АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ТА ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ТИЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО З’ЄДНАННЯ ПРИ ОБОРОНІ ВОДНОЇ ПЕРЕШКОДИ

  • Андрій БАРАНОВ Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0003-0079-7278
  • Юрій БАРАНОВ Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0003-4294-4862
  • Олег БРИЧИНСЬКИЙ Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0002-6892-8820
  • Олег НЕЩАДІН Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0001-5713-1763
Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення, матеріальні засоби, автомобільний транспорт, засоби механізації

Анотація

Стаття підготовлена на актуальну тему, що пов’язана з підвищенням ефективності управління тилового забезпечення загальновійськового з’єднання. Аналіз матеріально-технічне забезпечення військ свідчать про те, що, однією із проблем системи тиловим забезпеченням є те, що транспортні засоби загальновійськового з’єднання, які забезпечують транспортування встановлених запасів матеріальних засобів, не завжди спроможні забезпечити своєчасне підвезення матеріальних засобів військам під час бойових дій.

Питання, що пов’язані з обґрунтуванням можливостей підрозділів матеріальних засобів щодо своєчасного утримання та підвезення матеріальних засобів до підрозділів в ході бою, залишаються недостатньо розкритими. Зокрема, це стосується способів застосування підрозділів матеріальних засобів.

Під час управління тилового забезпечення загальновійськового з’єднання при обороні водної перешкоди велике значення мають розрахунки, що пов’язані з плануванням потреб щодо підвезення матеріальних засобів, можливостей автомобільного транспорту і засобів механізації навантажувально-розвантажувальних робіт. Результати розрахунків використовуються ними для ухвалення обґрунтованих рішень або підготовки пропозицій, відпрацювання планів підвезення. Тому результати розрахунків повинні бути максимально точними і об’єктивними.

Таким чином, одним з основних недоліків організації тилового забезпечення загальновійськового з’єднання при обороні водної перешкоди є недостатня можливість обґрунтування раціонального способу застосування підрозділів підвозу матеріальних засобів, а саме визначення району прийому-передачі та евакуації матеріальних засобів.

Усунення приведених недоліків організації тилового забезпечення загальновійськового з’єднання при обороні водної перешкоди пропонується провести за наступними напрямками: удосконалення існуючих наукових підходів щодо раціонального способу застосування підрозділів підвозу матеріальних засобів, а саме визначення району прийому-передачі та евакуації матеріальних засобів; зменшення часу на проведення вантажно-розвантажувальних робіт під час організації тилового забезпеченням загальновійськового з’єднання при обороні водної перешкоди; підвищення ефективності управління і проведення розрахунків щодо тилового забезпечення загальновійськового з’єднання при обороні водної перешкоди, за рахунок підвищення ефективності роботи заступника командира загальновійськового з’єднання з тилу по організації управління підвезенням та евакуацією матеріальних засобів підрозділів.

Біографії авторів

Андрій БАРАНОВ, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Юрій БАРАНОВ, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Олег БРИЧИНСЬКИЙ, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Олег НЕЩАДІН, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Посилання

Про затвердження Основних положень логістичного забезпечення Збройних Сил України. Наказ МО України від 11.10.2016 року №552.

Лазоренко В.І., Ткаченко В.В., Кивлюк В.С. Оперативний тил. Частина 1. Основи оперативного тилу. Навчальний посібник. Київ: НУОУ, 2014. 346 с.

Визначення проблемних питань тилового забезпечення антитерористичної операції та досвід їх вирішення. Матеріали наукового семінару “Особливості забезпечення дій військ сил під час підготовки та ведення антитерористичної операції ЗС України”. Київ: НУОУ, 2014. С. 25–32.

Воробйов О.М., Власов І.О., Угринович О.І., Голіцин В.О. Аналіз проблемних питань тилового забезпечення антитерористичної операції та визначення напрямків їх вирішення. Збірник наукових праць “Труди Університету”. Київ: НАОУ, 2014. № 4. С. 202 – 206.

Журко Д.М. Сборник военно-прикладных математических задач. Учебное пособие. Москва: ВА БТВ, 1977. 279 с.

Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные и интегральные исчисления. Москва: Наука, 1988. 432 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro zatverdjennya Osnovnih polojen' logіstichnogo zabezpechennya Zbroinih Sil Ukraїni [On approval of the Basic Provisions of Logistics Support of the Armed Forces of Ukraine] Order of the Ministry of Defense of Ukraine dated 11.10.2016 №552. [in Ukrainian]

Lazorenko V.І., Tkachenko V.V., Kivlyuk V.S. (2014). Operativnii til. CHastina 1. Osnovi operativnogo tilu. [Operational rear. Part 1. Fundamentals of the operational rear]. Tutorial. Kyiv: NUOU. P. 346 [in Ukrainian]

Viznachennya problemnih pitan' tilovogo zabezpechennya antiteroristichnoї operacії ta dosvіd їh virіshennya [Identification of problematic issues of logistical support of the anti-terrorist operation and experience in their solution]. Proceedings of the scientific seminar "Peculiarities of ensuring the actions of the troops during the preparation and conduct of the anti-terrorist operation of the Armed Forces of Ukraine." Kyiv: NUOU. 2014. P. 25–32. [in Ukrainian]

Vorobiov O.M., Vlasov І.O., Ugrinovich O.І., Golіcin V.O. (2014). Analіz problemnih pitan' tilovogo zabezpechennya antiteroristichnoї operacії ta viznachennya napryamkіv їh virіshennya [Analysis of problematic issues of logistical support of the anti-terrorist operation and determination of directions for their solution] Collection of scientific works "Proceedings of the University". Kyiv: NAOU. № 4. P. 202 - 206. [in Ukrainian]

Jurko D.M. (1977). Sbornik voenno-prikladnyh matematicheskih zadach [Collection of military-applied mathematical problems.] Textbook. Moscow: VA BTV. P. 279. [in Russian]

Bugrov YA.S., Nikol'skii S.M. (1988). Differencial'nye i integral'nye ischisleniya. [Differential and integral calculus] Moscow: Science, P. 432. [in Russian]

Опубліковано
2020-09-17
Розділ
Технічні науки