АВТОМАТИЗОВАНИЙ СПОСІБ ВРАХУВАННЯ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ ТА КЕРОВАНОСТІ МАШИН У ПЛАНУВАННІ МАРШУ

Ключові слова: колона, марш, стійкість, поперечна стійкість, швидкість, модель, середня швидкість

Анотація

Однією із умов забезпечення успіху виконання завдання підрозділом є ефективне планування та здійснення його переміщення. Переважна більшість маршрутів, що використовуються прикордонними включають дороги із ґрунтовим або покращеним покриттям. За таких умов недотримання маршової дисципліни, призводить до втрати стійкості та керованості машин, що рухаються у колоні. Наявні методи раціональної побудови колони машин не передбачають врахування особливостей мікропрофілю дорожнього полотна або наявності його пошкоджень, оскільки рух машин на прямолінійних ділянках апріорно вважається стійким. Проте, статистика дорожньо-транспортних подій підтверджує необхідність обмеження максимальних швидкостей руху на таких ділянках. Відповідно для прийняття рішення на марш оцінка показників прохідності і керованості кожної із машин та визначення аварійно небезпечних ділянок маршруту є одним із найважливіших завдань. Тим більше, що під час планування переміщення підрозділу своїм ходом розглядається не менше двох альтернативних маршрутів руху. Таким чином, існує гостра потреба врахування показників стійкості та керованості машин під час визначення основних показників маршу, особливо під час його планування у підготовчий період. Складність вирішення такої задачі, навіть за умови наявності усіх вихідних даних, у проведенні великої кількості розрахунків за обмеженого бюджету часу на їх проведення. У публікації авторським колективом запропоновано інструментарій підтримки прийняття рішення на марш, який дозволяє командиру підрозділу оперативно проводити попередні розрахунки, ефективно планувати пересування машин своїм ходом під час підготовчого етапу організації маршу, надавати інформацію вищому командуванню про наявність аварійно небезпечних ділянок маршруту. Крім того розроблена програма дозволяє за результатами оцінки можливостей окремих зразків здійснювати раціональну побудову похідної колони підрозділу залежно від складності маршруту за яким планується пересування підрозділу. Автоматизація проведення розрахунків основних показників маршу за підрозділ надає можливість обирати оптимальний маршрут із декількох альтернативних, у програмному середовищі VBA програмного пакету Microsoft Office.

Біографії авторів

Олег Кушнір, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

офіцер відділу інженерного забезпечення державного кордону

Віктор Маланюк

начальник відділення автобронетанкової служби

Наталія Вишневська, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

інструктор з водіння кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки

Посилання

Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина ІІ. Київ: Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 2016 – 326 с.

Дем’янчук Б. О., Верпівський С. М., Меленчук В. М. Основи автотехнічного забезпечення. Моделювання процесів. Навчальний посібник. Одеса: Військова академія, 2015. – 336 с.

Безпечна швидкість: статистика, правила та рекомендації [Електронний ресурс] режим доступу: http://hroad.hyundai.com.ua/site/news?id=35.

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгiна». Статистика аварійності за 2018 рік. [Електронний ресурс] режим доступу: http://dorndi.org.ua/ua/statistika-avariynosti-za-2018-rik.

Патрульна поліція. Статистика ДПП в Україні [Електронний ресурс] режим доступу: http ://patrol.police.gov.ua/statystyka/.

Подригало М. А., Абрамов Д. В., Соколовський С. А., Нікорчук А. І. Шикування автомобільних колон за інтегральним критерієм динамічності. Системи озброєння і військова техніка № 2(38). 2014. С. 130–136.

Горєлишев С., Баулін Д, Кайдалов Р., Нікорчук А. Автоматизація процесу прийняття рішення побудови автомобільних колон Національно гвардії України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки № 4(70). 2016. С. 227 – 239.

Подригало М. А., Абрамов Д. В., Нікорчук А. І. Раціональне шикування автомобільних колон внутрішніх військ за критерієм динамічності. Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України № 2(22). 2013. С. 61 – 67.

Степанов О. В. Система безпеки транспортних засобів при русі в колоні. Патент на корисну модель UA119714U, 2017. – 6 с.

Сильянов В. В., Домке Э. Р. Транспортно-експлуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц : учебник для студ. высш. учебн. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с.

Жук М. М., Ковалишин В. В. Визначення безпечної швидкості руху автомобіля у складних умовах з урахуванням функціонального стану водія. Автомобільний транспорт. Безпека руху № 6 (230). 2012. С. 13–16.

Башинський А. Л., Осташевський С. А. Моделювання поведінки підресорених і непідресорених мас автомобіля в момент переходу з горизонтальної площини руху на похилу. Наукові нотатки : міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки»). Випуск 55. 2016. С. 16–21.

Башинський А. Л., Осташевський С. А., Малахов П. М. Результати експериментального дослідження впливу переміщення підресореної маси на поперечну стійкість автомобіля. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : технічні науки № 2 (82). 2018. С. 11–20.

Башинський А. Л. Метод оцінки поперечної стійкості автомобіля під час наїзду на перешкоду за умови зчеплення коліс. Автомобильный транспорт : сборник научных трудов. Выпуск 40, 2017. С. 88–93.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Boiovyi statut Sukhoputnykh viisk Zbroinykh Syl Ukrainy. Chastyna II [«The combat status of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine. Part II.»] Kyiv: Komanduvannia Sukhoputnykh viisk Zbroinykh Syl Ukrainy, 2016 – 326. [in Ukrainian].

Demianchuk B. O., Verpivskyi S. M., Melenchuk V. M. (2015) Osnovy avtotekhnichnoho zabezpechennia. Modeliuvannia protsesiv [Basics of car maintenance. Process modeling]. Navchalnyi posibnyk. Odesa: Viiskova akademiia, 2015. – 336 s. [in Ukrainian].

Bezpechna shvydkist: statystyka, pravyla ta rekomendatsii [Safe Speed: Statistics, Policies and Recommendations] rezhym dostupu: http://hroad.hyundai. com.ua/site/news?id=35. [in Ukrainian].

Derzhavne pidpryiemstvo «Derzhavnyi dorozhnii naukovo-doslidnyi instytut imeni M.P.Shulhina». Statystyka avariinosti za 2018 rik. [State Enterprise «State Road Scientific Research Institute named after MP Shulgin». Accident statistics for 2018.] rezhym dostupu: http://dorndi.org.ua/ua/statistika-avariynosti-za-2018-rik. [in Ukrainian].

Patrulna politsiia. Statystyka DPP v Ukraini [Patrol police. RTA statistics in Ukraine] rezhym dostupu: http ://patrol.police.gov.ua/statystyka/.[in Ukrainian]. 6. Podryhalo M. A., Abramov D. V., Sokolovskyi S. A., Nikorchuk A. I. (2014)Shykuv annia avtomobilnykh kolon za intehralnym kryteriiem dynamichnosti. [Building a road to colon integral criterion dynamism] Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika № 2(38). 2014. S. 130–136. [in Ukrainian].

Horielyshev S., Baulin D, Kaidalov R., Nikorchuk A. (2016) Avtomatyzatsiia protsesu pryiniattia rishennia pobudovy avtomobilnykh kolon Natsionalno hvardii Ukrainy [Automation of the decision-making process of building a truck convoys of the National guard of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky № 4(70). 2016. S. 227 – 239. [in Ukrainian].

Podryhalo M. A., Abramov D. V., Nikorchuk A. I. (2013) Ratsionalne shykuvannia avtomobilnykh kolon vnutrishnikh viisk za kryteriiem dynamichnosti [Rational chucking of columns of internal troops on the criterion of dynamic]. Zbirnyk naukovykh prats Akademii vnutrishnikh viisk MVS Ukrainy № 2(22). 2013. S. 61 – 67. [in Ukrainian].

Stepanov O. V. (2017) Systema bezpeky transportnykh zasobiv pry rusi v koloni [Vehicle safety system when driving in a column]. Patent na korysnu model UA119714U, 2017. – 6 s. [in Ukrainian].

Sylianov V. V., Domke E. R. (2008) Transportno-ekspluatatsyonnie kachestva avtomobylnikh doroh y horodskykh ulyts [Transport and operational qualities of highways and city streets]: uchebnyk dlia stud. vissh. uchebn. zavedenyi. M.: Yzdatelskyi tsentr «Akademyia», 2008. – 352 s. [in Russian].

Zhuk M. M., Kovalyshyn V. V. (2012) Vyznachennia bezpechnoi shvydkosti rukhu avtomobilia u skladnykh umovakh z urakhuvanniam funktsionalnoho stanu vodiia [Determination of safe speed of the car in difficult conditions taking intoaccoun t the functional state of the driver]. Avtomobilnyi transport. Bezpeka rukhu № 6 (230). 2012. S. 13–16. [in Ukrainian].

Bashynskyi A. L., Ostashevskyi S. A. (2016) Modeliuvannia povedinky pidresorenykh i nepidresorenykh mas avtomobilia v moment perekhodu z horyzontalnoi ploshchyny rukhu na pokhylu [Modeling the behavior of sprung and unsprung car masses at the moment of transition from the horizontal plane of inclination]. Naukovi notatky : mizhvuzivskyi zbirnyk (za haluziamy znan «Tekhnichni nauky»). Vypusk 55. 2016. S. 16–21. [in Ukrainian].

Bashynskyi A. L., Ostashevskyi S. A., Malakhov P. M. (2018) Rezultaty eksperymentalnoho doslidzhennia vplyvu peremishchennia pidresorenoi masy na poperechnu stiikist avtomobilia [The results of an experimental study of the effect of moving the sprung mass on the transverse stability of the car]. Visnyk omyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : tekhnichni nauky № 2 (82). 2018. S. 11–20. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
КушнірО., МаланюкВ., & ВишневськаН. (2020). АВТОМАТИЗОВАНИЙ СПОСІБ ВРАХУВАННЯ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ ТА КЕРОВАНОСТІ МАШИН У ПЛАНУВАННІ МАРШУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 262-282. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.203
Розділ
Технічні науки