ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО УРАХУВАННЯ МОЖЛИВИХ ДІЙ ПОРУШНИКА КОРДОНУ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

  • Роман Рачок Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3283-9690
  • Андрій Наконечний Адміністраціz Державної прикордонної служби України https://orcid.org/0000-0002-9490-9068
Ключові слова: система спостереження, ефективність спостереження, технічні засоби спостереження, маршрут руху

Анотація

У роботі проведений критичний аналіз існуючих підходів до оцінки ефективності системного використання технічних засобів спостереження. При такій оцінці з використанням геоінформаційних технологій враховуються можливості технічних засобів спостереження і умови їх використання, зокрема, рельєф місцевості, погодні умови, рослинність. Показано, що існуючі методики узагальнення ймовірнісної оцінки можливості виявлення порушника кордону в межах необхідної смуги спостереження забезпечують лише усереднений опис і не враховують топологічних особливостей ймовірнісного розподілу. У зв’язку з цим таке узагальнення не завжди є коректним. Можливі варіанти застосування технічних засобів спостереження, коли неприкриті ефективним спостереженням ділянки мають малу площу але є протяжними і утворюють «коридор» для прихованого перетину кордону. При усередненому описі такому варіанту може відповідати прийнятне значенняузаг альненого показника. Однак, виходячи з можливості неконтрольованого перетину державного кордону, значення такого показника в цьому випадку має бути незадовільним. Урахування топологічних особливостей розподілу ймовірності виявлення цілі дозволяє спрогнозувати найкращий маршрут руху порушника кордону. Для такого прогнозування можливо використати науково-методичний апарат визначення оптимальних маршрутів. Загальну оцінку ефективності системного використання технічних засобів спостереження запропоновано проводити з врахуванням прогнозованого маршруту руху порушника. Така оцінка дозволить врахувати та виявити слабкі сторони побудови системи технічних засобів спостереження та, в подальшому, провести її модернізацію. Визначені найкращі маршрути руху для порушників кордону доцільно враховувати при плануванні охорони кордону. Перспективним є розгляд задачі структурної оптимізації системи технічних засобів спостереження з урахуванням при оцінці її ефективності можливих раціональних дій порушника кордону.

Біографії авторів

Роман Рачок, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри телекомунікацій та радіотехніки

Андрій Наконечний, Адміністраціz Державної прикордонної служби України

старший офіцер відділення з добору в Хмельницькій області (з місцем дислокації м. Хмельницький) Окремого регіонального центру комплектування Центрального регіонального управління

Посилання

Лисий М. І., Бабій Ю. О., Дармороз М. М., Поліщук В. В. Удосконалення моделі оцінки ефективності радіотехнічного комплексу охорони сухопутного кордону. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2016. № 3 (27). С. 59–66.

Боровик О. В., Рачок Р. В., Дармороз М. М. Оцінка ефективності функціонування системи оптико-електронного спостереження. Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2017. № 2 (41). С. 93–99.

Боровик О. В., Собченко В. А., Дармороз М. М., Барчук Д. О. Програмно-алгоритмічна реалізація методу геомоделювання функціонування системи оптико-електронного спостереження. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Військові та технічні науки. Хмельницький, 2017. № 1 (71). С. 346–357.

Katerynchuk I., Borovyk O., Rachok R., Darmoroz M. Defining approach to rational opto-electronic surveillance system towers placement. Advanced information and communication technologies : 2nd International Conf. (Lviv, 4–7 July 2017) / Polytechnic National University. Lviv, 2017. Р. 242–245. (DOI: 10.1109/aiact.2017.8020110)

Franklin W., Inanc M., Xie Z., Tracy M., Cutler B., Andrade M., Luk F. Smugglers and border guards - The GeoStar Project at RPI. ACM International Symposium on Advances in Geographic Information Systems : 15th international symposium, Seattle, 7-9 November 2007 : proceedings. ACM New York, 2007. P. 228–236. 6. Tracy M., Franklin W., Cutler B., Andrade M., Luk F., Inanc M., Xie Z. Multiple observer siting and path planning on a compressed terrain. Advanced Signal Processing Algorithms, Architectures, and Implementations : 17th inter-national conference, San Diego, 26-27 August 2007: proceedings. Bellingham, 2007. P. 6697-16.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Lysyi M. I., Babii Yu. O., Darmoroz M. M., Polishchuk V. V. (2016). Udoskonalennia modeli otsinky efektyvnosti radiotekhnichnoho kompleksu okhorony sukhoputnoho kordonu [Improving the model for evaluating the effectiveness of the radio-technical complex for land border protection]. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony [Modern information technologies in the field of security and defense]. № 3 (27). P. 59–66. (in Ukrainian)

Borovyk O. V., Rachok R. V., Darmoroz M. M. (2017). Otsinka efektyvnosti funktsionuvannia systemy optyko-elektronnoho sposterezhennia [Evaluating the effectiveness of the optoelectronic surveillance system]. Radioelektronika, informatyka, upravlinnia [Radio electronics, computer science, management]. № 2 (41). P. 93–99. (in Ukrainian)

Borovyk O. V., Sobchenko V. A., Darmoroz M. M., Barchuk D. O. (2017). Prohramno-alhorytmichna realizatsiia metodu heomodeliuvannia funktsionuvannia systemy optyko-elektronnoho sposterezhennia [Software-algorithmic implementation of the method of geomodeling the functioning of the optical-electronic surveillance system]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Military and technical Sciences]. № 1 (71). P. 346–357. (in Ukrainian)

Katerynchuk I., Borovyk O., Rachok R., Darmoroz M. (2017). Defining approach to rational opto-electronic surveillance system towers placement. Advanced information and communication technologies : 2nd International Conf. (Lviv, 4–7 July 2017) / Polytechnic National University. Lviv. P. 242–245. (DOI: 10.1109/aiact.2017.8020110)

Franklin W., Inanc M., Xie Z., Tracy M., Cutler B., Andrade M., Luk F. (2007). Smugglers and border guards - The GeoStar Project at RPI. Advanced International Symposium on Advances in Geographic Information Systems : 15th international symposium, Seattle, 7-9 November 2007 : proceedings. ACM New York. P. 228–236.

Tracy M., Franklin W., Cutler B., Andrade M., Luk F., Inanc M., Xie Z. (2007). Multiple observer siting and path planning on a compressed terrain. Advanced Sigal Processing Algorithms, Architectures, and Implementations : 17th international conference, San Diego, 26-27 August 2007: proceedings. Bellingham. P. 6697-16.

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
РачокР., & НаконечнийА. (2020). ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО УРАХУВАННЯ МОЖЛИВИХ ДІЙ ПОРУШНИКА КОРДОНУ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 310-320. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.206
Розділ
Технічні науки