МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОПЕРАТИВНОГО ПІДВЕЗЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПРИКОРДОННИМ ПІДРОЗДІЛАМ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ В УМОВАХ ЇХ АВТОНОМНОСТІ

  • Ярослав КУБЕЦЬКИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: модель, оперативне підвезення, матеріальні засоби, прикордонні підрозділи швидкого реагування

Анотація

У статті розкрито сутність та зміст розробленої моделі процесу оперативного підвезення матеріальних засобів прикордонним підрозділам швидкого реагування в умовах їх автономності. Визначено, що для досягнення успіху у прикордонних операціях особливого періоду, коли прикордонні підрозділи швидкого реагування будуть діяти в умовах автономного функціонування, особливу роль поряд із раптовістю, інтенсивністю та сміливістю дій відіграє продуманий процес оперативного підвезення матеріальних засобів. Досвід та специфіка дій прикордонних підрозділів швидкого реагування при проведенні антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил викликає потреба розкрити специфіку розробленої моделі процесу оперативного підвезення матеріальних засобів прикордонним підрозділам швидкого реагування в умовах їх автономності. У статті наведені аспекти наукових досліджень що розкривають побудову моделі процесу оперативного підвезення матеріальних засобів прикордонним підрозділам швидкого реагування в умовах їх автономності. Загалом модель розкриває процес підвезення матеріальних засобів прикордонним підрозділам швидкого реагування в умовах невизначеності характеру ризиків при виконанні спеціальних завдань в особливий період. Новизна розробленої та запропонованої моделі процесу оперативного підвезення матеріальних засобів прикордонним підрозділам швидкого реагування в умовах їх автономності полягає в тому, що на відміну від існуючих, вона враховує особливості попиту підрозділів швидкого реагування в матеріальних засобах, ризики та невизначеності обстановки, а також визначає оптимальну кількість поставок, інтервали між ними та розміри поставок.

Біографія автора

Ярослав КУБЕЦЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

начальник відділення речового забезпечення

Посилання

1. Уроки антитерористичної операції: зовнішньополітичні та воєнно-
стратегічні аспекти : Збірник матеріалів міжвідомчого науково-практичного
семінару (Київ, 9 жовтня 2015 р.). Київ : Національний університет оборони
України імені Івана Черняховського, 2015. 72 с.
2. Сівак В. А., Кубецький Я. О. Огляд існуючих підходів і вимог до
структури та специфіки функціонування системи підвезення матеріальних
засобів підрозділам швидкого реагування в особливий період. Збірник на-
укових праць. №2 (76). Серія: Військові та технічні науки. Хмельницький : Ви-
давництво НАДПСУ, 2018. С. 160–174.
3. Романченко І. С. Погляди на розвиток системи матеріально-технічно-
го забезпечення Збройних Сил України. Наука і оборона. 2007. № 4. С. 22–27.
4. Ролін І. Ф. Обґрунтування основних структурно-функціональних
характеристик системи тилового забезпечення угруповання Національної
гвардії України. Честь і закон. 2014. № 2. С. 28–35.
5. Вентцель E. C. Исследование операций, задачи, принципы, методоло-
гия. Москва : Наука, 1988. 208 с.
6. Томашевський В. М. Моделювання систем. Київ : Видавнича група
BHV, 2005. 352 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Uroky antyterorystychnoyi operatsiyi: zovnishn'opolitychni ta voyennostratehichni
aspekty: [Lessons of the anti-terrorist operation: foreign policy
and military-strategic aspects]: zbirnyk materialiv mizhvidomchoho naukovopraktychnoho
seminaru [a collection of materials of the interdepartmental
scientiMc-practical seminar] (Kyyiv, 9 zhovtnya 2015 r.). – K. : Natsional'nyy
universytet oborony Ukrayiny imeni Ivana Chernyakhovs'koho [Kyiv, October 9,
2015). - Kyiv: Ivan Chernyakhovsky National University of Defense of Ukraine]
2015. – 72 p. [in Ukrainian].
2. Sivak V. A., Kubets'kyy Y. O. Ohlyad isnuyuchykh pidkhodiv i vymoh do
struktury ta spetsyMky funktsionuvannya systemy pidvezennya material'nykh
zasobiv pidrozdilam shvydkoho reahuvannya v osoblyvyy period [Review of existing
approaches and requirements to the structure and speciMcs of the functioning of the
system of transportation of material resources to rapid response units in a special
period] – Collection of scientiMc works. №2 (76) series: Military and technical
sciences / NADPSU them. B. Khmelnytsky. – Khmelnytsky: NADPSU Publishing
House, 2018. – P.160 –174. [in Ukrainian].
3. Romanchenko I. S. Pohlyady na rozvytok systemy material'no-tekhnichnoho
zabezpechennya Zbroynykh Syl Ukrayiny [Views on the development of the
logistics system of the Armed Forces of Ukraine]. Nauka i oborona.[
Опубліковано
2020-09-16
Розділ
Військові науки