ЩОДО ПОШУКУ ШЛЯХІВ ПРОТИДІЇ ОСНОВНИМ ЗАГРОЗАМ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ, ЯКІ ВИЯВЛЯЮТЬСЯ В МІЖНАРОДНИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

  • Володимир КИРИЛЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-4950-0378
  • Денис ДЯГЕЛЬ Ізмаїльський прикордонний загін Південного регіонального управління http://orcid.org/0000-0003-1304-8188
Ключові слова: загрози у прикордонній сфері діяльності, міжнародні пункти пропуску, стратегія інтегрованого управління кордонами, інформаційно-аналітична діяльність

Анотація

На основі аналізу результатів ОСД за 2019 рік, огляду завдань, які поставлено підрозділам охорони державного кордону на різних рівнях управління на 2020 рік розкрито визначені шляхи підвищення ефективності виконання завдань за призначенням. Акцентовано увагу на тому, що від ефективності управління державним кордоном залежать безпека держави, розвиток її економіки та людський потенціал, своєчасне забезпечення необхідних значень показників ефективності системи управління державним кордоном сприятиме транскордонному співробітництву, збільшенню доходів державного та місцевих бюджетів, туризму та спрощенню інших форм законного руху осіб, послуг і товарів. Водночас державні кордони повинні бути закриті для всіх видів незаконної діяльності, що загрожують стабільності держави. Зроблено висновок про те, що проведені заходи з реформування ДПСУ дозволили підвищити рівень захищеності державного кордону, а система інтегрованого управління кордонами повинна працювати в умовах, які постійно і швидко змінюються. Зроблений висновок, що прикордонний контроль необхідно постійно вдосконалювати з урахуванням європейського та світового досвіду в цій сфері, у тому числі запроваджувати нові способи служби, новітні інформаційні технології, засоби контролю та спостереження, сучасні технічні засоби, удосконалювати інформаційно-аналітичне забезпечення прикордонного контролю, зокрема шляхом підвищення ефективності системи аналізу та профілювання ризиків.
Запропоновано подальше удосконалення одного із дієвих механізмів у загальній системі протидії правопорушенням на державному кордоні - систему інформаційно-аналітичної діяльності суб’єктів інтегрованого управління кордонами. Розкрито компоненти єдиного інформаційного простору правоохоронних та інших державних органів, задіяних у сфері інтегрованого управління кордонами. У науковій праці під координацією розуміється діяльність, спрямована на узгодження, упорядкування дій у керованій системі, приведення їх у відповідність з поставленою метою. Координація використана як функція управління, яка здійснює інформаційний обмін і має на меті розподілити діяльність в часі, забезпечити взаємодію різних учасників загального процесу в інтересах виконання поставлених цілей, що забезпечує цілісність, стійкість усієї системи. Розкрито варіант напрямків забезпечення швидкості здійснення прикордонного контролю при використанні системи та чинники, які впливають на їх пропускну спроможність. Зроблено висновок, що існуючі методики безпосереднього формування системи інформаційно-аналітичної діяльності суб’єктів інтегрованого управління кордонами не розглядають у зв’язку з відсутністю необхідних для цього інструментальних засобів.

Біографії авторів

Володимир КИРИЛЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу

Денис ДЯГЕЛЬ, Ізмаїльський прикордонний загін Південного регіонального управління

Заступник начальника штабу – начальник відділу прикордонного контролю штабу

Посилання

Матеріали колегії за результатами діяльності ДПСУ у 2019 році та постановка завдань на 2020 рік. Київ. 2020.-21с.

Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80

Про Рішення Ради національної безпеки і оборони від 06.05.2015 р. «Про Стратегію національної безпеки України». Указ Президента України від 26.05.2015 р. №287/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0008525-15

Городнов В. П. , Кириленко В. А. , Петров В. М. Модель формування вимог до структури автомобільного пункту пропуску в умовах реалізації концепції інтегрованого управління кордонами. Честь і закон : науковий журнал Національної академії Національної гвардії України / голов. ред. Дробаха Г. А. Харків : Вид-во НАНГУ, 2016. № 1 (56). С. 72–77.

Городнов В. П. , Кириленко В. А. , Петров, В. М. Модель формування параметрів селективної перевірки документів і транспортних засобів в автомобільному пункті пропуску через державний кордон України в умовах високої інтенсивності потоку автомобілів. Честь і закон : науковий журнал Національної академії Національної гвардії України / голов. ред. Дробаха Г. А. Харків : Вид-во НАНГУ, 2015. № 4 (55). С. 76–81.

Ковальов Д. В. Алгоритм методики визначення раціонального варіанта організації оперативно-службової діяльності відділів прикордонної служби типу “А” в контрольних пунктах в’їзду/виїзду. Збірник наукових праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. 2017. №2 (72). С. 116–125.

Прикордонна безпека України: становлення, сучасний стан, проблеми і перспективи : монографія / О. М. Шинкарук, С. П. Мосов, В. А. Кириленко. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2018. 187 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Materialy kolegii za rezultatamy diyalnosti DPSU u 2019 rotsi ta postanovka zavdan na 2020 rik. [Materials of the board on the results of the activity of the SBSU in 2019 and setting of tasks for 2020] Kyiv. 2020. 21 p. [in Ukrainian].

Stratehiya intehrovanoho upravlinnya kordonamy na period do 2025 roku: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 24 lypnya 2019 roku № 687-r. An integrated border management strategy for the period up to 2025: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 687-r as of July 24, 2019]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80 (data zvernennya: 30.12.2019). [in Ukrainian]

Pro Rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony vid 06 travnya 2015 r. «Pro Stratehiyu natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny». Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 06 travnya 2015 r. №287/2015. [On the Decision of the National Security and Defense Council as of May 06, 2015 «About the National Security Strategy of Ukraine» Decree of the President of Ukraine as of May 06, 2015]/ URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0008525-15 data zvernennya: 30.12.2019). [in Ukrainian]

Gorodnov V. P., Kirilenko V. A., Petrov V. M. (2016). Model` formuvannia vymog do struktury avtomobil`nogo punktu propusku v umovach realizatsii kontseptzii integrovanogo upravlinnya kordonamy [Model of formation of requirements for the structure of a car crossing point in the conditions of implementation of the concept of integrated border management]. Chest` i zakon : naukovyi zhurnal Natsionalnoi akademii Natsionalnoi gvardii Ukrayiny` / golov. red. Drobakha G.A. Kharkiv: NANGU, 2016, no. 1 (56), pp. 72–77. [in Ukrainian].

Gorodnov V. P., Kirilenko V. A., Petrov V. M. (2015). Model` formuvannia parametriv selectyvnoi perevirky dokumentiv i transportnych zasobiv v avtomobil`nomu punkti propusku cherez derzhavnyi kordon Ukrayiny` v umovach realizatsii kontsepzii integrovanogo upravlinnya kordonamy/ V. P. Gorodnov, V. A. Kirilenko, V. M. Petrov [ Model of formation of parameters of selective verification of documents and vehicles at the automobile checkpoint across the state border of Ukraine in the conditions of high intensity of the flow of cars]. Chest` i zakon : naukovyi zhurnal Natsionalnoi akademii Natsionalnoi gvardii Ukrayiny` / golov. red. Drobakha G.A. Kharkiv: NANGU, 2015, no. 4 (55), pp. 76–81. [in Ukrainian].

Farion O. B. (2009) Metody`ka ocinky` efekty`vnosti sy`stemy` informacijnogo zabezpechennya viddilu pry`kordonnoyi sluzhby` ty`pu «B» [Methods of evaluation of the effectiveness of the system of information support of the Type B department of the border service] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho, Khmelnytskyi: NASBSU, no. 49, pp. 97–115. [in Ukrainian].

Koval`ov D. V. (2017) Algory`tm metody`ky` vy`znachennya racional`nogo varianta organizaciyi operaty`vno-sluzhbovoyi diyal`nosti viddiliv pry`kordonnoyi sluzhby` ty`pu “А” v kontrol`ny`x punktax v'yizdu/vy`yizdu [Algorithm of methodology of determination of rational variant of organization of operatively-official activity of departments of frontier service as "А" in the markpoints of entrance/of departure] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho, Khmelnytskyi: NASBSU, no. 2(72), pp. 116–125. [in Ukrainian].

Prykordonna bezpeka Ukrayiny: stanovlennya, suchasnyy stan, problemy i perspektyvy: monohrafiya/ O. M. Shinkaruk, S. P. Mosov, V. A. Kirilenko. [Border security of Ukraine: formation, current state, problems and prospects]. Monograph: M. Shinkaruk, S. P. Mosov, V. A. Kirilenko, Khmelnytskyi: NASBSU, 2018, pp. 187 с.

Опубліковано
2020-09-16
Розділ
Військові науки