ПОБУДОВА ПРОТИДИВЕРСІЙНОЇ ОБОРОНИ НА ДІЛЯНЦІ ПРИКОРДОННОГО ПІДРОЗДІЛУ В УМОВАХ СКЛАДНОЇ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ

  • Валентин МАЗУР Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-3405-6200
  • Михайло СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-8030-3228
  • Олександр АНДРУШКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-5026-1653
Ключові слова: охорона державного кордону, пошукові заходи, модель, диверсійно-розвідувальна група, контрольований прикордонний район, оперативно-службова діяльність

Анотація

Зосередження збройних сил Російської Федерації, проведення ними повномасштабних навчань з бойовою стрільбою, створення баз для підготовки диверсантів поблизу державного кордону на сході України та переправлення їх через державний кордон розглядаються Україною як неприхована загроза силою. Забезпечення ефективної побудови сил та засобів на державному кордоні в умовах постійної агресії зі сторони Російської Федерації можливе при умові створення єдиної системи протидиверсійного захисту, побудованої у контрольованому прикордонному районі. У статті запропонована модель протидиверсійного захисту у контрольованому прикордонному районі прикордонними підрозділами та взаємодіючими органами, що залучаються до посилення та у разі необхідності захисту та оборони державного кордону України. За допомогою методу моделювання описано структуру об’єкта дослідження, процесів його функціонування і розвитку. У моделі відтворюються властивості, зв’язки, тенденції систем і процесів, які досліджуються, що дає змогу оцінити її стан, зробити прогноз, прийняти обґрунтоване ефективне управлінське рішення. Зазначений підхід базується на встановленні переліку причин, які обумовлюють фактори, що можуть впливати на зміну ситуацій в системі, яка досліджується, ваги факторів, варіантів їх впливу. Урахування результатів дослідження дає можливість виявити прорахунки, допущені при побудові сил та засобів прикордонних підрозділів та взаємодіючих органів, їх корегування та доцільне розміщення по рубежах у контрольованому прикордонному районі.

Біографії авторів

Валентин МАЗУР, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, доцент

Михайло СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, доцент

Посилання

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 № 661-IV. Відомості Верховної Ради України (зі змінами станом на 18.12.2015). № 27. 2003.

Івашков Ю. Б., Курніков В. В. Аналіз змісту, завдань та характерних рис прикордонних операцій на ділянці відповідальності регіонального управління Державної прикордонної служби України при загостренні воєнно-політичної обстановки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Військові та технічні науки . Хмельницький : НАДПСУ, 2018. №1. С. 84–97.

Олексієнко Б. М. Оперативно-бойове застосування об’єднань і з’єднань Прикордонних військ у фронтовій оборонній операції початкового періоду війни: дис. ... доктора військ. наук. Хмельницький АПВУ, 1996. C.328.

Городнов В. П., Кириленко В. А., Каратаєв Р. Г. Модель визначення ймовірних маршрутів руху порушників кордону поза пунктами пропуску через державний кордон. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Частина ІІ. Хмельницький : НАДПСУ, 2008. № 47/1. С. 11–17.

Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року. N 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 12.09.2019).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України : Указ Президента України від 04 березня 2016 року № 92/2016 «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України». URL:http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832 (дата звернення: 21.09.2019).

Сурин Д.В. Аналитические методы оценки защищенности и живучести объектов и комплексов. Москва 1996. С. 145.

Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи принципы, методология. Москва : Наука 1988. С. 208.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 03.04.2003 N 661-IV. [On the State Border Guard Service of Ukraine: Law of Ukraine of April 3, 2003 № 661-IV. ] Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (as amended as of December 18, 2015). № 27. 2003. [in Ukrainian].

Ivashkov Yu. B., Kurnikov V. V. (2018). Analiz zmistu, zavdan ta kharakternykh rys prykordonnykh operacii na diliantsi vidpovidalnosti rehionalnoho upravlinnia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy pry zahostrenni voienno-politychnoi obstanovky. [Analysis of the content, tasks and characteristics of border operations in the area of responsibility of the regional department of the State Border Guard Service of Ukraine in the aggravation of the military-political situation.] Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Ser. : Military and technical sciences. Khmelnytsky: NADPSU. №1. P. 84–97. [in Ukrainian].

Oleksijenko B. M. (1996). Operatyvno-bojove zastosuvannja ob'jednanj i z'jednanj Prykordonnykh vijsjk u frontovij oboronnij operaciji pochatkovogho periodu vijny. [Operational and combat use of associations and formations of the Border Troops in the frontline defense operation of the initial period of the war:] dis. ... doctor of troops. Science. Khmelnytskyi ABGTU. P.328. [in Ukrainian].

Horodnov V. P., Kyrylenko V. A., Karataiev R. H. (2008). Model vyznachennia ymovirnykh marshrutiv rukhu porushnykiv kordonu poza punktamy propusku cherez derzhavnyi kordon. [A model for determining the probable routes of border trespassers outside border crossings.] Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Part II. Khmelnytskyi: NADPSU. № 47/1. P. 11–17. [in Ukrainian].

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21 chervnia 2018 roku. N 2469-VIII. [On National Security of Ukraine: Law of Ukraine of June 21, 2018. N 2469-VIII.] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (date of application: 12.09.2019). [in Ukrainian].

Pro rishenia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 04 bereznia 2016 roku N 92/2016 «Pro Kontseptsiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy». [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine: Decree of the President of Ukraine of March 4, 2016 № 92/2016 "On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine".] URL: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832 (date of application: 21.09.2019). [in Ukrainian].

Surin D.V. (1996). Analiticheskie metody otsenki zashchishchennosti i zhivuchesti ob'ektov i kompleksov. [Analytical methods for assessing the security and survivability of objects and complexes]. Moscow. P. 145. [in Russian].

Venttsel E.S. (1988). Issledovanie operatsii. Zadachi printsipy, metodologii. [Operations research. Tasks principles, methodology]. Moscow: Science. P. 208. [in Russian].

Опубліковано
2020-09-16
Розділ
Військові науки