ЩОДО ПИТАННЯ ПОШУКУ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННІЙ МІГРАЦІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЧОПСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ПОЗА ПУНКТАМИ ПРОПУСКУ

Ключові слова: Чопський прикордонний загін, протидія незаконній міграції, оцінка ефективності

Анотація

З метою якісного виконання завдань, які законодавчо покладено на Державну прикордонну службу України, органи охорони державного кордону та прикордонні підрозділи повинні у межах своєї компетентності адекватно реагувати на загрози та ризики, що виявляються під час здійснення своєї діяльності, зокрема у прикордонній сфері. У науковій статті розглянуто специфіку реалізації оперативно-службової діяльності на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону Західного регіонального управління. Установлено, що основною загрозою на ділянці прикордонного загону є незаконна міграція поза пунктами пропуску. Напрямками здійснення протиправної діяльності, як і в минулі роки, залишаються Великоберезнянський та Ужгородський. Найбільш активна словацька ділянка кордону, де за дослідний період припинено 91 % спроб порушень державного кордону, 9 % - на кордоні з Угорщиною та 1 % на кордоні з Польщею. Проведено аналіз статистичних даних щодо протидії незаконній міграції поза пунктами пропуску через державний кордон України, розкрито специфіку тактики дій правопорушників та їх пособників під час організації незаконного переміщення через  державний кордон України. Представлено висновок щодо необхідності пошуку шляхів підвищення ефективності організації протидії незаконній міграції поза пунктами пропуску та обмеженій можливості існуючого науково-методичного апарату щодо реалізації раціонального розподілу сил і засобів прикордонних підрозділів з урахуванням специфіки ділянки відповідальності Чопського прикордонного загону. Автором зроблено висновок, що параметри умов обстановки на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону мають як детермінований, так і невизначений характер. Тому модель оцінки ефективності та часткові показники ефективності повинні мати імовірнісний характер.

Біографія автора

Юрій МИХАЙЛЮК, Азово – Чорноморське регіональне управління

заступник начальника штабу – начальник відділу організаційно мобілізаційної роботи та організації повсякденної діяльності

Посилання

Тематичний аналіз ризиків: визначення загроз та ризиків на ділянці загону з метою визначення завдань підпорядкованим підрозділам на охорону державного кордону в 2019 році – Чоп. 2018.- 26с.

Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80

Про Рішення Ради національної безпеки і оборони від 06.05.2015 р. «Про Стратегію національної безпеки України». Указ Президента України від 26.05.2015 р. №287/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0008525-15

Закон України № 661-IV «Про державну прикордонну службу України» від 3 квітня 2003 року ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 27, ст. 2, 20).

Мейко О. В. Методика визначення раціонального варіанта застосування мобільних груп окремого відділу прикордонної служби типу “С” під час ускладнення обстановки на ділянках державного кордону. Збірник наукових праць Харківського Національного університету Повітряних Сил. 2014. № 4 (41). С. 153–156.

Фаріон О. Б. Методика оцінки ефективності системи інформаційного забезпечення відділу прикордонної служби типу «В». Збірник наукових праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. 2009. № 49. С. 97–115.

Ковальов Д. В. Алгоритм методики визначення раціонального варіанта організації оперативно-службової діяльності відділів прикордонної служби типу “А” в контрольних пунктах в’їзду/виїзду. Збірник наукових праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. 2017. №2 (72). С. 116–125.

Прикордонна безпека України: становлення, сучасний стан, проблеми і перспективи : монографія / О. М. Шинкарук, С. П. Мосов, В. А. Кириленко. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2018. 187 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Tematychnyy analiz ryzykiv: vyznachennya zahroz ta ryzykiv na dilyantsi zahonu z metoyu vyznachennya zavdanʹ pidporyadkovanym pidrozdilam na okhoronu derzhavnoho kordonu v 2019 rotsi [Thematic Risk Analysis: Identifying Threats and Risks at the Detachment Area to Identify Tasks for Subordinate Border Protection Units in 2019] Chop, 2018. 26 p. [in Ukrainian].

Stratehiya intehrovanoho upravlinnya kordonamy na period do 2025 roku: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 24 lypnya 2019 roku № 687-r. [An integrated border management strategy for the period up to 2025: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 687-r as of July 24, 2019]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80 (data zvernennya: 30.12.2019) [in Ukrainian].

Pro Rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony vid 06 travnya 2015 r. «Pro Stratehiyu natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny». Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 06 travnya 2015 r. №287/2015. [On the Decision of the National Security and Defense Council as of May 06, 2015 « About the National Security Strategy of Ukraine» Decree of the President of Ukraine as of May 06, 2015]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0008525-15. (data zvernennya: 30.12.2019) [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny` № 661-IV «Pro derzhavnu pry`kordonnu sluzhbu Ukrayiny`» vid 3 kvitnya 2003 roku (Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny` (VVR), 2003, N 27, st. 2, 20) [Law No. 661-IV of Ukraine On the State Border Service of Ukraine as of April 3, 2003 (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (OBVR)), 2003, 27, Art. 208)]. [in Ukrainian].

Mejko O. V. (2014) Metody`ka vy`znachennya racional`nogo varianta zastosuvannya mobil`ny`x grup okremogo viddilu pry`kordonnoyi sluzhby` ty`pu “S” pid chas uskladnennya obstanovky` na dilyankax derzhavnogo kordonu [Methods of determining the rational variant of the use of Type C mobile teams of a separate department of the border service during the aggravation of the situation at the state border sections] Zbirnyk naukovykh prats, Kharkiv: KNAFU, No. 4 (41), pp. 153–156. [in Ukrainian].

Farion O. B. (2009). Metody`ka ocinky` efekty`vnosti sy`stemy` informacijnogo zabezpechennya viddilu pry`kordonnoyi sluzhby` ty`pu «B» [Methods of evaluation of the effectiveness of the system of information support of the Type B department of the border service] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho, Khmelnytskyi: NASBSU, no. 49, pp. 97–115. [in Ukrainian].

Koval`ov D. V. (2017). Algory`tm metody`ky` vy`znachennya racional`nogo varianta organizaciyi operaty`vno-sluzhbovoyi diyal`nosti viddiliv pry`kordonnoyi sluzhby` ty`pu “А” v kontrol`ny`x punktax v'yizdu/vy`yizdu [Algorithm of methodology of determination of rational variant of organization of operatively-official activity of departments of frontier service as "А" in the markpoints of entrance/of departure] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho, Khmelnytskyi: NASBSU, no. 2(72), pp. 116–125. [in Ukrainian].

Prykordonna bezpeka Ukrayiny: stanovlennya, suchasnyy stan, problemy i perspektyvy: monohrafiya / O. M. Shinkaruk, S. P. Mosov, V. A. Kirilenko. [Border security of Ukraine: formation, current state, problems and prospects]. Monograph: M. Shinkaruk, S. P. Mosov, V. A. Kirilenko, Khmelnytskyi: NASBSU, 2018, pp. 187 с. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-09-16
Розділ
Військові науки