МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ

  • Віктор Чмир Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-0465-2589
  • Петро Дзюба Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7336-5279
Ключові слова: ефективність, технічна експлуатація, автомобільна техніка, коефіцієнт технічної готовності, собівартість, модель, управління

Анотація

З урахуванням результатів огляду наукових досліджень, враховуючи, досвід, специфіку та практику використання автомобільної техніки (АТ) в органах Держприкордонслужби, а також наявність проблематики щодо підтримання надійності АТ та технічної готовності парку машин до забезпечення оперативно – службової діяльності, в статті визначенні можливості з підвищення ефективності технічної експлуатації АТ в органах Держприкордонслужби. Ефективність технічної експлуатації АТ характеризується ступенем технічної готовності рухомого складу до виконання оперативно – службових задач по охороні кордону при найменших затратах на експлуатацію. Загальна ефективність досліджуваної системи поділяється на технічну і економічну, за вихідні показники або критерії яких прийнято: для першої — коефіцієнт технічної готовності, для другої — рівень зниження статей собівартості, що залежать від стану автомобіля. Технічний стан нового автомобіля регламентований критеріями і нормами заводу - виробника. B експлуатації цей стан підтримується проведенням системи заходів, оцінюваних вихідним показником конкретного числового значення коефіцієнта технічної готовності. Як показує аналіз нормативних документів, варіація коефіцієнта технічної готовності для основних підрозділів органів Держприкордонслужби має складати величину 0,95-0,98. До складу великої і складної системи управління технічною готовністю АТ органів Держприкордонслужби входять три основні компоненти: управління як процес обміну діагностичною інформацією і прийняття наступних рішень з метою оптимізації кінцевого результату; діагностика як показник, що дає управляючу інформацію про стан елементів АТ; коефіцієнт технічної готовності парку як критерій ефективності технічної експлуатації АТ. Розглянута модель управління технічною готовністю дозволяє підійти до вибору цільової функції ефективності, що ґрунтується на продуктивності перевезень. Такою цільовою функцією є мінімум сумарних затрат на одиницю собівартості перевізного процесу при оптимальній технічній готовності. В основу математичної моделі покладено апарат теорії матричного обчислення. Отримані наукові результати дозволяють вирішити ряд практичних завдань з підвищення ефективності технічної експлуатації АТ підрозділів охорони кордону

Біографії авторів

Віктор Чмир, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки

Петро Дзюба, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальновійськових дисциплін

Посилання

Закон України «Про Державну прикордонну службу України» № 1777-XII. Законодавство України, сайт Верховної Ради України.

Наказ МВС України „Інструкція з автомобільного та бронетанкового забезпечення в ДПСУ” №577 від 09 липня 2018 року.

Шинкарук О.М., Сівак В.А., Осташевський С.А., Царьов Ю.О. Транспортні засоби Державної прикордонної служби України. Експлуатація та надійність. Навчальний посібник. Хмельницький: НАДПСУ, 2014. С. 208.

Кириленко В.А., Артюшин Л.М., Каленик М.М. Економіка експлуатації транспортних засобів бюджетних установ силових міністерств та відомств України. Хмельницький: НАДПСУ, 2013. С. 280.

Говорущенко Н. Я. Технічна експлуатація автомобілів. Харків: Харків-ський університет, 1984. С. 31.

Форнальчик Є.Ю., Оліскевич М.С., Мастикаш О.Л., Пельо Р.А. Технічна експлуатація та надійність автомобілів. Навчальний посібник. Львів: Афіша, 2004. С. 492.

Оцінка рівня довговічності за станом автомобільної техніки Прикордонних військ України. Звіт про НДР. №202-0009К. Науково-дослідний інститут Прикордонних військ України. Хмельницький, 2002.

Букоємський С. Л., Осташевський С. А., Головня С. Б., Башинський А.Л. Обґрунтування доцільності модернізації системи технічного обслуговування і ремонту озброєння та техніки у Державній прикордонній службі України. Збірник наукових праць № 30. Серія: військові та технічні науки. Хмельницький: НАДПСУ, 2019. С. 14–33.

Головня С. Б. Розробка рекомендацій щодо покращення процесу оцінювання рівня технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України № 1(61). Серія: військові та технічні науки. Хмельницький: НАДПСУ, 2014. С. 292–304.

Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗОВ. Москва: Наука, 1967. С. 608.

Наказ Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України–командуючого Прикордонними військами України «Про затвердження інструкції про порядок проведення комплексних перевірок(і нспектування) озброєння, техніки й особового складу технічних служб, підрозділів, частин, з’єднань Прикордонних військ України» №300 від 25 липня 1995 року.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrainy «Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy» [«About the State Border Service of Ukraine»] № 1777-XII. Zakonodavstvo Ukrainy, sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. [in Ukrainian].

Nakaz MVS Ukrayiny` „Instrukciya z avtomobil`nogo ta bronetankovogo zabezpechennya v DPSU” [«Instruction on automotive and armored security in the SBGS»] № 577 vid 09 ly`pnya 2018 roku [in Ukrainian].

Shynkaruk O.M., Sivak V.A., Ostashevskyi S.A., Tsarov Yu.O. Transportni zasoby Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Ekspluatatsiia ta nadiinist. [Vehicles of the State Border Service of Ukraine. Operation and reliability]. Navchalnyi posibnyk. Khmelnytskyi: NADPSU, 2014. S. 208. [in Ukrainian].

Kyrylenko V.A., Artiushyn L.M., Kalenyk M.M. Ekonomika ekspluatatsii transportnykh zasobiv biudzhetnykh ustanov sylovykh ministerstv ta vidomstv Ukrainy. [Economy of operation of vehicles of budget institutions of power ministries and departments of Ukraine]. Khmelnytskyi: NADPSU, 2013. S. 280 [in Ukrainian].

Hovorushchenko N. Ya. Tekhnichna ekspluatatsiia avtomobiliv. [Technical operation of cars].Kharkiv: Kharkivskyi universytet, 1984. S. 31. [in Ukrainian].

Fornalchyk Ye.Yu., Oliskevych M.S., Mastykash O.L., Pelo R.A. Tekhnichna ekspluatatsiia ta nadiinist avtomobiliv. [Technical operation and reliability of vehicles] Navchalnyi posibnyk. Lviv: Afisha, 2004. S. 492 [in Ukrainian].

Otsinka rivnia dovhovichnosti za stanom avtomobilnoi tekhniky Prykordonnykh viisk Ukrainy. [Estimation of the level of durability by the state of automotive equipment of the Border troops of Ukraine]. Zvit pro NDR. №202-0009K. Naukovodoslidnyi instytut Prykordonnykh viisk Ukrainy. Khmelnytskyi, 2002. [in Ukrainian].

Bukoiemskyi S. L., Ostashevskyi S. A., Holovnia S. B., Bashynskyi A.L. Obhruntuvannia dotsilnosti modernizatsii systemy tekhnichnoho obsluhovuvannia i remontu ozbroiennia ta tekhniky u Derzhavnii prykordonnii sluzhbi Ukrainy. [Substantiation of expediency of modernization of the system of maintenance and repair of arms and equipment in the State Border Service of Ukraine] Zbirnyk naukovykh prats № 30. Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi: NADPSU, 2019. S. 14–33 [in Ukrainian].

Holovnia S. B. Rozrobka rekomendatsii shchodo pokrashchennia protsesu otsiniuvannia rivnia tekhnichnoi hotovnosti transportnykh zasobiv prykordonnoho zahonu. [Developing recommendations for improving the process of assessing the technical readiness of frontier vehicles] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy № 1(61). Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi: NADPSU, 2014. S. 292–304 [in Ukrainian].

Bronshteyn I. N., Semendyaev K. A. Spravochnik po matematike dlya inzhenerov i uchaschihsya VTUZOV. [Handbook of mathematics for engineers and students of technical schools]. Moskva: Nauka, 1967. S. 608. [in Russian].

Nakaz Holovy Derzhavnoho komitetu u spravakh okhorony derzhavnoho kordonu Ukrainy–komanduiuchoho Prykordonnymy viiskamy Ukrainy «Pro zatverdzhennia instruktsii pro poriadok provedennia kompleksnykh perevirok (inspektuvannia) ozbroiennia, tekhniky y osobovoho skladu tekhnichnykh sluzhb, pidrozdiliv, chastyn, z’iednan Prykordonnykh viisk Ukrainy» [«On approval of the instruction on the procedure of carrying out complex inspections (inspections) of weapons, equipment and personnel of technical services, units, units, units of the Border Guard of Ukraine»]. №300 vid 25 lypnia 1995 roku [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
ЧмирВ., & ДзюбаП. (2020). МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 347-363. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.209
Розділ
Технічні науки