КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ЗБОРУ, ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ (ЗАСОБІВ) МОНІТОРИНГУ

  • Юрій Даник Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6990-8656
  • Ігор Балицький Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2746-2339
Ключові слова: розвідка, кібер-циклічні концепції, єдина система збору, обробки та аналізу інформації

Анотація

Своєчасна всебічна і повна оцінка обстановки є необхідною передумовою ефективної оперативно-службової діяльності підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил України, органів та підрозділів охорони державного кордону. Проведення такої оцінки обстановки потребує безперервності та високої якості ведення розвідки. Для забезпечення своєчасності надходження інформації розвідку необхідно проводити в масштабі часу наближеному до реального. Виходячи з сучасних тенденцій ведення збройних конфліктів вважається як найбільш перспективний напрямок досягнення переваги над противником є забезпечення синхронізованого виконання інформаційно-кібернетичних циклів, які є практичною реалізацією кібер-циклічних концепцій ведення дій. Використання і подальше вдосконалення кібер-циклічних концепцій забезпечує інтероперабельність різних видів збройних сил, взаємодію систем автоматизованого управління і зв›язку, а також бойових систем під час проведення спільних операцій. Все це потребує урахування при створенні структури сучасної системи збору, обробки та аналізу інформації технічних видів розвідки. Таке завдання може бути реалізоване за рахунок побудови єдиної системи збору, обробки та аналізу інформації технічних видів розвідки, у складі таких функціональних підсистеми інформаційного обміну; збору, обробки та документування інформації; підтримки прийняття рішень; оперативного управління; управління функціонуванням; захисту інформації; забезпечення; науково-технічного супроводження. У статті на основі аналізу сучасних досліджень сформована і обґрунтована структура єдиної системи збору, обробки та аналізу інформації з структурними складовими: координаційний центр, інформаційні сенсори, типові функціональні модулі, функціональні підсистеми (інформаційного обміну, підтримки прийняття рішень, оперативного управління, збору, обробки та документування інформації, тощо).

Біографії авторів

Юрій Даник, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, професор, начальник інституту

Ігор Балицький, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, начальник (декан) факультету

Посилання

Даник Ю. Г., Пермяков О. Ю. Сучасні інформаційні технології в забезпеченні національної безпеки і оборони: реалії та тенденції розвитку. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2018. № 1 (31). С. 159–176.

Ивлев А. А. Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации : монография. Москва, 2008. 64 с.

Ревуцький А. В. Цикл прийняття рішень в умовах невизначеності – петля “OODA”. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2013. № 3 (18). С. 104–108.

Черняк Л. Петля Бойда и кибернетика второго порядка. URL: https://www.osp.ru/os/2013/07/13037357.

Михайлов А. Иракский капкан. Москва : Яуза, 2004. 544 с.

Bryant D. J. Critique, Explore, Compare and Adapt (CECA): A New Model for Command Decision making. Defence R&D Toronto Technical Report, DFDC, Toronto TR, 2003. 63 p.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Danyk Yu. H., Permyakov O. Yu. (2018). Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi v zabezpechenni national’noyi bezpeky i oborony: realiyi ta tendentsiyi rozvytku [Modern information technologies in ensuring national security and defense: realities and development trends]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony [Modern information technologies in the field of security and defense]. 1 (31). S. 159–176. [in Ukrainian].

Ivlev A. A. (2008). Osnovy teorii Boyda. Napravleniya razvitiya, primeneniya i realizatsii : monografiya [Fundamentals of Boyd’s theory. Directions of development, application and implementation : monograph]. Mоskvа. 64 s. [in Russian].

Revuts’kyy A. V. (2013). Tsykl pryynyattya rishen’ v umovakh nevyznachenosti – petlya “OODA” [The cycle of decision making under uncertainty – OODA loop]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony [Modern information technologies in the field of security and defense]. 3 (18). S. 104–108. [in Ukrainian].

Chernyak L. (2013). Petlya Boyda i kibernetika vtorogo poryadka [Boyd’s loop and second-order cybernetics]. URL: https://www.osp.ru/os/2013/07/13037357. [in Russian].

Mikhaylov A. (2004). Irakskiy kapkan [Iraqi trap]. Mоskvа. Yauza. 544 s. [in Russian].

Bryant D. J. (2003). Critique, Explore, Compare and Adapt (CECA): A New Model for Command Decision making. Defence R&D Toronto Technical Report, DFDC, Toronto TR. 63 p. [in English].

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
ДаникЮ., & БалицькийІ. (2020). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ЗБОРУ, ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ (ЗАСОБІВ) МОНІТОРИНГУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 242-261. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.202
Розділ
Технічні науки