ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ПРОЦЕДУР І СТАНДАРТІВ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО

  • Борис Олексієнко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6751-0468
  • Юрій Пунда Інститут державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
  • Василь Телелим Інститут державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
  • Олексій Шепіцен Інститут державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Ключові слова: оборонне планування, метод планування, методичне забезпечення, огляд, чинник, сили оборони

Анотація

У науковій статті надано результати аналізу стану і основних проблемних питань методичного забезпечення процесів оборонного планування в Україні, його відповідності сучасним реаліям, процедурам та стандартам країн-членів НАТО. Окреслено основи та запропоновано ряд рекомендацій щодо методичного забезпечення перспективного оборонного планування, як одного з важливих питань оборонної реформи в Україні. Визначено низку чинників, які обумовлюють важливість та актуальність створення перспективної системи оборонного планування. На основі вивчення стандартів держав-членів НАТО виокремлено метод оборонного планування на основі спроможностей (Capability-based planning) та розкрито ряд його важливих особливостей. Обґрунтовано, що першим і водночас найскладнішим кроком у створенні перспективної системи оборонного планування має бути розроблення її методичного забезпечення. Зазначено загальний склад методика планування на основі спроможностей та розкрито її етапи. За результатами дослідження акцентовано увагу на тому, що формування методичного забезпечення системи оборонного планування повинно здійснюватись через застосування методів планування на основі спроможностей і планування на основі загроз, із урахуванням відповідних процедур і стандарти НАТО. Крім того, встановлено, що для забезпечення потреб оборони необхідно об’єднати оборонний огляд з аналізом економічних можливостей держави щодо забезпечення потреб оборони: фінансові можливості щодо забезпечення розвитку сил оборони, їх технічного оснащення, створення інфраструктури в інтересах оборони, соціального забезпечення особового складу та членів їхніх сімей; можливості вітчизняної промисловості щодо задоволення потреб сил оборони в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах та інших матеріальнотехнічних засобах, а також можливості закупівлі необхідного військового майна за імпортом.

Біографії авторів

Борис Олексієнко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, професор, заступник начальника науково-дослідного відділу

Юрій Пунда, Інститут державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

полковник, доктор військових наук, старший науковий співробітник, начальник кафедри стратегії національної безпеки та оборони

Василь Телелим, Інститут державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор, професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони

Олексій Шепіцен, Інститут державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем воєнної безпеки держави) кафедри стратегії національної безпеки та оборони

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018, № 31, ст. 241.

Руснак І. С. Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження : журнал. Наука і оборона / І. С. Руснак та ін. Київ. УМОУ. 2017. № 2. С.3-10.

Горбулін В. П. Розвиток оборонного планування як складової національної системи планування у сфері безпеки і оборони за умов наближення до процедур та стандартів НАТО : аналітична записка. Київ : НІСД, 2017. 17 с.

Буняк О. В., Бондарь Р. Г., Романюк І. М. Проблеми розвитку спроможностей сил оборони. Проблеми формування ефективної політики, системи планування і управління ресурсами в секторі оборони з використанням сучасних євроатлантичних підходів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 24 бер. 2017 р. Київ : НУОУ, 2017. С.16-19.

Романченко І. С., Богданович Ю. В., Дєнєжкін М. М., Крикун П. М. Стан і перспективи розвитку системи оборонного планування в Збройних Силах України : журнал. Наука і оборона. Київ, 2017 №1. С.25-30.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” : Указ Президента України 06.06.2016 р. № 240/2016. URL: https://www.president. gov.ua/documents/2402016-20137 (дата звернення: 07.03.2019).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України” : Указ Президента України від 16.05.2019 р. № 225/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-19 (дата звернення: 07.06.2019).

Про затвердження порядку проведення оборонного огляду Міністерством оборони : Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. № 941 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2018-%D0%BF” (дата звернення: 11.04.2019).

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України URL: http://www.mil.gov.ua/content/other/Recommendationson_CBP_120617.pdf (дата звернення: 15.04.2019).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

On national security of Ukraine. Pro nacionalnu bezpeku Ukrayini [On national security of Ukraine] : Zakon Ukrayini vid 21.06.2018 № 2469-VIII. Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 2018, № 31, p. 241.[in Ukrainian]

Rusnak I. S. and oth. (2017). Oboronne planuvannya na osnovi spromozhnostej: osoblivosti ta perspektivi vprovadzhennya : zhurnal. Nauka i oborona. [Defence planning on the capabilities basis]. Kyiv. UMOU. № 2. P. 3-10. [in Ukrainian]

Gorbulin V. P. (2017). Rozvytok oboronnogo planuvannia yak skladovoii nacionalnoii systemy planuvannia u sferi bezpeky i oborony za umov nablyzhennia do procedur ta standartiv NATO : analitychna zapiska. [Development of defence planning as a part of national planning system in the sphere of defence and security in the conditions of keeping NATO standards and procedures]. Kyiv : NISD, 17 p. [in Ukrainian]

Buniak O. V., Bondar R. G., Romanyuk I. M. (2017). Problemy rozvytku spromozhnostej syl oborony. Problemy formuvannya efektyvnoyi polityky, systemy planuvannia i upravlinnia resursamy v sektori oborony z vykorystanniam suchasnyh yevroatlantychnyh pidhodiv : materiali mizhnar. nauk.-prakt. konf., Kyiv, 24 March. [Problems of defence forces capabilities development. Problems of effective policy formation, planning system and resources management in the defence sector using modern euroatlantic approaches].Kyiv : NUOU. P.16-19. [in Ukrainian]

Romanchenko I. S., Bogdanovich Yu. V., Dieniezhkin M. M., Krikun P. M. Stan. (2017). Perspektyvy rozvytku systemy oboronnogo planuvannya v Zbrojnyh Sylah Ukrainy: zhurnal. Nauka i oborona. [Perspectives of defence planning developmentinthe Armed forces of Ukraine]. Kyiv, №1. P.25-30. [in Ukrainian]

Pro rishennia Rady natsionalnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 20 travnia 2016 roku “Pro Strategichnyj oboronnyj biuleten Ukrayiny” : Ukaz Prezidenta Ukrainy 06.06.2016 r. № 240/2016. Retrieved from: URL: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137. [in Ukrainian]

Pro rishennia Rady nacionalnoii bezpeky i oborony Ukrainy “Pro organizatsiiuplanuvannia v sektori bezpeky i oborony Ukrainy” : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 16.05.2019 r. № 225/2019. Retrieved from: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-19. [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia poriadku provedennia oboronnogo ogliadu Ministerstvom oborony : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 31.10.2018. № 941 Retrieved from: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2018-%D0%BF”. [in Ukrainian]

Rekomendatsii z oboronnogo planuvannia na osnovi spromozhnostei v Ministerstvi oborony Ukrainy ta Zbrojnyh Sylah Ukrainy Retrieved from: URL: http://www.mil.gov.ua/content/other/Recommendationson_CBP_120617.pdf. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
ОлексієнкоБ., ПундаЮ., ТелелимВ., & ШепіценО. (2020). ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ПРОЦЕДУР І СТАНДАРТІВ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 138-153. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.195
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають