ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

  • Олег Шинкарук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4499-8282
  • Орест Михайлишин Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7998-8389
Ключові слова: сектор безпеки і оборони України, бойова і оперативна підготовка, моделювання процесів збройної боротьби, імітаційне моделювання

Анотація

До арсеналу усіх ланок управління збройних сил провідних країн світу увійшов досвід застосування різноманітних систем моделювання дій військ (сил), сфера використання яких є одним з пріоритетів, пов’язаних із підвищенням ефективності їх застосування. В умовах оптимізації витрат на військову сферу та активізації діяльності суспільства щодо зменшення негативного впливу підготовки військ (сил) на довкілля експерти бачать, що подальше підвищення її інтенсивності та ефективності полягає передусім в комп’ютеризації процесів підготовки особового складу та органів управління. З цією метою застосовують різноманітні тренажери, імітатори та моделювальні навчальні системи. Застосування тактичних військових ігор є важливим видом індивідуальної підготовки солдатів та офіцерів. Крім створення реалістичного образу імовірного противника, за їх допомогою можливі відтворення реалістичної багатовимірної картини сучасного бою, вдосконалення тактики ведення бойових дій, підготовка до дій у будь-яких природно-географічних умовах, відновлення морально-психологічного стану військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях. Тактичні військові ігри є одним із простих способів використання засобів імітаційного моделювання, що дозволяє зменшити витрати на організацію та проведення навчань (тренувань) і створення нових тренажерних комплексів (симуляторів). Основною перевагою тактичних військових ігор є відсутність реальної загрози для життя і здоров’я навчальної аудиторії, наближеність психологічних умов віртуальної реальності до бойових, що дає можливість набути досвіду ведення військових операцій завчасно, без істотних матеріальних витрат і ризику для життя. Автор розкриває перспективи поєднання за допомогою ресурсів розподіленого моделювання тренажерів тактичного й оперативно-тактичного рівня. Такий підхід сприятиме впровадженню комплексних програм підготовки з використанням ресурсів імітаційного моделювання в органах управління різного рівня та можливості вдосконалення індивідуальних навичок особового складу. Імітаційне моделювання нині стало потужним інструментом: в усьому світі його використовують для підготовки командирів та штабів до дій під час планування та ведення сучасних операцій. Використання систем імітаційного моделювання дає змогу посадовим особам органів військового управління у реальному масштабі часу набути практичних навичок із виконання процедур управління частинами і підрозділами у реальній бойовій обстановці, а в разі потреби – із корегування прийнятого рішення.

Біографії авторів

Олег Шинкарук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, професор

Орест Михайлишин, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» : Указ Президента України від 4 березня 2016 року № 92/2016. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 12.

Ситник В. Ф., Орленко Н. С. Імітаційне моделювання. Київ : КНЕУ, 208 с.

Бигдан В. Б., Гусев В. В., Марьянович Т. П., Сахнюк М. А. Становление и развитие имитационного моделирования в Украине. Труды междунар. симпоз. «Компьютеры в Европе. Прошлое, настоящее и будущее». Киев : Феникс, 1998. С. 182–193.

Мазурін О. «Комп’ютерні баталії…». Військо України. 2006. № 1. С. 25–28.

Кононенко С. М., Заїка Л. М. Аналіз досвіду застосування відеоігор як компоненту системи імітаційного моделювання бойових дій. Сучасні інформаційні технологій у сфері безпеки та оборони. 2008. № 2 (2). С. 44–46.

Методика підготовки і проведення командно-штабних навчань за допомогою комп’ютерів із використанням ресурсів імітаційного моделювання : метод. посіб. / [В. Є. Бобильов, Л. А. Заїка, Ю. М. Зінченко та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Пермякова. Киев : НУОУ, 2011. 65 с.

Пермяков О. Ю. Шляхи інтегрування імітаційного моделювання у процес оперативної і бойової підготовки Збройних Сил України / О. Ю. Пермяков // Тези доповіді на кафедрі інформатизації штабів. – К. : НАОУ, 2006. – С. 17–22.

Веб-сайт Центру імітаційного моделювання Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського. URL : http://www.cim.nuou.org.ua.

Вэй С. Тренажеры позволяют обучать войска эффективному использованию новейшего оборудования. URL : www.armyguide.com/rus/article/article.php.

Пермяков О. Ю. Шляхи інтегрування імітаційного моделювання у процес оперативної і бойової підготовки Збройних Сил України : доповідь на кафедрі інформатизації штабів. Київ : НАОУ, 2016. С.17–22.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

The Decree of the President of Ukraine of March 4, 2016 No. 92/2016 (2016). Pro rishennya Rady natcionalyji bezpeki i oborony Ukraini vid 4 bereznya 2016 roku “Pro conctpziyu rozwitcu sectoru bezpeki i oborony Ukraini ” [On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of March 4, 2016 "On theCo ncept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine"]. Ukaz Presidenta Ukraini vid 4 bereznya 2106 roku № 92/2016. (in Ukrainian)

Sitnik V. F. (1999). Imitatciyne modelyuvannya. [Simulation Modeling]: manual. - K .: KNEU, 1999. - 208 p. (in Ukrainian)

Bigdan V. B., Gusev V. V., Maryanovich T. P., Sakhnyuk M. A. (1998). Stanovlenie s razvitie imitatciyonnogo modelyuvanniya v Ukraine [The Formation and Development of Simulation Modeling in Ukraine]. Trudi mezdunarogo simpoziuma “Compyuteri v Evrope. Proshloe, nastoyachee s buduschee“ [Transactions of Int. symposium “Computers in Europe. Past, Present, and Future. ”]. K .: Phoenix, 1998 .- pp. 182-193. (in Russian)

Mazurin O. (2006). “Compyuterni batalyy …” ["Computer battles ..."]. Ukrayntsca armiya [Ukrainian Army]. №1. - pp.25-28. (in Ukrainian)

Kononenko S. M. (2008). Analiz dosvidu zastosuvannya videoigor yakcomponentu sistemi imitatciyonnogo modelyuvanniya boyovih diy [The Analysis of he Experience of Using Video Games as a Component of a Simulation System of Combat Operations]. Suthasni informatsiyni tehnologii u sferi bezpeki i oborony [Modern Information Technologies in the Field of Security and Defense]. № 2 (2). - pp. 44–46. (in Ukrainian)

Permyakov O. Yu. (2011). Metodica pidgotovci i provedennya comandnoshtabnsch navchan za dopomogoyu computeriviz vicoristannyam resursiv imitatsiynogo modeluvannya [Methods for Preparing and Conducting Command-Staff Exercises with the Help of Computers Using Simulation Modeling Resources]. Metodychniy posibnyc [Method. Textbook]. K.: NUDU, - 65 p. (in Ukrainian)

Permyakov O. Yu. (2006). Shlyahi integruvannya imitatsiynogo modeluvannya u process operatyvnoi s boyovoi pidgotovci Zbroynih Sil Ukraini [Ways of integrating of Simulation Modeling into the Process of Operational and Combat Training of the Armed Forces of Ukraine]. K.: NADU, 2006. - pp. 17–22. (in Ukrainian)

Veb-sayt Tsentru imitatciynogo modeluvannya Natsionalnogo universitetu oborony Ucraini (Electroniy resource) [Web-site of the Center of Imitation Modeling of National Defense University of Ukraine named (Electronic resource)]. Rezim dostupu [Access mode]: http://www.cim.nuou.org.ua. (in Ukrainian) 9. Wei S. (2019) Trenazhori pozvolyaut obutchat voysca efectivnomu ispolzovaniyu noveyshogo oborudovaniya (Electroniy resource) [Simulators allow you to train troops the effective use of the up to date equipment (Electronic resource)]. Rezim dostupu [Access mode]: www.armyguide.com/rus/article/article.php. (in Russian)

Permyakov O. Yu. (2016). Ways of Integrating Simulation Modeling in the Process of Operational and Combat Training of the Armed Forces of Ukraine [Report at the Informatization Headquarters Department]. K .: NADU, 2016. - P.17-22. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
ШинкарукО., & МихайлишинО. (2020). ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 227-241. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.201
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають