ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СУСПІЛЬНО0 ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ ГРУПОЮ ЦИВІЛЬНО0 ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ІНТЕРЕСАХ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЮ ГВАРДІЄЮ УКРАЇНИ

Ключові слова: рівні складності і стабільності суспільно-політичної обстановки, чинники суспільно-політичної обстановки, група цивільно-військового співробітництва, оцінювання та прогнозування суспільно-політичної обстановки

Анотація

Національна гвардія України виконує різні за призначенням службово-бойові завдання. Виконання цих завдань ускладнюється в умовах виникнення масових заворушень суспільно-політичного характеру. Важливою функцією, яка виконується органом військового управління Національної гвардії України у цих умовах, є прийняття рішення на виконання службово-бойових завдань під час проведення оперативних і спеціальних дій (спеціальних операцій). Серед основних складових прийняття рішення є оцінювання і прогнозування суспільно-політичної обстановки, яке дозволяє прийняти адекватне до ситуації рішення на проведення спеціальної операції. У статті визначено сутність оцінювання та прогнозування суспільно-політичної обстановки, її чинники й умови, які безпосередньо або опосередковано впливають на діяльність Національної гвардії України. Визначено також рівні складності суспільно-політичної обстановки та їх зміст. Установлено рівні стабільності суспільно-політичної обстановки та встановлені чинники, які визначають її сутність. Обґрунтована діяльність групи цивільно-військового співробітництва. Наведено результати апробації роботи групи цивільно-військового співробітництва під час проведення командно-штабних навчань: створення нештатного складу групи, зміст пропозицій заступнику по роботі з особовим складом щодо діяльності групи, результати роботи групи щодо оцінки цивільного середовища, яка складається з п’яти таблиць, об’єднаних в формуляр «Оцінка цивільного середовища», та результати постійного моніторингу суспільно-політичної обстановки.

Біографії авторів

Ігор ТОВМА, Національна академія Національної гвардії України

підполковник, заступник начальника мовного відділу

Іван ЛІПАТОВ, Національна академія Національної гвардії України

кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення

Посилання

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18

Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б., Дробаха Г. А. та ін. Теорія прийняття рішень органами військового управління : монографія. Харків : ХУПС. 2008. 545 c.

Ліпатов І. І., Пасічник В. І., Товма М. І., Приходько І. І. та ін. Бойові документи морально-психологічного забезпечення виконання службово-бойових завдань силами Національної гвардії України : навчальний посібник. Харків : Видавництво НАНГУ. 2019. 184 с.

Товма І. М., Молдавчук В. С. Аналіз існуючих підходів до оцінювання та прогнозування суспільно-політичної обстановки в інтересах дій формувань Національної гвардії України. Честь і Закон. Харків : Видавництво НАНГУ. 2017. № 2. С. 92-96.

Бєлай С. В. Методика прогнозування рівня складності оперативної обстановки штабом військової частини внутрішніх військ в умовах виникнення масових заворушень. Честь і закон. Харків : Видавництво НАНГУ. 2008. № 4. С. 25–30.

Товма І.М. Основні проблеми прогнозування суспільно-політичної обстановки в інтересах виконання службово-бойових завдань силами Національної гвардії України та шляхи його оптимізації. Честь і Закон. Харків : Видавництво НАНГУ. 2019. № 1. С. 73-77.

Цивільно-військове співробітництво за стандартами НАТО : навчальний посібник. Київ : Видавництво НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. – 87 с.

Ліпатов І. І., Пасічник В. І., Ліпатова С.Л., Товма І. М. Морально-психологічне забезпечення дій формувань Національної гвардії України : навчальний посібник. Харків : Видавництво НАНГУ. 2017. 173 с.

Узунов В. В. Оцінка і діагностика соціальної напруги в державних цільових програмах : автореферат дисертації канд. екон. наук : 08.00.03 / Харківський національний економічний університет. Харків. 2008. 20 с.

Шмаков О. М. Критерії складності оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки. Честь і закон. Харків : Видавництво НАНГУ. 2006. № 2. С. 9.

Военный энциклопедический словарь / пред. гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. М. : Воениздат, 1983. 863 с.

В. Van Niekerk, M. S. Maharaj. The Information Warfare Life Cycle Model. SA Journal of Information Management. 2011. Vol 13. № 1. 9 р.

L. Cox Planning for psychological operations: a proposal. Air Command and Staff College, Maxwell Air Force Base, Montgomery, Alabama, 1997. 89 р.

R. W. Pew. Modeling Human and Organizational Behavior: Application to Military Simulations / Richard W. Pew and Anne S. Mavor. Washington, D.C. : National Academy Press, 1998. 418 p.

J. Jormakka, Jarmo V. E. Mölsä. Modelling Information Warfare as a Game. Journal of Information Warfare. 2005. Vol 4 (2). № 12. 25 р.

B. Hutchinson, M. Warren. Information Warfare: Using the Viable System Model as a framework to attack organizations. Australasian Journal of Information Systems. 2002. Vol 9. № 2. 10 р.

S. Beer, R. Espejo, R. Harnden (eds.), John Wiley Chichester & Sons. The Viable System Model: its provenance, development, methodology and pathology. 1984. – Р. 211-270.

L. S. Johnson. Toward a Functional Model of Information Warfare. Center for the Study of Intelligence. CIA. 8 p.

Field Manual (FM) 3-0 "Operations". Washington, DC: Headquarters, Department of the Army, 2017. 366 p. URL: https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-0.pdf

Field Manual (FM) 3-05 "Army Special Operations Forces". Washington, DC: Headquarters, Department of the Army, 2006. 119 p. URL: https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-05.pdf


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro Natsionalnu hvardiiu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 13.03.2014 r. № 876-VII. [Law of Ukraine on the National Guard of Ukraine on 13.03.2014 № 876-VII.] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18 [in Ukrainian]

Tkachenko V. I., Smirnov YE. B., Drobakha H. A. ta in. (2008). Teoriya pryynyattya rishenʹ orhanamy viysʹkovoho upravlinnya : monohrafiya [The theory of the command and control decision-making process : monograph]. Kharkiv : Vydavnytstvo KHUPS. 545 s. [in Ukrainian]

Lipatov I.I., Pasichnyk V.I., Tovma M.I., Prykhodko I.I. ta in. (2019). Boyovi dokumenty moralʹno-psykholohichnoho zabezpechennya vykonannya sluzhbovo-boyovykh zavdanʹ sylamy Natsionalʹnoyi hvardiyi Ukrayiny : navchalʹnyy posibnyk [Combat documents of moral and psychological support for the performance of service and combat missions by the National Guard of Ukraine: a textbook]. Kharkiv : Vydavnytstvo NANHU. 184 s. [in Ukrainian]

Tovma I. M., Moldavchuk V. S. (2017). Analiz isnuyuchykh pidkhodiv do otsinyuvannya ta prohnozuvannya suspilʹno-politychnoyi obstanovky v interesakh diy formuvanʹ Natsionalʹnoyi hvardiyi Ukrayiny. [Analysis of existing approaches to assessing and forecasting the socio-political situation in the interests of the actions of the National Guard of Ukraine]. Chestʹ i Zakon. Kharkiv : Vydavnytstvo NANHU. № 2. S. 92-96. [in Ukrainian]

Bielai S. V. (2008). Metodyka prohnozuvannya rivnya skladnosti operatyvnoyi obstanovky shtabom viysʹkovoyi chastyny vnutrishnikh viysʹk v umovakh vynyknennya masovykh zavorushenʹ. [Method of forecasting of the level of complexity of the operational situation by the headquarters of the military unit of the Armed Forces of Police in the conditions of mass riots]. Chestʹ i zakon. Kharkiv : Vydavnytstvo NANHU. № 4. S. 25–30. [in Ukrainian]

Tovma I. M. (2019). Osnovni problemy prohnozuvannya suspilʹno-politychnoyi obstanovky v interesakh vykonannya sluzhbovo-boyovykh zavdanʹ sylamy Natsionalʹnoyi hvardiyi Ukrayiny ta shlyakhy yoho optymizatsiyi. [The main problems of forecasting the socio-political situation in the interests of performing of combat missions by the National Guard of Ukraine and ways to optimize it]. Chestʹ i zakon. Kharkiv : Vydavnytstvo NANHU. № 1. S. 73-77. [in Ukrainian]

Tsyvilʹno-viysʹkove spivrobitnytstvo za standartamy NATO : navchalʹnyy posibnyk. [Civil-military cooperation according to NATO standards : a textbook]. Kyyiv : Vydavnytstvo NUOU im. Ivana Chernyakhovsʹkoho, 2015. – 87 s. [in Ukrainian]

Lipatov I. I., Pasichnyk V. I., Lipatova S. L., Tovma I. M. (2017). Moralʹno-psykholohichne zabezpechennya diy formuvanʹ Natsionalʹnoyi hvardiyi Ukrayiny : navchalʹnyy posibnyk. [Moral and psychological support of the National Guard of Ukraine units’ activities : a textbook]. Kharkiv : Vydavnytstvo NANHU. 173 s. [in Ukrainian]

Uzunov V. V. Otsinka i diahnostyka sotsialʹnoyi napruhy v derzhavnykh tsilʹovykh prohramakh : avtoreferat dysertatsiyi kand. ekon. nauk : 08.00.03 [Estimation and diagnostics of social tension in the state target programs : the abstract of the dissertation of the candidate. econ. Sciences: 08.00.03] / Kharkivsʹkyy natsionalʹnyy ekonomichnyy universytet, Kharkiv, 2008. 20 s. [in Ukrainian]

Shmakov O. M. (2006). Kryteriyi skladnosti operatyvnoyi obstanovky u sferi okhorony hromadsʹkoho poryadku i zabezpechennya hromadsʹkoyi bezpeky. [Criteria for the complexity of the operational situation in the field of public order and public safety.] Chestʹ i zakon. Kharkiv : Vydavnytstvo NANHU. № 2. S. 9. [in Ukrainian]

Ogarkov N. V. (1983). Voyennyy entsiklopedicheskiy slovar' [Military Encyclopedic Dictionary] / M. : Voyenizdat. 863 s. [in Russian]

В. Van Niekerk, M. S. Maharaj. (2011). The Information Warfare Life Cycle Model. SA Journal of Information Management. Vol 13. № 1. 9 р. [in English]

L. Cox Planning for psychological operations: a proposal. Air Command and Staff College, Maxwell Air Force Base, Montgomery, Alabama, 1997. 89 р. [in English]

R. W. Pew. (1998). Modeling Human and Organizational Behavior: Application to Military Simulations / Richard W. Pew and Anne S. Mavor. Washington, D.C. : National Academy Press. 418 p. [in English]

J. Jormakka, Jarmo V. E. Mölsä. (2005). Modelling Information Warfare as a Game. Journal of Information Warfare. Vol 4 (2). № 12. 25 р. [in English]

B. Hutchinson, M. Warren. (2002). Information Warfare: Using the Viable System Model as a framework to attack organizations. Australasian Journal of Information Systems. Vol 9. № 2. 10 р. [in English]

S. Beer, R. Espejo, R. Harnden (eds.), John Wiley Chichester & Sons. (1984). The Viable System Model: its provenance, development, methodology and pathology. – Р. 211-270. [in English]

L. S. Johnson. Toward a Functional Model of Information Warfare. Center for the Study of Intelligence. CIA. 8 p. [in English]

Field Manual (FM) 3-0 "Operations". Washington, DC: Headquarters, Department of the Army, 2017. 366 p. URL: https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-0.pdf [in English]

Field Manual (FM) 3-05 "Army Special Operations Forces". Washington, DC: Headquarters, Department of the Army, 2006. 119 p. URL: https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-05.pdf [in English]

Опубліковано
2020-09-16
Розділ
Військові науки