ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК ЗАСІБ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

  • Микола ДУМЕНКО Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України Збройних Сил України http://orcid.org/0000-0003-3567-0891
  • Вікторія САДИКОВА ійськовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут http://orcid.org/0000-0002-4030-9681
  • Євгеній ПРОКОПЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-6825-2357
Ключові слова: збалансована система показників, стратегія, управління, організація, ефективність

Анотація

Статтю присвячено дослідженню збалансованої системи показників (ЗСП) як засобу стратегічного управління організацією. З’ясовано: мету та підцілі системи (створення системи управління організацією та показників діяльності керівників, зазначеної організаційно-функціональної структури; забезпечення реалізації стратегії діяльністю всіх підрозділів; усунення розриву між цілями компанії та їх операційною реалізацією; оцінка успішності будь-якого витратного проєкту; узгодження мети компанії з діяльністю персоналу); принципи її організації (причинно-наслідкові зв’язки між цілями та показниками, фактори досягнення результатів, взаємозв’язок із фінансовими результатами); елементи документації ЗСП (як приклад, стратегічна карта); ключові показники ефективності (КРІ) (запізнілі, випереджальні (оперативні)), їх правила (правило “10/80/10”) та принципи впровадження (керованості та контрольованості; партнерства; принцип перенесення зусиль на головні напрямки; принцип інтеграції процесів оцінки показників, звітності та підвищення продуктивності ЗСП; принцип узгодження виробничих показників зі стратегією). Сама ідея збалансування містить у собі врахування під час прийняття управлінських рішень, не лише фінансових даних, а й дані про стан ринку, час і вартість процесів, які виконуються в компанії, інформацію про персонал тощо. При цьому успішне вирішення завдання підвищення продуктивності вимагає встановлення ефективного партнерства між усіма зацікавленими особами та забезпечення широких повноважень співробітників організації. Урахування випереджальних показників дає можливість оцінити діяльність підрозділу та організації в цілому та здійснити прогнозування на майбутнє, з дотриманням високої якості процесів та продукції, ступінь задоволення замовника. Доведено, що збалансована система показників як система управління дає можливість перетворити стратегію організації в систему оперативних цілей і визначень основних показників роботи.

Біографії авторів

Микола ДУМЕНКО, Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України Збройних Сил України

кандидат військових наук, перший заступник начальника

Вікторія САДИКОВА, ійськовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

кандидат історичних наук, старший викладач

Євгеній ПРОКОПЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки

Посилання

Ляшенко Г.П., Дерев’янко В.М. Збалансована система показників – необхідний інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі нафтовидобувного підприємства). Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2014. № 1(64). С. 23-31.

Потриваєва Н. В. Система збалансованих показників як аналітичний засіб підвищення ефективності функціонування підприємств. Ефективна економікою. 2015. № 12 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5092

Збалансована система показників (ЗСП, Balanced Scorecard, BSC). KPI MONITOR URL: http://kpi-monitor.com.ua/solutions/balanced-scorecard

Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию.Пер. с англ. Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 304 с.

Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI. Москва : Инфра-М, 2013. 255 с.

Досвід впровадження системи збалансованих показників URL: http://profinstrument.org/index.php/biznes/1951-dosvid-vprovadzhennja-sistemi-zbalansovanih.

Клочков А. К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов. – Эксмо, 2010. – 160 с.

Ильясов Ф. Н. Тарифная сетка, система грейдов на основе закона Вебера. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012. №6. С. 128-135.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Lyashenko G.P., Derev'yanko V.M. (2014). Zbalansovana sy`stema pokazny`kiv – neobxidny`j instrument zabezpechennya konkurentospromozhnosti pidpry`yemstva (na pry`kladi naftovy`dobuvnogo pidpry`yemstva) [A balanced scorecard is a necessary tool to ensure the competitiveness of an enterprise (for example, an oil company)]. Naukovy`j visny`k Nacional`nogo universy`tetu DPS Ukrayiny` (ekonomika, pravo). # 1(64). S. 23-31.

Potry`vayeva N. V. (2015). Sy`stema zbalansovany`x pokazny`kiv yak anality`chny`j zasib pidvy`shhennya efekty`vnosti funkcionuvannya pidpry`yemstv [Balanced Scorecard as an Analytical Tool for Improving the Performance of Businesses]. Efekty`vna ekonomikayu. # 12 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5092

Zbalansovana sy`stema pokazny`kiv (ZSP, Balanced Scorecard, BSC) [Balanced Scorecard (Balanced Scorecard, BSC]. KPI MONITOR. URL: http://kpi-monitor.com.ua/solutions/balanced-scorecard

Norton, D., Kaplan, R. (2003). Sbalansyrovannaia systema pokazatelei. Ot stratehyy k deistvyiu [Balanced scorecard. From strategy to action] / Per. s anhl. M. : ZAO «Olymp-Byznes», 304 s.

Panov M. M. (2013). Otsenka deiatelnosty y systema upravlenyia kompanyei na osnove KPI [Performance appraisal and company management system based on KPI]. M.: Ynfra-M. 255 s.

Dosvid vprovadzhennia systemy zbalansovanykh pokaznykiv [Experience in implementing a balanced scorecard]. URL: http://profinstrument.org/index.php/biznes/1951-dosvid-vprovadzhennja-sistemi-zbalansovanih.

Klochkov A. K. (2010). KPI y motyvatsyia personala. Polnыi sbornyk praktycheskykh ynstrumentov [KPI and staff motivation. A complete collection of practical tools]. Эksmo. 160 s.

Yliasov F. N. (2012). Taryfnaia setka, systema hreidov na osnove zakona Vebera [Tariff grid, grading system based on Weber's law]. Monytorynh obshchestvennoho mnenyia: эkonomycheskye y sotsyalnыe peremenы. №6. S. 128-135.

Опубліковано
2020-09-16
Розділ
Військові науки