ОСНОВИ ТОПОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ТА ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ

  • Артем БРАТКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-5503-3318
Ключові слова: військова топографія, бойові графічні документи, топографічні карти та схеми, орієнтування на місцевості, топографічне забезпечення.

Анотація

У статті наведено актуальність вивчення дисципліни "Військова топографія" під час підготовки офіцерських кадрів загальновійськових та прикордонних підрозділів. Проаналізовано та надано рекомендації щодо створення навчальних програм, які за своїм змістом відповідають базовому курсу. Наявність теоретичних та практичних питань з військової топографії надасть змогу майбутнім офіцерам уміти швидко і правильно вивчати місцевість, орієнтуватися на ній і визначати рівень її впливу на хід бою. Військова топографія є однією з  найважливіших складових бойової підготовки особового складу всіх військових формувань. Вона надає знання про місцевість, способи та засоби вивчення її під час організації та ведення бою; навчає прийомів та способів орієнтування на місцевості, вмілого використання топографічних карт у вирішенні бойових завдань, допомагає оволодіти практичними навичками роботи з картою на місцевості, складання бойових графічних документів та схем місцевості. Питання, що вивчаються військовою топографією, стосуються і практичної діяльності особового складу під час виконання різних бойових завдань. Набуті знання та навички з військової топографії дозволяють краще оцінити обстановку, прийняти найбільш доцільне рішення, краще організувати спостереження, систему вогню і управління підрозділами в ході бою, повною мірою використовувати тактичні і захисні властивості місцевості в інтересах успішного ведення бойових дій, підрозділам у бойовій обстановці успішно застосовувати сучасне високоточне озброєння і бойову техніку на незнайомій, складній для орієнтування місцевості за різної погоди, пори року та часу доби. Уміле використання місцевості значною мірою сприяє підвищенню бойових можливостей своїх військ щодо маневру приховано та несподівано наносити удари по противнику й більш ефективно застосовувати всі види сучасного озброєння та техніки.

Біографія автора

Артем БРАТКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, доцент кафедри

Посилання

Шмаль С. Г. Довідник з військової топографії: довідник. Київ : Видавництво ВІКНУ імені Тараса Шевченка, 2016. 119 с.

Сосса Р., Голубінка Ю. Сучасні виклики до топогеодезичного та картографічного забезпечення сектору безпеки та оборони держави. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2017. Вип. 1. С. 20-23.

Чорнокнижний О. Теоретичні основи застосування за призначенням частин та підрозділів топографічної служби. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2016. Вип. 2. С. 43-45.

Савков П. А., Левінськова Н. В., Могильний Д. М. Забезпечення підрозділів актуальною картографічною продукцією з урахуванням досвіду проведення спеціальних операцій. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2016. Вип. 51. С. 200-207.

Шмаль С. Г., Кравчук О. В., Гудзь А. М., Прищепа С. В., Прохоров О. А., Савков П. А., Полець О. П. Військова топографія: підручник. Видання 5-е, перероблене та доповнене, 2018 - 643 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Shmalʹ S. H. (2016). Dovidnyk z viysʹkovoyi topohrafiyi: dovidnyk. [Handbook of military topography: handbook]. Kyiv : Vydavnytstvo VIKNU imeni Tarasa Shevchenka, 2016. 119 s. [in Ukrainian]

Sossa R. , Holubinka YU (2017). Suchasni vyklyky do topoheodezychnoho ta kartohrafichnoho zabezpechennya sektoru bezpeky ta oborony derzhavy [Contemporary challenges to the topogeodetic and cartographic support of the state security and defense sector]. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Viysʹkovo-spetsialʹni nauky. - 2017. - Vyp. 1. - S. 20-23. [in Ukrainian]

Chornoknyzhnyy O. (2016). Teoretychni osnovy zastosuvannya za pryznachennyam chastyn ta pidrozdiliv topohrafichnoyi sluzhby [Theoretical bases of application of parts and subdivisions of topographic service]. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Viysʹkovo-spetsialʹni nauky. 2016. Vyp. 2. S. 43-45. [in Ukrainian]

Savkov P. A., Levinsʹkova N. V., Mohylʹnyy D. M. (2016). Zabezpechennya pidrozdiliv aktualʹnoyu kartohrafichnoyu produktsiyeyu z urakhuvannyam dosvidu provedennya spetsialʹnykh operatsiy [Providing units with current cartographic products, taking into account the experience of special operations]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Viysʹkovoho instytutu Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 2016. Vyp. 51. S. 200-207. [in Ukrainian]

Shmalʹ S. H., Kravchuk O. V., Hudzʹ A. M., Pryshchepa S. V., Prokhorov O. A., Savkov P. A., Poletsʹ O. P. (2018). Viysʹkova topohrafiya: pidruchnyk [Military topography: textbook]. Vydannya 5-e, pereroblene ta dopovnene, 2018 643 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-09-16
Розділ
Військові науки