МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ ХАРЧУВАННЯ В ОРГАНАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

  • Василь Мирончук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
  • Юрій Шалімов
Ключові слова: продовольче забезпечення, органи ДПСУ, відділення продовольчого забезпечення, режим харчування

Анотація

Правильна організація харчування є одним з визначальних факторів підвищення надійності охорони Державного кордону України, рівня бойової підготовки особового складу Державної прикордонної служби України. Організація повноцінного харчування військовослужбовців – це важлива задача продовольчого забезпечення. Вся діяльність відділення продовольчого забезпечення визначається і оцінюється станом військового харчування. Планування і забезпечення підрозділів продовольством, організаційна та інша робота, яку проводить відділення продовольчого забезпечення, має своїм основним завданням забезпечення високоякісного харчування військовослужбовців за діючими нормами забезпечення. Режим та планування військового харчування є найважливішими чинниками, які відіграють значну роль в організації військового харчування. Аналітична робота фахівців продовольчого забезпечення, охорони здоров’я в процесі планування харчування, втілення їх роботи в розмаїття страв на обідньому столі військовослужбовця – це запорука належного виконання оперативно - службових задач.

Біографії авторів

Василь Мирончук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри логістики

Юрій Шалімов

кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри логістики

Посилання

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2020 року : розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1189-р.

Воєдило А. М. Окремі аспекти застосування логістики в системі забезпечення Державної прикордонної служби України. Науково-практичний альманах «Науковий вісник Державної прикордонної служби». Хмельницький : Видавництво НАДПСУ. 2009. №1. С. 38-44.

Григорьев М. Н., Долгов А. П., Уваров С. А. Логистика: учеб. пособ. / 2-е изд., испр. и доп. Москва, 2007.

Долгов А. П., Козлов В. К., Уваров С. А.. Логистический менеджмент фирмы : учеб. пособ. Санкт-Петербург. 2005.

Статут внутрішньої служби Збройних сил України. Київ : Паливода А. В., 2014. С. 74.

Руководство по организации питания личного состава воинских частей, кораблей и учреждений Советской армии и Военно-морского флота. Москва : Военное издательство МО СССР, 1978. 271 с.

Войсковое питание. Ленинград : ВАТТ, 1965. 315 с.

Руководство по организации питания подразделений, расположенных отдельно от своей воинской части. Москва : Военное издательство МО СССР, 1983. 247 с.

Посібник з організації харчування особового складу з’єднань і військових частин Прикордонних військ України. Київ : 1999. 303 с.

Тыл Пограничных войск КГБ СССР. Ч.1. Москва : ГУ Пограничных войск КГБ СССР, 1981. 469 с.

Организация питания в столовой воинской части. Львов : ПРИКВО, 1991. 190 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2015). Stratehia rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy na period do 2020 roku [Strategy for the Development of the State Border Guard Service of Ukraine for the Period up to 2020] of November 23, 2015 No. 1189-r. Kyiv [in Ukrainian]

Voiedylo A. M. (2009). Okremi aspekty zastosuvannia lohistyky v systemi zabezpechennia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Some aspects of logistics application in the system of providing the State Border Guard Service of Ukraine]. Naukovo-praktychnyi almanakh «Naukovyi visnyk Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby» [Scientific and Practical Almanac "Scientific Bulletin of the State Border Guard Service"]. Khmelnytskyi: Publishing House of NADPSU. No.1. P. 38-44. [in Ukrainian]

Grigoriev M. N., Dolgov A. P. & Uvarov S. A. (2007). Logistika: ucheb. Posob [Logistics: Study Manual]. 2-d ed. Moscow. [in Russian]

Dolgov A. P., Kozlov V. K. & Uvarov S. A. (2005). Logisticheskiy menedzhment firmy: ucheb. posob [Logistic Management of a Company: Textbook]. St. Petersburg. [in Russian]

Palyvoda A. V. (2014). Statut vnutrishnioi sluzhby Zbroinyh syl Ukrainy [Statute of the Internal Service of the Armed Forces of Ukraine]. Kyiv. P. 74. [in Ukrainian]

Rukovodstvo po organizatsii pitaniya lichnogo sostava voinskikh chastey, korabley I uchrezhdeniy Sovetskoy armii I Voyenno-morskogo flota [Guidelines for catering for personnel of military units, ships and institutions of the Soviet Army and Navy]. (1978). Moscow: Military Publishing House of the Ministry of Defense of the USSR. 271 p. [in Russian]

Voyskovoye pitaniye [Troop Nutrition]. (1965). Leningrad: VATT. 315 p. [in Russian]

Rukovodstvo po organizatsii pitaniya podravleniy, raspolozhennykh otdelno ot svoyey voinskoy chasti [Guidelines for catering for units located separately from their military unit]. (1983). Moscow: Military Publishing House of the Ministry of Defense of the USSR. 247 p. [in Russian]

Posibnyk z orhanizatsii kharchuvannia osobovoho skladu ziednan i viiskovykh chastyn Prykordonnykh viisk Ukrainy [Guide to the Organization of the Nutrition of Personnel in the Components and Military Units of the Border Guard Troops of Ukraine]. (1999). Kyiv. 303 p. [in Ukrainian]

Tyl Pogranichnykh voysk KGB SSSR [The rear of the KGB Border Troops]. (1981). Vol.1. Moscow: Directorate General of Border Troops of the KGB of the USSR. 469 p. [in Russian]

Organizatsya pitanya v stolovoy voinskoy chaste [Organization of Nutrition in the Mess of a Military Unit]. (1991). Lviv: PRIKVO. 190 p. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
МирончукВ., & ШалімовЮ. (2020). МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ ХАРЧУВАННЯ В ОРГАНАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 104-117. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.193
Розділ
Військові науки