ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ У РОЗСЛІДУВАННІ ІНЦИДЕНТІВ З ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ

  • Олександр САМОЙЛЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
  • Іван ЯБЛОНСЬКИЙ Східне регіональне Управління Державної прикордонної служби України http://orcid.org/0000-0002-0868-8503
Ключові слова: державний кордон, іонізуюче опромінення, радіаційні матеріали, ядерний інцидент, контрабанда

Анотація

Глобалізація світових економічних та суспільних явищ зумовлює появу нових загроз, пов’язаних із загостренням протиріч на фоні ідеологічних та національних підґрунть. Це сприяє активізації контрабандної діяльності, яка постійно урізноманітнює форми свого вияву, долучаючи до арсеналу злочинності сучасні досягнення науки та техніки. Злочинність у сфері обігу радіоактивних матеріалів та один з її виявів – контрабанда радіоактивних матеріалів належить до нових видів протиправної діяльності. Світова громадськість пройшла декілька етапів розвитку цієї проблеми – від усвідомлення гіпотетичної загрози несанкціонованого використання ядерної зброї до встановлення факту існування тіньового ринку ядерних матеріалів. Загроза злочинності у сфері обігу радіоактивних матеріалів посилюється тим, що вона носить міжнародний характер. Це пояснює особливу увагу, яка приділяється світовою спільнотою питанням протидії цьому виду злочинної діяльності, організації міжнародного контролю за  поширенням ядерних технологій та матеріалів. Україна займає позицію у світовому рейтингу країн, які відповідально ставляться до діяльності з ядерними матеріалами та технологіями. З іншого боку, географічне розташування нашої країни, її розвинутий ядерний комплекс, досвід участі у ядерних програмах СРСР, потенційно визначають Україну в зоні ризику для діяльності організованих злочинних груп, метою яких є заволодіння радіоактивними матеріалами або налагодженню їх контрабанди. Те, що контрабанду слід вважати однією з найнебезпечніших загроз національній безпеці України, підтверджує прискіплива увага української влади до проблеми протидії контрабанді одразу після  президентських та парламентських виборів у 2019 р., про що, зокрема, свідчить Указ Президента України від 09.07.2019 № 505 [1]. Крім того, було створено такі органи з правоохоронними функціями, як НАБУ, ДБР, Національна поліція України, що певним чином повинно було змінити систему взаємодії та координації дій у протидії контрабанді. Форпостом у забезпеченні безпекової складової на державному кордоні була та залишається Державна прикордонна служба України, яка здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з Державною митною службою України.

Біографії авторів

Олександр САМОЙЛЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент

Іван ЯБЛОНСЬКИЙ, Східне регіональне Управління Державної прикордонної служби України

заступник начальника штабу - начальник відділу організації прикордонного контролю

Посилання

Указ Президента України від 09.07.2019 р. № 505 «Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів». URL: https://cutt.ly/Nt4tZft.

Закон України від 21 лютого 2014 року N 742-VII «Про відновлення дії окремих положень Конституції України»- URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution.

Закон України від 08 лютого 1995 року «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» URL: https://cutt.ly/St4yycz.

Митний кодекс України від 13 березня 2012 р.. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Кримінальний Кодекс України від 05 квітня 2001 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Кримінальний Процесуальний Кодекс України від 13 квітня 2012 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Закон України від 05 листопада 2009 року «Про прикордонний контроль». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 року №715 «Про затвердження Порядку взаємодії Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції в разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через державний кордон України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715-2019-%D0%BF

Веб сайт ДП «Радон» - URL: https://radon.net.ua/pro-nas/osnovni-zavdannja/

Combatting Illicit Trafficking of Nuclear Materials. Eoroatom, Institute for Transuranium Elements, 2001. URL: https://cutt.ly/Gt4yLzn [in English].

IAEA Nuclear Security Series No. 22–G [Radiological Crime Scene Management] [in English].


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` vid 09.07.2019 r. # 505 «Pro zaxody` shhodo proty`diyi kontrabandi ta korupciyi pid chas my`tnogo oformlennya tovariv». URL: https://cutt.ly/Nt4tZft[in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny` vid 21 lyutogo 2014 roku N 742-VII «Pro vidnovlennya diyi okremy`x polozhen` Konsty`tuciyi Ukrayiny`»- URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution[in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny` vid 08 lyutogo 1995 roku «Pro vy`kory`stannya yadernoyi energiyi ta radiacijnu bezpeku» URL: https://cutt.ly/St4yycz[in Ukrainian].

My`tny`j kodeks Ukrayiny` vid 13 bereznya 2012- URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17[in Ukrainian].

Kry`minal`ny`j Kodeks Ukrayiny` vid 05 kvitnya 2001 roku- URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14[in Ukrainian].

Kry`minal`ny`j Procesual`ny`j Kodeks Ukrayiny` vid 13 kvitnya 2012 roku- URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17[in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny` vid 05 ly`stopada 2009 roku «Pro pry`kordonny`j kontrol`»- URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17[in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.08.2019 roku №715 «Pro zatverdzhennia Poriadku vzaiemodii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby ta Derzhavnoi ekolohichnoi inspektsii v razi vyiavlennia perevyshchennia dopustymoho rivnia ionizuiuchoho vyprominiuvannia transportnykh zasobiv ta vantazhiv, shcho peremishchuiutsia cherez derzhavnyi kordon Ukrainy» [On approval of the Procedure of interaction between the State Border Guard Service and the State Environmental Inspection in case of detection of exceedance of the permissible level of ionizing radiation of vehicles and cargo moving across the state border of Ukraine] - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715-2019-%D0%BF [in Ukrainian].

Veb sait DP «Radon». URL: https://radon.net.ua/pro-nas/osnovni-zavdannja/ [in Ukrainian].

Combatting Illicit Trafficking of Nuclear Materials. Eoroatom, Institute for Transuranium Elements, 2001 - URL: https://cutt.ly/Gt4yLzn [in English].

IAEA Nuclear Security Series No. 22–G [Radiological Crime Scene Management] [in English].

Опубліковано
2020-09-16
Розділ
Військові науки