МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Олег Фаріон Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6751-0468
Ключові слова: алгоритм, методика, управління, інформація, аналіз, діяльність, оперативний підрозділ

Анотація

В науковій статті представлено типовий управлінський цикл та загальні функції управління інформаційно-аналітичною діяльністю оперативних підрозділів. На основі проведеного дослідження інформаційних потоків та процесів інформаційно-аналітичної діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України розроблено методику управління нею. утність методики полягає у комплексному використанні окремих моделей і методів на певних етапах управління інформаційно-аналітичною діяльністю оперативних підрозділів. Сформовано алгоритм методики, зміст якого за послідовністю взаємозв’язаних способів та прийомів дозволяє здійснювати управління інформаційно-аналітичною діяльністю. Алгоритм методики управління інформаційно-аналітичною діяльністю складається з таких етапів: організація підготовки до виконання завдань; визначення мети; отримання початкових даних для управління; оцінка відповідності наявних вихідних даних для організації управління існуючим потребам; прийняття рішення; планування заходів інформаційно-аналітичної діяльності; визначення та постановка завдань; організація взаємодії та координації; контроль за виконанням завдань; всебічне забезпечення; аналіз результатів виконання завдань; оцінка стану та корегування заходів з управління. За допомогою розробленої методики та алгоритму керівникам оперативних підрозділів надається можливість проводити комплекс доцільних управлінських дій для ефективного супроводу виконання завдань з інформаційно-аналітичної діяльності.

Біографія автора

Олег Фаріон, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, доцент, докторант докторантури

Посилання

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 р. № 661-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208.

Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18.02.1992 р.№ 2135-XII. Дата оновлення: 28.08.2019. URL: http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/page (дата звернення: 12.09.2019).

Ляшук Р. В., Фаріон О. Б. Інформаційно-аналітична діяльність оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Б. М. Олексієнко. Хмельницький : НА ДПСУ, 2019. № 30. С. 62-75.

Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : розпорядження КМ України від 24.07.2019 р. № 687-р. Київ. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/main (дата звернення : 21.10.2019 р.).

Морозов І. В., В. В. Залож, С. М. Широбоков Наукові основи управління : навч. посібн. Хмельницький : НА ДПСУ. 2003. 150 с.

Волинець П. П., Кіреєва О. С., Половніков В. В., Фаріон О. Б. Загальні положення щодо організації та особливості управління оперативно-розшуковою діяльністю органів охорони державного кордону : альбом схем. Хмельницький : НА ДПСУ, 2015. 168 с.

Мазур В. Ю., Фаріон О. Б. Щодо оптимального розподілу ресурсу оперативно-розшукового відділу регіонального управління для ефективної протидії протиправній діяльності на державному кордоні України : зб. наук. пр. сер. : військ. та техн. науки. Хмельницький : НА ДПСУ, 2013. № 20. С. 3-15.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny (2003) [About the StateBor der Service of Ukraine]. Zakon Ukrayiny 03.04.2003 № 661-IV // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. № 27. 208 p. (in Ukrainian)

Pro operatyvno-rozshukovu dialistnu [About the operative-search activity]. (in Ukrainian)

Lyashuk R. V., Farion O. B. (2019). Informatsiyno-analitychna dialistna operatyvno-rozshukovykh pidrozdiliv Derzhavna prykordonnaya sluzhba Ukrayiny [Information and analytical activity of the operational and search units of the State Border Guard Service of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho [Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. № 30. Part I. Khmelnytskyi. P. 62-75. (in Ukrainian)

Pro skhvalennya Stratehiyi intehrovanoho upravlinnya kordoniyeyu na period do 2025 roku (2019) [On the approval of the Integrated Border Management Strategy for the period up to 2025]. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayini vyd 24.07.2019 r. № 687-r. Kyyiv. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index (dani zvernennya: 21.10.2019 r.). (in Ukrainian)

Morozov I. V., Zaloh V. V., Shyrobokov M. (2003). Naukovi osnovy upravlinnya [Scientific basis of management]. Navchalnij posibnik [Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. Khmelnytskyi. 150 p. (in Ukrainian)

Volinec P. P., Kireyeva O. S., Polovnikov V. V., Farion O. B. Zahal’ni polozhennya shchadovoho orhanizatsiyi ta osoblyvostey upravlinnya operatyvno-rozshukovoyi dialiantnosti orkhaniv okhorony derzhovoho kordonu: albom Skhem [General provisions on the organization and peculiarities of the management of the operational and search activities of the state border protection bodies]. Albom shem [Collection f scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. Khmelnytskyi. 168 p. (in Ukrainian)

Mazur V. YU., Farion O. B. (2013) Shchodo optymal’noho rozpodilu resursiv, operatyvno-rozshukovoho viddilu rehional’noho upravlinnya dlya efektyvnoho protydiyi protypravniy diyal’nosti na derzhavnykh kordoni Ukrayiny [Regarding the optimal allocation of the resources of the operational and search department of regional administration for effective counteraction of illegal activity on the state border of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho [Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. № 20. Part I. Khmelnytskyi. P. 3-15. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
ФаріонО. (2020). МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 186-195. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.198
Розділ
Військові науки