ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН

  • Олег ДМИТРЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-8585-1645
Ключові слова: ядерна безпека, прикордонний контроль, контрабанда ядерних матеріалів, пункт пропуску через державний кордон

Анотація

Протягом останніх десятиліть терористичні організації значно посилили свою діяльність. Змінилася тактика дій, засоби і способи вчинення терористичних актів. Такі організації, як «Аль-Каїда», «Ісламська держава» та інші вважають важливим завданням заволодіння ядерною зброєю. З цією метою вони намагаються придбати ядерні матеріали (переважно плутоній або високозбагачений уран) у кількості, достатній для виробництва саморобного ядерного вибухового пристрою. Налагодження терористами успішних контактів з контрабандистами, які мають або здатні дістати зразки ядерних матеріалів може значно збільшити вірогідність отримання ними нових засобів терору, застосування яких матиме катастрофічні наслідки. Не виключено, що таку діяльність будуть здійснювати спецслужби держав, які не входять до «ядерного клубу», але намагаються отримати у своє розпорядження ядерну зброю (КНДР, Іран та ін.). Отже, важливим завданням для правоохоронних структур є протидія несанкціонованому одержанню, переміщенню та використанню ядерних матеріалів.
Як один із суб’єктів, які відповідно до законодавства безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, Державна прикордонна служба України має повноваження запобігання, виявлення та припинення спроб перетинання терористами державного кордону України, незаконного переміщення через державний кордон України зброї, вибухових, отруйних, радіоактивних речовин та інших предметів, що можуть бути використані як засоби вчинення терористичних актів.
Методика роботи прикордонних органів з недопущення розповсюдження ядерних матеріалів містить такі елементи: аналіз конкретних випадків ядерної контрабанди та формування профілів ризику незаконного переміщення ядерних матеріалів через кордон; ознайомлення персоналу пунктів пропуску з новими способами контрабанди та оперативними зведеннями, що надаються спецслужбами; розвідувальна та оперативно-розшукова діяльність спецслужб, у тому числі із проникненням у злочинне середовище; використання детекторів іонізуючого випромінювання у пунктах пропуску через державний кордон; визначення інтенсивності контролю транспортних засобів, вантажів (контроль першої або другої лінії).
Запропонована удосконалена методика роботи співробітників прикордонних та митних служб у пунктах пропуску через державний кордон з протидії незаконному обігу та транскордонному переміщенню ядерних матеріалів дозволяє забезпечити необхідний рівень ефективності протидії контрабанді радіоактивних речовин.

Біографія автора

Олег ДМИТРЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, доцент кафедри прикордонного контролю

Посилання

INTERPOL Radiological and Nuclear Trafficking and Terrorism Analysis Conference 25-26 April 2012, Umea, Sweden.

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 № 661-IV : за станом на 04.01.2019. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/661-15.

Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 № 638-IV : за станом на 04.11.2018. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/638-15.

Про прикордонний контроль : Закон України від 05.11.2009 № 1710-VI : за станом на 16.07.2019. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1710-17.

Потєхін, О. В., Тодоров, І. Я. Глобалізація систем безпеки : навчальний посібник. Донецьк : Вид-во ДНУ, 2011. 248 с.

Протидія тероризму, нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення й захист критичної інфраструктури : зб. матеріалів Міжвідомчої експертної робочої групи, створеної при НІСД / за ред. О. Д. Маркєєвої, Ю. М. Скалецького. Київ : НІСД, 2013. 104 с.

Безпека та нерозповсюдження : журнал Наук.-техн. центру експорту та імпорту спеціальних технологій, техніки та матеріалів (електронне видання) – випуск 3 (9), 2005 URL : http://www.ntc.kiev.ua/download/arh/BTN/9ukr.pdf.

Чумак, Д. В. Міжнародні інструменти у покращенні ядерної захищеності. Соціологія і політичні науки. Вісник ОНУ ім. І.І.Мечнікова. Т.19. Вип. 2 (21). Одеса : Вид-во ОНУ, 2014. С. 94–103.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

INTERPOL Radiological and Nuclear Trafficking and Terrorism Analysis Conference 25-26 April 2012, Umea, Sweden. [in English]

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 03.04.2003 [On the State Frontier Service of Ukraine : Law of Ukraine on April 3, 2003] № 661-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/661-15. (accessed: 10.09.2019). [in Ukrainian]

Pro borot’bu z teroryzmom : Zakon Ukrayiny vid 20.03.2003 [On Fight against Terrorism : Law of Ukraine on March 20, 2003] № 638-IV. URL : http://zakon4.rada.gov.ua. (accessed: 10.09.2019). [inUkrainian]

Pro prykordonnyy kontrol’ : Zakon Ukrayiny vid 05.11.2009 [On Border Control : Law of Ukraine on November 5, 2009] № 1710-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1710-17. (accessed: 10.09.2019). [in Ukrainian]

Potyekhin, O. V., Todorov, I. YA. (2011). Hlobalizatsiya system bezpeky : navchal’nyy posibnyk. [Globalization of security systems: tutorial]. Donets’k : Vydavnytstvo DNU, 2011. 248 P. [in Ukrainian]

Protydiya teroryzmu, nerozpovsyudzhennya zbroyi ta materialiv masovoho znyshchennya y zakhyst krytychnoyi infrastruktury : zb. materialiv Mizhvidomchoyi ekspertnoyi robochoyi hrupy, stvorenoyi pry NISD. [Countering terrorism, non-proliferation of weapons and materials of mass destruction and protection of critical infrastructure: a collection of materials of the Interdepartmental Expert Working Group established at the National Institute for Strategic Research]. Za red. O. D. Markyeyevoyi, YU. M. Skalets’koho. Kyyiv : Vydavnytstvo NISD, 2013. 104 P. [in Ukrainian]

Bezpeka ta nerozpovsyudzhennya : zhurnal Nauk.-tekhn. tsentru eksportu ta importu spetsial’nykh tekhnolohiy, tekhniky ta materialiv. [Security and non-proliferation: journal of the Scientific and Technical Center for Export and Import of Special Technologies, Equipment and Materials] Vol. 3 (9), 2005. URL : http://www.ntc.kiev.ua/download/arh/BTN/9ukr.pdf. (accessed: 10.09.2019). [in Ukrainian]

Chumak, D. V. (2014). Mizhnarodni instrumenty u pokrashchenni yadernoyi zakhyshchenosti. [International instruments for improving nuclear security]. Sotsiolohiya i politychni nauky. Visnyk ONU im. I.I.Mechnikova. T.19. Vol. 2 (21). – Odesa : Vydavnytstvo ONU, 2014. P. 94-103. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-09-16
Розділ
Військові науки