ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНОГО ПІДРОЗДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Олег ФАРІОН Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-6751-0468
Ключові слова: оперативний підрозділ, інформаційно-аналітична діяльність, інформація, аналіз, показник

Анотація

У науковій статті представлено інструментарій оцінювання інформаційно-аналітичної діяльності оперативного підрозділу Державної прикордонної служби України. На основі дослідження результатів виконання завдань щодо збирання (добування) та аналізу даних обстановки на державному кордоні України й організації даних процесів запропоновано порядок формування інтегрального показника оцінювання інформаційно-аналітичної діяльності оперативного підрозділу. Зазначено, що інтегральний показник має певну структуру, яка відповідно до дерева властивостей включає окремі комплексні та загальні комплексні показники. Розрахунки значень окремих показників запропоновано здійснювати із урахуванням їх вагових коефіцієнтів. Стан інформаційно-аналітичної діяльності оперативного підрозділу пропонується визначати на основі порівняння фактичного значення загального результату оцінювання із інтервальним значенням шкали інтегрального показника. Визначений таким чином стан надає можливість встановлювати необхідність корегування інформаційно-аналітичної діяльності оперативного підрозділу.  Запропоновано порядок вибору рішення для корегування інформаційно-аналітичної діяльності оперативного підрозділу. За результатами реалізації прийнятого рішення рекомендовано здійснювати повторне оцінювання зазначеної діяльності для перевірки відповідності вимогам, що висуваються. Критерієм ефективності інформаційно-аналітичної діяльності оперативного підрозділу є оптимальне співвідношення необхідних ресурсів для здійснення зазначеної діяльності та досягнення найкращого результату. Практичне значення запропонованого наукового підходу полягає у можливості безпосереднього використання керівниками оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України розробленого інструментарію оцінювання інформаційно-аналітичної діяльності для виявлення конкретних прорахунків, обґрунтування пріоритетних напрямків та змісту заходів з покращення зазначеної діяльності.

Біографія автора

Олег ФАРІОН, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат військових наук, доцент, докторант докторантури

Посилання

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 р. № 661-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208.

Результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України. Дата оновлення: 10.07.2019. URL:https://dpsu.gov.ua/ua/photo-infografika-rezultati-operativno-sluzhbovoi-diyalnosti-za-2019-rik/ (дата звернення: 12.07.2019).

Оленсієнко Б. М. Оперативно-боевое применение объединений и соединений Пограничных войск во фронтовой оборонительной операции начального периода войны : дис. ... д-ра. військ. наук : 20.01.03. Хмельницький, 1996. 300 с.

Андрощук О. С., Михайленко О. В. Модель виявлення порушників законодавства на державному кордоні із застосуванням ієрархічного нечіткого логічного виводу. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. К. : НУОУ, 2014 № 1(19). 160 с. С. 5–10.

Галанюк С. Я. Організація оперативно-розшукової діяльності в Державній прикордонній службі України : зб. наук. пр. Хмельницький : НА ДПСУ, 2013. № 2(60). 388 с.

Івашков Ю. Б. Методологічні основи функціонування Державної прикордонної служби України в загрозливий та особливий періоди: дис. ... д-ра військ. наук. Хмельницький : НАДПСУ. 2018. 359 с.

Катеринчук І. С. Методика оцінки достатності інформації в системах підтримки прийняття рішень : зб. наук. пр. Хмельницький : НА ДПС України, 2005. С. 213−215.

Кириленко В. А. Методика інформаційно-аналітичного забезпечення вирішення спеціального комплексного завдання щодо оцінки бойової та мобілізаційної готовності підлеглих підрозділів : зб. наук. пр. Хмельницький : НА ДПС України, 2014. № 1(61). 444 с.

Купрієнко Д. А. Методологічні основи розвитку системи прикордонної безпеки України (в умовах диференційованого безпекового середовища): дис. … д-ра військ. наук : 21.02.02. Хмельницький, 2016. 567 с.

Мазур В. Ю. Методологічні основи розбудови системи висвітлення надводної обстановки : дис. … д-ра військ. наук : 21.02.02. Хмельницький, 2019. 502 с.

Цигикал П. О. Методика формування системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України в умовах територіальної оборони. Честь і закон. Харків, 2017. Вип. 4 (63). С. 69–75.

Степанова О. В. Визначення показників для оптимального розміщення продуктивних сил : зб. наук. пр. Вісник НТУ «ХПІ». Харків, 2015. № 25 (1134). С. 59–64.

Анфилатов В. С., Емельянов А. А., Кукушкин А. А. Системный анализ в управлении: учеб. пособие; под. ред. А. А. Емельянова. Москва: Финансы и статистика, 2002. 368 с.

Faroin O., Shynkaruk O., Babii Yu., Kyrylenko V. Method of assessment of the state of informational and analytical activity of operating units of the State border guard service of Ukraine : monograph article. Lviv-Trun : Liha-Pres, 2019. P. 68–88.

Сурков О. О. Концептуальний підхід до вибору пріоритетних напрямів розвитку спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони : зб. наук. пр. Київ : ЦВСД НУОУ, 2018. № 2(63). С. 39–45.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 03.04.2003 r. № 661-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 27. St. 208. (in Ukrainian)

Rezultaty operatyvno-sluzhbovoi diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Data onovlennia: 10.07.2019. URL:https://dpsu.gov.ua/ua/photo-infografika-rezultati-operativno-sluzhbovoi-diyalnosti-za-2019-rik/ (data zvernennia: 12.07.2019). (in Ukrainian)

Olensiienko B. M. (1996). Operativno-boevoe primenenie ob"edineniy i soedineniy Pogranichnykh voysk vo frontovoy oboronitel'noy operatsii nachal'nogo perioda voyny : dys. ... d-ra. viisk. nauk : 20.01.03. Khmelnytskyi. 300 s. (in Russian)

Androshchuk O. S., Mykhailenko O. V. (2014). Model vyiavlennia porushnykiv zakonodavstva na derzhavnomu kordoni iz zastosuvanniam iierarkhichnoho nechitkoho lohichnoho vyvodu [A model for detecting violators of legislation at the state border using a hierarchical fuzzy inference]. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony [Modern information technologies in the field of security and defense]. K. : NUOU. № 1(19). 160 s. S. 5–10. (in Ukrainian)

Halaniuk S. Ya. (2013). Orhanizatsiia operatyvno-rozshukovoi diialnosti v Derzhavnii prykordonnii sluzhbi Ukrainy [Organization of operative-search activity in the State Border Guard Service of Ukraine]: zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NA DPSU. № 2(60). 388 s. (in Ukrainian)

Ivashkov Yu. B. (2018). Metodolohichni osnovy funktsionuvannia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy v zahrozlyvyi ta osoblyvyi periody: dys. ... d-ra viisk. nauk. Khmelnytskyi : NADPSU. 359 s. (in Ukrainian)

Katerynchuk I. S. (2005). Metodyka otsinky dostatnosti informatsii v systemakh pidtrymky pryiniattia rishen [Methods for assessing the adequacy of information in decision support systems]: zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NA DPS Ukrainy. S. 213−215.

Kyrylenko V. A. (2014). Metodyka informatsiino-analitychnoho zabezpechennia vyrishennia spetsialnoho kompleksnoho zavdannia shchodo otsinky boiovoi ta mobilizatsiinoi hotovnosti pidlehlykh pidrozdiliv [Methods of information and analytical support for solving a special complex task to assess the combat and mobilization readiness of subordinate units]: zb. nauk. pr. Khmelnytskyi : NA DPS Ukrainy. № 1(61). 444 s. (in Ukrainian)

Kupriienko D. A. (2016). Metodolohichni osnovy rozvytku systemy prykordonnoi bezpeky Ukrainy (v umovakh dyferentsiiovanoho bezpekovoho seredovyshcha): dys. … d-ra viisk. nauk : 21.02.02. Khmelnytskyi. 567 s. (in Ukrainian)

Mazur V. Yu. (2019). Metodolohichni osnovy rozbudovy systemy vysvitlennia nadvodnoi obstanovky : dys. … d-ra viisk. nauk : 21.02.02. Khmelnytskyi. 502 s. (in Ukrainian)

Tsyhykal P. O. (2017). Metodyka formuvannia systemy informatsiinoho zabezpechennia operatyvno-rozshukovoi diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy v umovakh terytorialnoi oborony [Methods of forming a system of information support for operational and investigative activities of the State Border Guard Service of Ukraine in terms of territorial defense]. Chest i zakon. Kharkiv. Vyp. 4 (63). S. 69–75. (in Ukrainian)

Stepanova O. V. (2015). Vyznachennia pokaznykiv dlia optymalnoho rozmishchennia produktyvnykh syl [Determination of indicators for optimal placement of productive forces] : zb. nauk. pr. Visnyk NTU «KhPI». Kharkiv. № 25 (1134). S. 59–64. (in Ukrainian)

Anfilatov V. S., Emel'yanov A. A., Kukushkin A. A. (2002). Sistemnyy analiz v upravlenii: ucheb. posobie; pod. red. A. A. Emel'yanova. Moskva: Finansy i statistika. 368 s. (in Russian)

Faroin O., Shynkaruk O., Babii Yu., Kyrylenko V. (2019). Method of assessment of the state of informational and analytical activity of operating units of the State border guard service of Ukraine : monograph article. Lviv-Trun : Liha-Pres. P. 68–88. (in English)

Surkov O. O. (2018). Kontseptualnyi pidkhid do vyboru priorytetnykh napriamiv rozvytku spromozhnostei Zbroinykh Syl Ukrainy ta inshykh skladovykh syl oborony [Conceptual approach to the choice of priority areas for the development of capabilities of the Armed Forces of Ukraine and other components of the Defense Forces]: zb. nauk. pr. Kyiv : TsVSD NUOU. № 2(63). S. 39–45. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-09-16
Розділ
Військові науки