АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ВІДБИТТЯ ЗБРОЙНОГО ВТОРГНЕННЯ

  • Олег Харун Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3474-8095
  • Віктор Кульчицький Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-4265-0672
  • Олег Чиж Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6414-8248
  • Геннадій Ковальов Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1867-6917
Ключові слова: аналіз інженерного забезпечення, різке загострення військово-політичної обстановки, методичні рекомендації

Анотація

Досвід проведення операції об’єднаних сил та антитерористичної операції, особливо на її початковому етапі показав, що структура та організація інженерного забезпечення не дають в повній мірі виконувати обов’язки покладені Законом України «Про Державну прикордонну службу України». Тактика ведення гібридної війни, що застосовується країною-агресором показує, що органи та підрозділи ДПСУ в умовах загострення обстановки повинні бути в готовності до ведення пошуку та знищення ДРГ в умовах прикриття їх дій авіацією та артилерією; охорони та захисту державного кордону в умовах застосування мінно-вибухових загороджень; ведення оборонних оїв; діяти в умовах оточення. Враховуючи зазначене підрозділи ДПСУ повинні бути завжди готові до оборони та дій в умовах повного оточення, що є можливим при всебічному та якісному інженерному обладнанні опорних пунктів прикордонних підрозділів, які за відсутності у них важкого озброєння зможуть протистояти 3-х кратній перевазі противника. Крім того, щоб протистояти броньованій техніці необхідно створювати систему інженерних загороджень, а якісне виконання вимог щодо маскування та підготовки шляхів відходу дає можливість відвести підрозділ у визначений район без втрат. Отже, підсумовуючи розглянуте, відзначимо, що підрозділи органу охорони державного кордону повинні бути в готовності до повної автономії в умовах застосування тактики гібридної війни. Засобами інженерного озброєння підрозділи охорони кордону повинні бути забезпеченні виходячи з тактичного задуму, фізико-географічних умов та інфраструктури ділянки відповідальності кожного підрозділу. Рівень теоретичних знань та практичних навиків з інженерного забезпечення особового складу підрозділів повинен надавати можливість якісно та ефективно використовувати в охороні, захисті та обороні державного кордону засоби інженерного озброєння. В подальших дослідженнях необхідно обґрунтувати вимоги до якісно нових способів фортифікаційного обладнання районів, опорних пунктів, рубежів та позицій органів та підрозділів охорони державного кордону, інженерного обладнання пунктів постійної дислокації, інженерних загороджень на НЗОЗ, ефективного застосування ТЗОК при підготовці та відбитті збройного вторгнення.

Біографії авторів

Олег Харун, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Віктор Кульчицький, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Олег Чиж, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки

Геннадій Ковальов, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення

Посилання

Горбулін В. «Гібридна війна» як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу [Електронний ресурс] /В. Горбулін. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/internal/gibridna-viyna.

Lаsіcа D. Т. Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory : Monograph / D. Т. Lаsіcа. – USA, 2009 [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://www.dtic.mil/cgi-bin/ GetTRDoc?AD=ADA513663.

Кіlcullеn D. Out of the Mountaіns: The Comіng Age of the Urban Guerrіlla / D. Кіlcullеn. – Oxford. University Press, 2013. – P. 384 [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://www.amazon.com/Out-Mountains-Coming-Urban Guerrilla/dp/0199737509#reader_0199737509.

Порошенко П.О. Виступ на науково-практичній конференції у ГШ ЗСУ 14-16 червня 2016 р. «Уроки гібридної війни: воєнні аспекти». [Електронний ресурс] / П. О. Порошенко – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/zavdyaki-nabutomu-dosvidu-mayemo-sprognozuvati-podalshi-krok-37355

Закон України № 661-IV «Про державну прикордонну службу України» від 3 квітня 2003 року ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 27, ст. 208).

Хруст Д. В. Оцінка надійності охорони державного кордону на ділянці відповідальності відділу Державної прикордонної служби України / Д. В. Хруст, В. П. Золотов // Актуальні питання прикордонної безпеки. Сучасний стан та перспективи розвитку: збірник наукових праць. – Хмельницький, 2011. – № 2.

Добровольський А. Б. Модель оцінки ефективності технічних засобів охорони кордону при врахуванні інформаційних характеристик. Інтегроване управління кордонами. Теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція (21–22 травня 2013 року) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2013.

Мисик А. Б. Модель формування та оцінки заходів забезпечення прикордонної безпеки / А. Б. Мисик, О. М. Дмитренко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2013. – № 1 (16).

Микола Литвин. Лінія розмежування – Київ: Гамазін, 2019. – 396 с.

Ананьїн О.В. Досвід бойових дій орnганів (підрозділів) Державної прикордонної служби України під час проведення антитерористичної операції: інформаційно-аналітичні матеріали.– Київ : Адміністрація ДПСУ, 2015. – 55 с.

Ананьїн О.В. Органи (підрозділи) Державної прикордонної служби України у системі оборони (охорони) державного кордону в умовах сучасного збройного конфлікту: інформаційно-аналітичні матеріали.– Київ : Адміністрація ДПСУ, 2015. – 25 с.

Гуров В. А. Исторический опыт применения ПВ КГБ СССР и ГПСФСБ РФ в формировании «пояса безопасности» в северных границах Афганистана в 1979-2005 гг. / В. А. Гуров // Вектор науки ТГУ.– 2014. – № 1.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Gorbulin V. «Gibrydna viyna» ayk kl’ychoviy instrument rossiyskoy geostrateqiy revanshu [“Hybridwar” as a key tool of russian revanche geostrategy] [Elektronniy resurs] / V. Gorbulin. – Regim dostupu: http://gazeta.dt.ua/internal/gibridnaviyna. [in Ukrainian]

Lаsіcа D. Т. Strate gic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory : Monograph / D. Т. Lаsіcа. – USA, 2009 [Elektronniy resurs.] – Regim dostupu: http://www.dtic.mil/cgi-bin/ GetTRDoc?AD=ADA513663. [in English]

Кіlcullеn D. Out of the Mountaіns: The Comіng Age of the Urban Guerrіlla / D. Кіlcullеn. – Oxford. University Press, 2013. – P. 384 [Elektronniy resurs.] – Regim dostupu: http://www.amazon.com/Out-Mountains-Coming-Urban Guerrilla/dp/0199737509#reader_0199737509. [in English]

Materials naukovo-praktichniy konferenciy u GSh ZSU 14-16 chervnay 2016 r. «Uroki Gibridnoy viyni: voenni aspekti» [Lessons from Hybrid War: Military Aspects]. [Elektronniy resurs] / P.O. Poroshenko – Regim dostupu: http://www.president.gov.ua/news/zavdyaki-nabutomu-dosvidu-mayemo-sprognozuvatipodalshi-krok-37355 [in Ukrainian]

Zakon Ukraine № 661-IV «Pro dergavnu prikordonnu clugbu Ukraine» vid 3 kvitnay 2003 roku [On the State Border Guard Service of Ukraine] ( Vidomosti Verkhovnoy Rade Ukraine (VVR), 2003, N 27, ст.208 ). [in Ukrainian]

Khrust D.V. Ozinka nadiynosti okhorone derjavnogo kordonu na dilynzzi vidpovidal’nosti viddilu Dergavnoy prikordonnoy clugbe Ukraine [Estimation of reliability of state border protection in the area of responsibility of State Border Guard Service of Ukraine] / D.V. Khrust, V.P. Zolotov//Aktual’ni pytanny prekordonnoy bezpeke. Suchasney stan ta perspektevy rozvytku: zbirnyk naukovykh pratsy. – Khmelnytskyi, 2011. – № 2. [in Ukrainian]

Dobrovolsky A. B. Model otsinky efektyvnosti tekhnichnykh zasobiv okhorony kordony [Model of technical means of border protection effectivenes sestimation with consideration of information characteristics]. Integrovane upravlinny kordonamy. Teoriy i praktyka: Mijnarodna naukovo-praktychna konferentsiy (21–22 travny 2013 roku) / Dergavna prikordonna clugba Ukraine, Natsional’na akademiy Dergavnoy prikordonnoy clugbe Ukraine imeni B. Khmelnytskogo. – Khmelnytskyi : Vyd-vo NADPSU im. B. Khmelnytskogo, 2013. [in Ukrainian]

Mysyk A.B. Model formuvanny ta otsynky zakhodiv zabezpechenny prykordonnoy bezpeky [Model for Formation and Evaluation of Border Security Measures] / A.B. Mysyk, O.M. Dmytrenko // Suchasni informatsiyni tekhnologiy u sferi bezpeky ta oborony. – 2013. – № 1 (16). [in Ukrainian]

Mykola Lytvyn. Line of differentiation. – Kyiv: Hamazyn, 2019. – 396. [in Ukrainian]

Ananin O.V. Dosvit boiovykh dii orhaniv (pidrozdiliv) Derzhavnnoi sluzhby Ukrainy pid chas provedennia antyterorystychnoi operatsii: informatsiinoannalitychni materialy. – Kyiv: Administratsiia DPSU, 2015. – 55. [in Ukrainian]

Ananin O.V. Orhany (pidrozdiliv) Derzhavnnoi sluzhby Ukrainy u systemioborony (okhorony) derzhavnoho kordonu v umovakh suchasnoho zbroinoho konfliktu: informatsiino-annalitychni materialy. – Kyiv: Administratsiia DPSU, 2015. – 25. [in Ukrainian]

Gurov V.A. Istoricheskiy opyt primeneniy PV KGB SSSR i GPS FSB RF v formirovaniy “poysa bezopasnosti” v severnykh granitsakh Afganistana v 1979- 2005 gg.[Histori calexperience of using the SBD USSR and the BSFSS of Russian Federation information of “security belt” in the northern borders of Afghanistanin 1979-2005] / V.A. Gurov // Vektor nauki TGU.– 2014. – № 1. [in Russian]

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
ХарунО., КульчицькийВ., ЧижО., & КовальовГ. (2020). АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ВІДБИТТЯ ЗБРОЙНОГО ВТОРГНЕННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 211-226. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.200
Розділ
Військові науки