооруженной борьбы. Наука і техніка Повітряних сил Збройних Сил України, 2013, № 3(12). С. 18–21.

Залож В. В., Глуздань О. П. Методичний апарат оцінювання ефективності застосування підрозділів швидкого реагування Державної прикордонної служби України під час участі у стабілізаційних діях військ (сил). Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. ія: військові та технічні науки. Хмельницький: НА ДПСУ, 2017. №3 (73).
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Stavyts'kyy O. M. (1998) Metodyka otsinky efektyvnosti sluzhbovo-boyovykh diy viys'k napryamu Prykordonnykh viys'k Ukrayiny [Methods of evaluation of theeffe ctiveness of combat service of the frontier troops of Ukraine]: dys. kandydata viys'k. nauk : 20.01.04. Khmel'nyts'kyy,. P. 216 (in Ukrainian).

Altukhov P. K. (1984) Osnovy teorii upravleniya voyskami [Fundamentals of the theory of command and control]. Moskva : Voyenizdat,. P. 176 (in Ukrainian). 3. Sinyavskiy V. K. (2008) Vozmozhnyy podkhod k otsenke effektivnosti sistemy upravleniya voyskami (silami) [A possible approach to assessing the effectiveness of the command and control system (troops)]. Nauka i voyennaya bezopasnost’. Omsk: № 2. P. 14–17. (in Ukrainian).

Tkachenko V. I., Smirnov Ye. B., Nerubatskiy V. Ye. (2013) Podkhod k formirovaniyu pokazateley effektivnosti sistem upravleniya voyskami, iskhodya iz osnovnogo zakona vooruzhennoy bor’by [An approach to the formation of performance indicators of command and control systems based on the basic law of armed struggle]. Nauka í tekhníka Povítryanikh sil Zbroynikh Sil Ukraí'ni, №3(12). P. 18–21. (in Ukrainian).

Zalozh V. V., Hluzdan' O. P. (2017) Metodychnyy aparat otsinyuvannya efektyvnosti zastosuvannya pidrozdiliv shvydkoho reahuvannya Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny pid chas uchasti u stabilizatsiynykh diyakh viys'k (syl) [Methodical apparatus for assessing the effectiveness of the use of rapid response units of the State Border Service of Ukraine during participation in the stabilization actions of troops (forces)]. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viys'kovi ta tekhnichni nauky. Khmel'nyts'kyy: NA DPSU, №3 (73). (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
ЗаложВ., ГлузданьО., & ГлузданьВ. (2020). НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 84-103. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.192
Розділ
Військові науки