ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВІДПОВІДНОСТІ РІШЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ХАРАКТЕРУ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ

  • Андрій Мостовий Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4328-2848
Ключові слова: орган охорони державного кордону, рішення, показник, ідентифікатор

Анотація

З появою на державному кордоні України нових негативних тенденції, чинників і явищ змінюється й стан національної безпеки у прикордонній сфері. На основі аналізу обстановки на кордоні України запропоновано сукупність можливих індикаторів та варіантів оцінки стану національної безпеки у прикордонній сфері. Крім того, розроблено групу показників з використанням яких пропонується здійснювати оцінку ступеня відповідності змісту рішення начальника органу охорони державного кордону характеру загроз національній безпеці у прикордонній сфері. На прикладі окремих органів охорони розраховано матрицю вихідних даних і побудовано графіки змін часткових показників. У подальшому розраховано матрицю відстаней, обчислено коефіцієнти важливості та визначити ступені відповідності рішення начальника органу охорони державного кордону характеру загроз національній безпеці у прикордонній сфері. На основі проведеного аналізу тенденцій змін ступеня відповідності рішення начальника органами охорони державного кордонна характеру загроз національній безпеці у прикордонній сфері сформовано дві групи показників, які безпосередньо та опосередковано впливають на ефективність виконання завдань з охорони державного кордону в контексті протидії загрозам національній безпеці у прикордонній сфері. В результаті проведених досліджень, розроблено науковий підхід, який дозволяє оцінити ступінь відповідності рішення начальника органу охорони державного кордону характеру загроз національній безпеці у прикордонній сфері. Розроблено сукупність показників та визначено ті з них, за допомогою яких стає можливим покращити результативність протидії загрозам національній безпеці у прикордонній сфері. Запропоновано науковий підхід до оцінки ступеня відповідності рішення начальника органу охорони держаного кордону характеру загроз національній безпеці у прикордонній сфері.

Біографія автора

Андрій Мостовий, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ад’юнкт

Посилання

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році» : НІСД. Київ, 2018. 688 с.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. Київ, 2018. № 31. Ст. 241.

Цевельов О. Методичні основи оцінки загроз у сфері прикордонної безпеки : зб. наук. пр. Хмельницький, 2016. № 3. С. 141–153.

Качинський А. Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень : монографія. Київ : НІСД, 2013. 104 с.

Методика реагування на виклики, небезпеки та загрози національній безпеці держави : навч. посіб. / В. Ю. Богданович, А. І. Семенченко, Д. Я. Кучма, А. В. Дацюк НАДУ. Київ, 2009. 38 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy “Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2018 rotsi” [Analytical Report to the Annual Message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On Internal and External Situation of Ukraine in 2018”] (2018). Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy [On the National Security of Ukraine]: Law of Ukraine of June 21, 2018 No. 2469-VIII. (2018). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Kyiv, 31, Art. 241 [in Ukrainian].

Tsevelov, O. (2016). Metodychni osnovy otsinky zahroz u sferi prykordonnoi bezpeky: zb. nauk. pr. [Methodical Bases of Border Security Threats Assessment: Collection of research papers]. Khmelnytskyi, 3. P. 141–153 [in Ukrainian].

Kachynskyi, A. B. (2013). Indykatory natsionalnoi bezpeky: vyznachennia ta zastosuvannia yikh hranychnykh znachen : monohrafiia [National Security Indicators: Defining and Applying Their Limit Values: Monograph]. Kyiv : NISD [in Ukrainian].

Bohdanovych, V. Yu., Semenchenko, A. I., Kuchma, D. Ya. & Datsiuk A. V. (2009). Metodyka reahuvannia na vyklyky, nebezpeky ta zahrozy natsionalnii bezpetsi derzhavy : navch. posib [Methods of Response to Challenges, Dangers and Threats to National Security of State: Textbook]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
МостовийА. (2020). ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВІДПОВІДНОСТІ РІШЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ХАРАКТЕРУ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 118-137. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.194
Розділ
Військові науки