ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ ІНЖЕНЕРНОЇ ТЕХНІКИ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

  • Юрій БАРАНОВ Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0003-4294-4862
  • Андрій БАРАНОВ Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0003-0079-7278
Ключові слова: інженерна техніка, коефіцієнт технічного використання, коефіцієнт технічної готовності, технічний стан, бойові дії

Анотація

 

Проблемам розробки, розвитку та підтримання справного технічного стану зразків інженерної техніки в умовах ведення бойових дій приділялась та приділяється значна увага. Це пов’язано в першу чергу з широким використанням інженерних частин та підрозділів в умовах ведення бойових дій.

У роботі проведено дослідження та моделювання процесу управління технічним станом інженерної техніки за допомогою існуючої моделі статистичного прогнозування динаміки змін технічного стану інженерної техніки  з використанням запропонованого науково-методичного апарату управління технічним станом інженерної техніки в умовах ведення бойових дій.

Для оцінки ефективності управління технічним станом інженерної техніки було взято інтегральний показник, що складається з часткових показників готовності і технічного використання інженерної техніки і визначаються відповідно коефіцієнтами готовності та технічного використання, а також для узагальненої оцінки результатів процесу відновлення інженерної техніки використовувався мінімаксний критерій.

Для оцінки ефективності управління технічним станом інженерної техніки взятий інтегральний показник, що складається з часткових показників готовності і технічного використання інженерної техніки і визначаються відповідно коефіцієнтами готовності та технічного використання, а також для узагальненої оцінки результатів процесу відновлення інженерної техніки використовується мінімаксний критерій.

Таким чином,  за рахунок методики корегування періодичності проведення технічного обслуговування в умовах бойових дій за рахунок визначених резервів часу, що пов’язані з нерівномірністю інтенсивності використання інженерної техніки в умовах ведення бойових дій значення комплексного показника надійності підвищується і приймає постійне значення на протязі ведення бойових дій, через те, що в ці терміни технічне обслуговування не проводиться, а ефективність управління технічним станом за умови використання запропонованого науково-методичного апарату за мінімаксним критерієм підвищується на третю добу ведення бойових і зі збільшенням терміну їх ведення постійно збільшується.

Біографії авторів

Юрій БАРАНОВ, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Андрій БАРАНОВ, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Посилання

Бирков В.П. Обеспечение надежности машин инженерного вооружения при эксплуатации. Москва : Воениздат, 1985. 280 с.

Волох О.П. Методика обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням: Дис.…канд. техн. наук: 20.02.14. Кам’янець-Подільський, 2007. 175 с.

Баранов Ю.М., Кривцун В.І., Жиров Г.Б., Солодєєва Л.В. Управління технічним станом військової техніки та обґрунтування показників її якості. Збірник наукових праць ВІ КНУ. 2017. №55. С. 52-61.

Баранов Ю.М., Баранов А.М., Нещадін О.В. Обґрунтування можливості використання існуючої моделі статистичного прогнозування динаміки змін технічного стану військової техніки для проведення досліджень та перевірка її достовірності. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції "Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ". Львів 2019. С. 309.

Дем’янчук Б.О. Автотехнічне забезпечення підрозділів та частин в різних умовах обстановки та ведення бойових дій. Частина 1. Навчальний посібник. Одеса: Видавництво ВА, 2014. 262 с.

Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика СS. 3-е изд. СПб.: Питер; К: Изд. Группа ВНV, 2004. 847 с.

Стаценко І.В. Моделювання систем: Навчальний посібник. Черкаси: Маклаут, 2011. 502 с.

Носач В.В., Степанов А.В. Методы математического моделирования в физическом эксперименте (краткий обзор). ИПМЭ, 1985. 24 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Birkov V.P. (1985). Obespechenıe nadejnostı mashın ınjenernogo voorýjenııa prı eksplýatatsıı. [Ensuring the reliability of engineering weapons during operation]. Moscow : Military Publishing House. Р. 280. [in Russian]

Voloh O.P. (2007). Metodıka obґrýntývannıa ratsіonalnıh znachen parametrіv tehnіchnogo obslýgovývannıa mashın іnjenernogo ozbroєnnıa prı їh vıkorıstannі za prıznachennıam [Method of substantiation of rational values of parameters of maintenance of machines of engineering armament at their use on purpose] Dissertation. tech. Science: 02/20/14 - Kamyanets-Podilsky, Р. 175. [in Ukrainian]

Baranov Y.N., Krıvtsýn V.I., Jırov G.B., Solodєєva L.V. (2017). Ýpravlіnnıa tehnіchnım stanom vіıskovoї tehnіkı ta obґrýntývannıa pokaznıkіv її ıakostі [Management of the technical condition of military equipment and substantiation of indicators of its quality] Collection of scientific works of VI KNU, №55. P. 52-61. [in Ukrainian]

Baranov Y.N., Baranov A.N., Neschadin O.V. (2017). Obґrýntývannıa mojlıvostі vıkorıstannıa іsnýıýchoї modelі statıstıchnogo prognozývannıa dınamіkı zmіn tehnіchnogo staný vіıskovoї tehnіkı dlıa provedennıa doslіdjen ta perevіrka її dostovіrnostі [Substantiation of the possibility of using the existing model of statistical forecasting of the dynamics of changes in the technical condition of military equipment for research and verification of its reliability] Collection of abstracts of reports of the International scientific and technical conference "Prospects for the development of armaments and military equipment of the Land Forces". Lviv. P. 309. [in Ukrainian]

Demianchuk B.O. (2014). Avtotehnіchne zabezpechennıa pіdrozdіlіv ta chastın v rіznıh ýmovah obstanovkı ta vedennıa boıovıh dіı [Autotechnical maintenance of units and parts in different conditions of environment and warfare]. Part 1. Textbook. Odessa: VA Publishing House. P. 262. [in Ukrainian]

Kelton V., Loý A. (2004). Imıtatsıonnoe modelırovanıe. Klassıka СS [Simulation. Classic CS]. 3rd ed. SPb .: Peter; K: Publ. BHV group. P.847. [in Russian]

Statsenko I.V. (2011). Modelıývannıa sıstem [Systems modeling] Tutorial. Cherkasy: McLaut. P. 502. [in Ukrainian]

Nosach V.V. Stepanov A.V. (1985). Metody matematıcheskogo modelırovanııa v fızıcheskom eksperımente (kratkıı obzor) [Methods of mathematical modeling in a physical experiment (brief review)]. P. IPME. 24. [in Russian]

Опубліковано
2020-09-17
Розділ
Технічні науки