АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ МАШИН ІНЖЕНЕРНОГО ОЗБРОЄННЯ

  • Андрій БАРАНОВ Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0003-0079-7278
  • Юрій БАРАНОВ Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0003-4294-4862
  • Віталій ІВАНСЬКИЙ Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0001-7320-8767
  • Валерій МАЛЮК Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0002-0779-8321
Ключові слова: машини інженерного озброєння, технічне обслуговування, система технічного обслуговування і ремонту, бойові дії

Анотація

Стаття підготовлена на актуальну тему, що пов’язана з підвищенням ефективності функціонування системи технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння. Проблема підтримання технічного стану машин інженерного озброєння на належному рівні та за необхідністю своєчасне її відновлення одна з найбільш важливих. Тому пошук шляхів підвищення ефективності функціонування системи технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння забезпечить в подальшому ефективне її використання за призначенням, як в мирний час ,так і в бойових умовах.

На даний час проблема наявності запасних частин в ремонтних підрозділах – одна з найбільш важливих, оскільки своєчасне забезпечення або наявність необхідної кількості та номенклатури запасних частин дає ремонтним підрозділам можливість швидкого проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння та, відповідно, забезпечення їх ефективного використання за призначенням, як в мирний час так і в бойових умовах

Метою статті є проведення аналізу факторів, які впливають на ефективність функціонування системи технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння.

Фактором називають обставини, що визначають причинно-наслідкові зв’язки в процесі який розглядається. Фактори які впливають на технічний стан машин інженерного озброєння у ході використання їх за призначенням, відповідним чином впливають і на саму систему технічного обслуговування і ремонту. Умовно їх можливо поділити на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх факторів, які впливають на функціонування системи технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння належать: особливості застосування машин інженерного озброєння при виконанні задач інженерного забезпечення бою в сучасних умовах; можливості противника щодо ураження як машин інженерного озброєння, так і сил та засобів технічного обслуговування і ремонту; фізико-географічні та кліматичні умови району виконання бойових задач.

Таким чином, всі вище перераховані фактори, в більшій чи меншій ступені, впливають на необхідність розробки організаційних та технічних заходів щодо підвищення ефективності функціонування системи технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння. Ці заходи можуть оцінюватися тривалістю проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння, яка в свою чергу є оціночними показниками функціонування системи технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння.

Біографії авторів

Андрій БАРАНОВ, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Юрій БАРАНОВ, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Віталій ІВАНСЬКИЙ, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Валерій МАЛЮК, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Посилання

Лукинский В.В. Актуальные проблемы формирования теории управления запасами. Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2008. 213 с.

Бирков В.П. Обеспечение надежности машин инженерного вооружения при эксплуатации. Москва : Воениздат, 1985. 280 с.

Воробйов О.М. Методики обґрунтування раціонального складу і використання сил та засобів ремонту техніки інженерних військ в оборонній операції АК ОСШР в процесі її відновлення: Дис….канд. техн. наук: 20.02.14. Кам’янець-Подільський, 2005. 217 с.

Волох О.П. Методика обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням: Дис.…канд. техн. наук: 20.02.14. Кам’янець-Подільський, 2007. 175 с.

Богунов С.В., Смирнов В.В. Обоснование подхода к оценке уровня боеготовности военной техники. Киев: КВТИУ, 1988. 20 с.

Боровских Ю.И., Кленников В.М., Никифоров В.М., Сабинин А.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Москва: Высшая школа, 1983. 128 с.

Руководство по хранению инженерной техники. Москва: Воениздат, 1985. 295 с.

Експлуатація та ремонт військової техніки. Терміни та визначення: ДСТУ В 3676-97. Київ: Держстандарт України, 1998. 59 с.

Експлуатація та ремонт військової техніки. Терміни та визначення: ДСТУ В 3576-97. Київ: Держстандарт України, 1997. 64 с.

Лирумов В.С., Евтеева Л.В. Системный подход в современных исследованиях введение в теорию систем. Ленинград: Военно-морская академия, 1973. 98 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Lukinskij V.V. (2008). Aktualnye problemy formirovaniya teorii upravleniya zapasami [Actual problems of forming the theory of inventory management]. St. Petersburg: SPbGIEU. Р. 213. [in Russian]

Birkov V.P. (1985). Obespechenıe nadejnostı mashın ınjenernogo voorýjenııa prı eksplýatatsıı [Ensuring the reliability of engineering weapons during operation]. Moscow : Military Publishing House. Р. 280. [in Russian]

Vorobıov O.M. (2005). Metodıkı obґrýntývannıa ratsіonalnogo skladý і vıkorıstannıa sıl ta zasobіv remontý tehnіkı іnjenernıh vіısk v oboronnіı operatsії AK OSShR v protsesі її vіdnovlennıa [Methods of substantiation of rational composition and use of forces and means of repair of equipment of engineering troops in the defense operation of AK JRRF in the process of its restoration] Dissertation. tech. Science: 02/20/14 Kamyanets-Podilsky, Р. 217. [in Ukrainian]

Voloh O.P. (2007). Metodıka obґrýntývannıa ratsіonalnıh znachen parametrіv tehnіchnogo obslýgovývannıa mashın іnjenernogo ozbroєnnıa prı їh vıkorıstannі za prıznachennıam [Method of substantiation of rational values of parameters of maintenance of machines of engineering armament at their use on purpose] Dissertation. tech. Science: 02/20/14 - Kamyanets-Podilsky, Р. 175. [in Ukrainian]

Bogunov S.V., Smirnov V.V. (1988). Obosnovanie podhoda k ocenke urovnya boegotovnosti voennoj tehniki [Justification of the approach to assessing the level of combat readiness of military equipment]. Kiev: KVTIU. P. 20. [in Russian]

Borovskih Y.I., Klennikov V.M., Nikiforov V.M., Sabinin A.A. (1983). Tehnicheskoe obsluzhivanie i remont avtomobilej [Car maintenance and repair]. Moscow: Higher School, 1983. P. 128. [in Russian]

Rukovodstvo po hraneniyu inzhenernoj tehniki [Engineering Storage Guide] Moscow: Military Publishing. 1985. P. 295. [in Russian]

Ekspluataciya ta remont vijskovoyi tehniki [Operation and repair of military equipment] Terms and definitions: DSTU B 3676-97. Kyiv: State Standard of Ukraine. 1998. P. 59. [in Ukrainian]

Ekspluataciya ta remont vijskovoyi tehniki [Operation and repair of military equipment] Terms and definitions: DSTU B 3576-97. Kyiv: State Standard of Ukraine. 1997. P. 64. [in Ukrainian]

Lirumov V.S., Evteeva L.V. (1973). Sistemnyj podhod v sovremennyh issledovaniyah vvedenie v teoriyu sistem [Systems approach in modern research introduction to systems theory] Leningrad: Naval Academy P. 98. [in Russian]

Опубліковано
2020-09-17
Розділ
Технічні науки