ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Юрій БАРАНОВ Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0003-4294-4862
  • Андрій БАРАНОВ Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0003-0079-7278
  • Андрій КУЗЬМИЧЕВ Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Ключові слова: логістичне забезпечення, військова логістика, матеріальні засоби

Анотація

Стаття підготовлена на актуальну тему, що пов’язана з підвищенням ефективності функціонування системи логістичного забезпечення. З метою досягнення стратегічних цілей і виконання основних завдань, визначених Стратегічним оборонним бюлетенем України та Державною програмою розвитку Збройних Сил України продовжується планова поетапна робота щодо впровадження реформ, спрямованих на розвиток єдиної ефективної системи логістики за стандартами НАТО, спроможної надати ефективну підтримку усім складовим сил оборони, які встановленим порядком і на умовах, що визначені законодавством України, залучаються до виконання завдання з оборони держави у складі сил оборони.

Метою статті є вибір та обґрунтування показників оцінки ефективності функціонування системи логістичного забезпечення.

Для проведення подальшого дослідження щодо оцінки ефективності функціонування системи логістичного забезпечення в умовах ведення бойових дій необхідно вибрати і обґрунтувати відповідні показники, що характеризують ті принципи, які найбільш впливають на наш погляд на ефективність функціонування системи логістичного забезпечення в умовах ведення бойових дій. Так стійкість логістичного забезпечення припускає здатність системи і органів управління виконувати свої функції в будь-якій обстановці. Тому, під час визначення результуючого показника живучості системи доцільно будувати цей показник з двох частин: перша частина має бути показником ступеня збереження функцій підсистеми військової логістики під час дій супротивника, наприклад, ймовірністю збереження функцій цієї підсистеми, тобто ймовірністю збереження готовності, тобто коефіцієнта готовності підсистеми під час дії супротивника; друга частина показника живучості має (у разі незбереження функцій підсистеми військової логістики під час дій супротивника) бути показником ступеня відновлення функцій підсистеми військової логістики, наприклад, у вигляді показника перевищення ймовірності перебування підсистеми у стані повної готовності до ймовірності перебування цієї підсистеми у неготовому стані.

Таким чином, перша складова показника живучості – має сенс показника стійкості під час дії противника, а друга – показника ефективності відновлення, у разі пошкодження противником будь-яких складових з функцій логістичної підсистеми.

Цей узагальнений показник є основою для побудови в подальшому критерію з метою оцінювання рівня досягнення мети збереження живучості підсистеми забезпечення військ протягом операції.

Біографії авторів

Юрій БАРАНОВ, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Андрій БАРАНОВ, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Андрій КУЗЬМИЧЕВ, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Посилання

Стратегічний оборонний бюлетень України. Указ Президента України від 20 травня 2016 року № 240.

Державна програма розвитку Збройних Сил України. Затверджена Указом Президента України від 22 березня 2017 року № 73.

Шляхи створення єдиної системи логістики Збройних Сил України за досвідом локальних війн та проведення антитерористичної операції. Науково-практичний семінар, 27 червня 2018 р. Київ: НУОУ, 2018. С. 1 – 36.

Проблемні питання розвитку та організації логістики Збройних Сил України за досвідом проведення антитерористичної операції та розвитку системи логістики у країнах НАТО. Науково-практичний семінар, 29 червня 2017 р. Київ: НУОУ, 2017. 107 с.

Юркова Б.Н. Исследование операций. Москва: ВИКА, 1990. 528 с.

Обеспечение живучести войск и восстановление их боеспособности в бою и операции. Учебное пособие. Москва: Воениздат, 1980. 104 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Strategіchnii oboronnii byuleten' Ukraїni [Strategic Defense Bulletin of Ukraine] Decree of the President of Ukraine of May 20, 2016 № 240. [in Ukrainian]

Derjavna programa rozvitku Zbroinih Sil Ukraїni [State program of development of the Armed Forces of Ukraine] Approved by the Decree of the President of Ukraine of March 22, 2017 № 73. [in Ukrainian]

Shlyahi stvorennya єdinoї sistemi logіstiki Zbroinih Sil Ukraїni za dosvіdom lokal'nih vіin ta provedennya antiteroristichnoї operacії [Ways to create a unified logistics system of the Armed Forces of Ukraine based on the experience of local wars and anti-terrorist operation] Scientific-practical seminar, June 27, 2018. Kyiv: NUOU. P. 1 36. [in Ukrainian]

Problemnі pitannya rozvitku ta organіzacії logіstiki Zbroinih Sil Ukraїni za dosvіdom provedennya antiteroristichnoї operacії ta rozvitku sistemi logіstiki u kraїnah NATO [Problematic issues of development and organization of logistics of the Armed Forces of Ukraine based on the experience of the anti-terrorist operation and the development of the logistics system in NATO countries] Scientific-practical seminar, June 29, 2017. Kyiv: NUOU. P. 107 [in Ukrainian]

Yurkova B.N. (1990). Issledovanie operacii [Operations research] Moscow: VIKA. P. 528. [in Russian]

Obespechenie jivuchesti voisk i vosstanovlenie ih boesposobnosti v boyu i operacii [Ensuring the survivability of troops and the restoration of their combat effectiveness in battle and operations] Tutorial. Moscow: Military Publishing. 1980. P. 104. [in Russian]

Опубліковано
2020-09-17
Розділ
Технічні науки