ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ОЦІНКИ СПРОМОЖНОСТІ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ВИКОНУВАТИ ЗАВДАННЯ З ВОГНЕВОГО ПРИКРИТТЯ В КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТАХ В’ЇЗДУ-ВИЇЗДУ

Ключові слова: особливий період, показники, критерії, модель, оцінка ефективності

Анотація

В умовах особливого періоду прикордонні підрозділи повинні адекватно реагувати на загрози, що виникають на державному кордоні. Так оцінити (запропонувати) відповідний варіант застосування сил та засобів для виконання завдань в умовах особливого періоду можна за відповідними методиками, що ґрунтуються на показниках та критеріях оцінки ефективності застосування підрозділів та моделях за допомогою яких здійснюється оцінка ефективності. Так оцінити відповідний варіант застосування сил та засобів можна за відповідними моделями завчасно. Для цього можуть використовуватись теоретико-ігрові та ймовірнісні моделі, методи календарно-мережевого планування та ін. Але щоб ці моделі функціонували попередньо під кожне конкретне завдання необхідно розробити та сформувати систему показників та критеріїв оцінки ефективності застосування підрозділів прикордонного загону. Далі за допомогою розроблених та сформованих показників, критеріїв та відповідних моделей щодо оцінки ефективності застосування підрозділів прикордонного загону в умовах особливого періоду можливим є побудова загальної методики щодо вибору раціонального (кращого) варіанту застосування сил та засобів, зокрема і для виконання завдання з вогневого прикриття в контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Відповідно, методичні аспекти послідовності дослідження щодо оцінки спроможності прикордонного загону виконувати завдання з вогневого прикриття в контрольних пунктах в’їзду/виїзду та які теоретичні положення розроблено при цьому будуть нагальними для кращого сприйняття даного дослідження. З цією метою, щоб краще охарактеризувати послідовність дослідження в роботі сформовано її загальну схему, де зазначено об’єкт дослідження і які протиріччя характерні даному процесу (завдання прикордонного загону в умовах особливого періоду); мету дослідження; предмет дослідження.; результати як наукові та практичні.

Біографії авторів

Анатолій Федорчук, Краматорський прикордонний загін

начальник

Борис Олексієнко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, професор, заступник начальника науково-дослідного відділу

Посилання

Закон України № 661-IV «Про державну прикордонну службу України» від 3 квітня 2003 року ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 27, ст. 208).

Про Стратегію національної безпеки України :[Електронний ресурс] Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 // Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення: 30.03.2019). 3. Назаренко В. О., Серватюк В. М., Ставицький О. М. Теорія і практика організації та здійснення прикордонного контролю (у контексті забезпечення національної безпеки України в прикордонній сфері): монографія. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2013. – 360 с.

Городнов В. П., Литвин М. М., Іщенко Д. В., Кириленко В. А. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері): монографія. Хмельницький: видавництво НАДПС України, 2009. – 473 с.

Мейко О. В. Методика визначення раціонального варіанта застосування мобільних груп окремого відділу прикордонної служби типу “С” під час ускладнення обстановки на ділянках державного кордону. Збірник наукових праць Харківського Національного університету Повітряних Сил. 2014. № 4 (41). С. 153–156.

Фаріон О. Б. Методика оцінки ефективності системи інформаційного забезпечення відділу прикордонної служби типу «В». Збірник наукових праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. 2009. № 49. С. 97–115.

Івашков Ю. Б. Аналіз факторів, які визначають порядок функціонування Державної прикордонної служби України в умовах особливого періоду Збірник наукових праць Харківського Національного університету Повітряних Сил. 2017. №1 (50). С. 42-47.

Івашков Ю. Б. Модель дій сил і засобів Державної прикордонної служби України в період ускладнення воєнно-політичної обстановки та загрозливий період Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2017. №2(60). С. 116-120.

Ковальов Д. В. Алгоритм методики визначення раціонального варіанта організації оперативно-службової діяльності відділів прикордонної служби типу “а” в контрольних пунктах в’їзду/виїзду. Збірник наукових праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. 2017. №2 (72). С. 116–125.

Олексієнко Б. М., Добровольський А. Б., Федорчук А. В. Обґрунтування необхідності удосконалення інструментальних засобів оцінки ефективності застосування підрозділів прикордонного загону в умовах особливого періоду. Збірник наукових праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. 2018. №29. С. 96–105.

Федорчук А. В., Добровольський А. Б. Модель оцінки ефективності застосування підрозділів прикордонного загону в умовах особливого періоду. Збірник наукових праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького 2019. №30С. 120–133.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrayiny` № 661-IV «Pro derzhavnu pry`kordonnu sluzhbu Ukrayiny`» vid 3 kvitnya 2003 roku (Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny` (VVR), 2003, N 27, st. 208) [Law No. 661-IV of Ukraine On the State Border Service of Ukraine as of April 3, 2003 (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (OBVR)), 2003, 27, Art. 208)]. [in Ukrainian].

Pro Strategiyu nacional`noyi bezpeky` Ukrayiny` :[Elektronny`j resurs] Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` vid 26 travnya 2015 roku № 287/2015 // Rezhy`m dostupu: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (data zvernennya: 30.03.2019) [On the National Security Strategy of Ukraine: [Electronic Resource] Presidential Decree No. 287/2015 as of May 26, 2015, available at: http://zakon2.gov.ua/laws/show/287/2015]. [in Ukrainian].

Nazarenko, V. O., Servatiuk V. M., Stavytskyi O. M. (2013), Teoriia i praktyka orhanizatsii ta zdiisnennia prykordonnoho kontroliu (u konteksti zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy v prykordonnii sferi) [The theory and practice of organization and implementation of border control (in the context of ensuring the national security of Ukraine in the border area)]: monograph, the NASBSU Publishing House, Khmelnytskyi, Ukraine, p. 360. [in Ukrainian].

Gorodnov V. P., Lytvyn, M. M., Ishchenko D. V., Kyrylenko V. A A. (2009) Teoretychni osnovy informatsiino-analitychnoho zabezpechennia protsesiv okhorony derzhavnoho kordonu (u konteksti zavdan natsionalnoi bezpeky Ukrainy v prykordonnii sferi) [Fundamentals of information and analytical support for the state border protection process (in the context of the tasks of the national security of Ukraine in the border area)]: monograph, the NASBSU Publishing House, Khmelnytskyi, Ukraine., p. 473. [in Ukrainian].

Mejko O. V. (2014) Metody`ka vy`znachennya racional`nogo varianta zastosuvannya mobil`ny`x grup okremogo viddilu pry`kordonnoyi sluzhby` ty`pu “S” pid chas uskladnennya obstanovky` na dilyankax derzhavnogo kordonu [Methods of determining the rational variant of the use of Type C mobile teams of a separate department of the border service during the aggravation of the situation at the state border sections] Zbirnyk naukovykh prats, Kharkiv: KNAFU, No. 4 (41), pp. 153–156. [in Ukrainian].

Farion O. B. (2009) Metody`ka ocinky` efekty`vnosti sy`stemy` informacijnogo zabezpechennya viddilu pry`kordonnoyi sluzhby` ty`pu «B» [Methods of evaluation of the effectiveness of the system of information support of the Type B department of the border service] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho, Khmelnytskyi: NASBSU, no. 49, pp. 97–115. [in Ukrainian].

Ivashkov Yu. B., Zalozh V. V. (2017) Analiz faktoriv, yaki vy`znachayut` poryadok funkcionuvannya Derzhavnoyi pry`kordonnoyi sluzhby` Ukrayiny` v umovax osobly`vogo periodu [Analysis of the factors that determine the order of functioning of the State Border Service of Ukraine in a special period] Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho Natsionalnoho universytetu Povitrianykh Syl, Kharkiv: Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University Publishing House, no. 1 (50), pp. 42–47. [in Ukrainian].

Ivashkov Yu. B. (2017) Model` dij sy`l i zasobiv Derzhavnoyi pry`kordonnoyi sluzhby` Ukrayiny` v period uskladnennya voyenno-polity`chnoyi obstanovky` ta zagrozly`vy`j period [The model of actions of forces and facilities of the State Border Service of Ukraine in the period of aggravation of the military and political situation and the threatening period] Zbirnyk naukovykh prats Tsentru voiennostratehichnykh doslidzhen Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho, Kyiv: NDUU Publishing House, no. 2 (60), pp. 116–120. [in Ukrainian].

Koval`ov D. V. (2017) Algory`tm metody`ky` vy`znachennya racional`nogo varianta organizaciyi operaty`vno-sluzhbovoyi diyal`nosti viddiliv pry`kordonnoyi sluzhby` ty`pu “А” v kontrol`ny`x punktax v’yizdu/vy`yizdu [Algorithm of methodology of determination of rational variant of organization of operatively-official activity of departments of frontier service as “А” in the markpoints of entrance/of departure] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho, hmelnytskyi: NASBSU, no. 2(72), pp. 116–125. [in Ukrainian].

Oleksiyenko B. M., Dobrovol`s`ky`j A. B., Fedorchuk A. V. Obg`runtuvannya neobxidnosti udoskonalennya instrumental`ny`x zasobiv ocinky` efekty`vnosti zastosuvannya pidrozdiliv pry`kordonnogo zagonu v umovax osobly`vogo periodu [A ground of necessity of improvement of tools of estimation of efficiency of application of subdivisions of frontier detachment is in the conditions of the special period] Zbirnyk naukovykh prats no. 30. Seriia: Viiskovi ta tekhnichni nauky / Natsionalna akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni B. Khmelnytskoho, Khmelnytskyi: NASBSU Publishing House, pp. 98–105. [in Ukrainian].

Fedorchu A. V., Dobrovol`s`ky`j A. B. (2019) Model` ocinky` efekty`vnosti zastosuvannya pidrozdiliv pry`kordonnogo zagonu v umovax osobly`vogo periodu [The model for evaluating the efficiency of the use of units of a border detachment in a special period] Zbirnyk naukovykh prats no. 30. Seriia: Viiskovi ta tekhnichni nauky / Natsionalna akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni B. Khmelnytskoho, Khmelnytskyi: NASBSU Publishing House, pp. 120–133. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
ФедорчукА., & ОлексієнкоБ. (2020). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ОЦІНКИ СПРОМОЖНОСТІ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ВИКОНУВАТИ ЗАВДАННЯ З ВОГНЕВОГО ПРИКРИТТЯ В КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТАХ В’ЇЗДУ-ВИЇЗДУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 196-210. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.199
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають