СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ НАЧАЛЬНИКОМ ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

  • Іван ЯБЛОНСЬКИЙ Східне регіональне Управління Державної прикордонної служби України http://orcid.org/0000-0002-0868-8503
Ключові слова: орган охорони державного кордону, управлінське рі- шення, охорона державного кордону, державний кордон

Анотація

Із розробкою, прийняттям і реалізацією управлінських рішень пов’язано існування будь-якого державного органу, не є винятком і підрозділи Державної прикордонної служби. Від якості рішення та шляху його реалізації, залежить успіх виконання поставлених завдань, які стоять перед прикордонним загоном з питань надійного захисту та охорони державного кордону, ефективність його роботи як основного органу управління. Саме це викликає значний інтерес до питань забезпечення якості розробки управлінських рішень, що, зрештою, визначає ефективність організації оперативно-службової діяльності в цілому.  Сьогоднішня суспільно-політична ситуація, що склалась в країні, потребує використання ефективних методів управління, таких, що відповідають рівню сучасних міжнародних стандартів. На перший план виходять питання  ефективності діяльності, безпосередньо пов’язані з якісною підготовкою та реалізацією управлінських рішень. Це визначає важливість оволодіння кожним керівником у галузі управління сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками розробки управлінських рішень. У статті розглянуті основні процеси розробки та прийняття управлінських рішень, що об’єднують в собі основні функції управління, такі, як: планування, організація, мотивація і контроль. Дослідження показало, що незважаючи на широкий спектр наукових праць і не применшуючи вагомості й значущості внеску кожного з учених, слід зазначити, що теоретичні та практичні аспекти процесів прийняття управлінських рішень досліджені недостатньо. Практично в кожній науковій праці, що стосується теорії прийняття рішень, містяться оригінальні положення, які ґрунтуються на об’єктивних дослідженнях теорії й практики прийняття рішень. Аналіз поняття “прийняття рішень” потребує детального вивчення, а також уточнення визначення поняття “рішення”. Тому й основною метою статті є визначення і конкретизація етапів прийняття управлінського рішення начальником прикордонного загону, розгляд кожного з етапів. Дослідження показало, що пройшовши всі етапи, управлінське рішення являє собою послідовність дій, які пов’язані з вибором альтернативного способу, за допомогою якого досягається найбільш ефективний результат виконання завдання.

Біографія автора

Іван ЯБЛОНСЬКИЙ, Східне регіональне Управління Державної прикордонної служби України

заступник начальника штабу - начальник відділу організації прикордонного контролю

Посилання

Фатхутдінов Р.А. Розроблення управлінського рішення : підручник, Москва, 1997. 200 с.

Дехтяр А. Системний підхід до прийняття державно - управлінських рішень. Вісник національного університету внутрішніх справ. Харків: вид-во ХНУВС, 2002. № 20. 192-196 с.

Игнатьева А. В. Исследование систем управления : учебное пособие для вузов, Москва : изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 160 с.

Смирнов Э. А. Управленческие решения: учебник, Москва : изд-во ИНФРА-М, 2001. 264 с.

Фатхутдинов А. Разработка управленческого решения : учебник для вузов, Москва, 3-е изд., доп., Москва, изд-во “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1999. 240 с.

Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : учебное пособие, Москва, изд-во МАУП, 2000. 256 с.

Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник, Київ, вид-во Атіка, 2008. 240 с.

Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: навчальний посібник, Київ, вид-во Кондор, 2003. 414 с.

Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: підручник, Київ, вид-во Кондор, 2009. 187 с.

Батаршева А.В., Лукьянова А.О. Психология управления персоналом: пособие для специалистов, работающих с персоналом, Москва, изд-во Института психотерапии, 2005. 624 с.

Мескон М. Основы менеджмента : пер. с англ., Москва, изд-во Дело, 1997. 492 с.

Сопільник О.В. Технологія прийняття управлінських рішень : навчальний посібник, Донецьк, вид-во РВВДНУ, 2002. 108 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Fathutdinov R.A. (1997) Rozroblennya upravlinsʹkoho rishennya. [Development of management decision: pidruchnyk]. Moskva, 1997. 200 s. [in Ukrainian].

Dekhtar A. (2002) Systemnyy pidkhid do pryynyattya derzhavno- upravlinsʹkykh rishenʹ. [A Systematic Approach to Public Administration Decision Making: Visnyk natsionalʹnoho universytetu vnutrishnikh sprav]. Kharkiv: vyd-vo KHNUVS, 2002. № 20. 192-196 s. [in Ukrainian].

Ignatieva A.V. (2001) Yssledovanye system upravlenyya. (2001) [Research of control systems: uchebnoe posobye dlya vuzov]. Moskva : yzd-vo YUNYTY-DANA, 2001. 160 s. [in Ukrainian].

Smirnov E.A. (2001) Upravlencheskye reshenyya. [Management decisions: uchebnyk]. Moskva : yzd-vo YNFRA-M, 2001. 264 s. [in Ukrainian].

Fatkhutdinov R.A. (1999) Razrabotka upravlencheskoho reshenyya [Development of a management decision: a textbook for universities]. uchebnyk dlya vuzov. Moscwa. Byznes-shkola/. “Yntel-Syntez”, 1999 rik. 240 s. [in Ukrainian].

Kolpakov V.M. (1999) Teoryya y praktyka prynyatyya upravlencheskykh reshenyy [Theory and practice of managerial decision making: uchebnoe posobye]. Moskva, yzd-vo MAUP, 2000. 256 s. [in Ukrainian].

Priymak V.M. (2008) Pryynyattya upravlinsʹkykh rishenʹ [Management Decision Making: navchalʹnyy posibnyk]. Kyyiv, vyd-vo Atika, 2008. 240 s. [in Ukrainian].

Vinogradsky M.D. (2003) Orhanizatsiya pratsi menedzhera [Organization of work of the manager: navchalʹnyy posibnyk]. Kyyiv, vyd-vo Kondor, 2003. 414 s. [in Ukrainian].

Gevko I.B. (2009) Metody pryynyattya upravlinsʹkykh rishenʹ [Management decision-making methods: pidruchnyk]. Kyyiv, vyd-vo Kondor, 2009. 187 s. [in Ukrainian].

Batarsheva A.V., Lukyanov A.O. (2005) Psykholohyya upravlenyya personalom. [Personnel management psychology: posobye dlya spetsyalystov, rabotayushchykh s personalom]. Moskva, yzd-vo Ynstytuta psykhoterapyy, 2005. 624 s. [in Ukrainian].

Meskon M. Osnovy menedzhmenta (1997) [Fundamentals of Management]. Perevod s anhliyskogo. Moscwa. Delo, 1997 rik. 492 s. [in Ukrainian].

Sopilnik O.V. (2002) Tekhnolohiya pryynyattya upravlinsʹkykh rishenʹ [Management decision-making technology: navchalʹnyy posibnyk]. Donetsk. RVVDNU. 2002 rik. 108 s. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-09-16
Розділ
Військові науки