МЕТОДОЛОГІЯ СИНТЕЗУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧОЇ СИСТЕМИ СИТУАЦІЙНОГО РОЗВІДУВАЛЬНО-УДАРНОГО КОМПЛЕКСУ

Ключові слова: кризова ситуація, ситуаційний розвідувально-ударний комплекс, цикл управління, спеціалізований центр ситуаційного управління, синтез, автоматизована інформаційно-управляюча система, комплекс засобів автоматизації

Анотація

У ході виконання  завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності виникають питання раціонального застосування наявних у суб’єктів забезпечення національної безпеки держави сил та засобів. У статті представлені результати аналізу та синтезу управляючої структури розвідувально-ударного (вогневого) комплексу, який можливо утворити шляхом функціонального, організаційного та технічного об'єднання на час виконання завдання (завдань) із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності розосереджених у просторі різнорідних сил і засобів отримання інформації, лінійного (оперативного) управління, виконання активних дій структур сектору безпеки і оборони держави (далі – СитРУК). Показано, що існує протиріччя в науковому плані: між потребою в СитРУК та відсутністю теорії формування таких комплексів; між потребою  автоматизації завдань інформаційно-кібернетичної інтеграції, планування застосування (раціонального вибору) та ситуаційного управління конфігурацією складних організаційно-технічних систем спеціального призначення та недосконалою  методологією синтезу автоматизованої інформаційно-управляючої системи (АІУС).

З метою вирішення першого протиріччя у статті подано опис концептуальної моделі СитРУК. Визначена цільова функція забезпечення найбільшого ефекту від застосування СитРУК. Описано алгоритм визначення раціональної структури СитРУК.

Для вирішення другого протиріччя запропонований інформаційно-кібернетичний цикл, що враховує лінійну (оперативну) та програмно-цільову складові управління в СитРУК. Обґрунтована доцільність створення функціональних та забезпечуючих підсистем АІУС. Розкрито як багаторівневий ітеративний процес  методологію синтезу АІУС. Методологія дозволяє швидко реагувати та адаптовуватись до завдань ситуаційного управління конфігурацією СитРУК.

Біографії авторів

Юрій ДАНИК, Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського

доктор технічних наук, професор, начальник інституту інформаційних технологій

Валерій ШЕСТАКОВ, Штаб командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

канд. техн. наук, доцент, старший офіцер воєнно-наукової групи

Посилання

Даник Ю. Г., Пермяков О. Ю. Сучасні інформаційні технології в забезпеченні національної безпеки і оборони: реалії та тенденції розвитку. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2018. № 1. С. 159–176.

Даник Ю.Г. Шестаков В.І. Особливості розвитку та удосконалена класифікація розвідувально-ударних комплексів. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2017. №3 (30). С. 89–99.

Біла книга антитерористичної операції на Сході України (2014–2016) / за заг. ред. І. Руснака. Київ: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2017. 162 с.

Дружинин В. В., Конторов Д. С.Вопросы военной системотехники. Москва: Воениздат, 1997. 224 с.

Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика. Москва: Наука, 1986. 288 с.

Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем и системный анализ : учебник для академического бакалаври ата. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2014. 616 с.

Ситуаційні центри (теорія і практика) / Г. Є. Кузьменко, В. А. Литвинова та ін., за ред. Морозова А. О. Київ: Інтертехнодрук, 2009. 346 с.

Любарський С.В. Технологічні аспекти формування та реалізації ІТ-проектів у сфері оборони. Доповіді та тези доповідей XІ наук.-практ. конф. Київ: ВІТІ, 2018. С. 37–42.

Загорка О.М., Павліковський А.К., Загорка І.О., Полякова О.В. Синтез організаційної структури управління угрупованням військ (сил): методичний аспект. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони . 2016. № 1(25). С.160 – 165.

Глибовець А.М., Глибовець М.М., Поляков М.В. Інтелектуальні мережі. Дніпропетровськ: НаУКМА, 2014. 462 с.

Oleksandr Rolik, Eduard Zharikov, Andrii Koval, Sergii Telenyk. Dynamie management of data center resources using reinforcement learning. 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET). 2018. Р. 237–244.

Алехин Т.Ю. Методические положения разработки методов решения задач управления в перспективном комплексе средств автоматизации военного назначения. Вооружение и экономика. 2016. № 3 (36). С. 21 – 28.

Суровикин С.В., Кулешов Ю.В. Особенности организации управления межвидовой группировкой войск (сил) в интересах комплексной борьбы с противником. Военная мисль. 2017. №8. С.5–18.

Пьявченко Т.А., Финаев В.И. Автоматизированные информационно-управляющие системы. Таганpог: Изд-во ТРТУ, 2007. 271 c.

Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу: підручник. Київ: Видавнича група ВНУ, 2007. 544 с.

Даник Ю.Г, Шестаков В.І. Методологія синтезу ситуаційних розвідувально-ударних комплексів. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 2019. №2(35). С. 13–22.

Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. Изд. 3-е., испр. Москва: Дело, 2002. 392 с.

Воронин А. Н., Зиатдинов Ю. К., Кукпинскии М. В. Многокритериальные решения: модели и методы: монография. Киев: НАУ, 2011. 348 с.

Даник Ю. Г., Лагодний О. В., Писарчук О. О., Соколов К. О., С. В. Чернишук, С. В. Тимчук, В. І. Шестаков. Багатокритеріальні математичні моделі ситуаційного управління та самоорганізації у складних інформаційних системах: монографія. Житомир: ПП “Рута”, 2016. 232 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Danyk J.G, Permiakov O.J. (2018). Suchasni informatsijni tekhnjlogii v zabezpeczenni natsionalnoi bezpeky I oborony: realii ta tendentsii rozvytku. Sutchasni informatsijni tekhnjlogii u sferi bezpeky ta oborony. [Modern information technologies in providing National security and Defence: realities and development trends. Modern information technology in the field of safety and defense]. Kyiv: vyd-vo NUOU. № 1. pp.159–176. [in Ukrainian]

Danyk J.G, Shestakov V.I. (2017). Osoblyvosti rozvytku ta udoskonalenna klasyfikatsia rozviduvalno-udarnyh kompleksiv. Sutchasni informatsijni tekhnjlogii u sferi bezpeky ta oborony. [Features of development and improved collected exploration impact complexes. Modern information technology in the field of safety and defense]. Kyiv: vyd-vo NUOU. №3 (30). pp. 89–99. [in Ukrainian]

Bila knyga antyterorestycznoi operatsii na Skhodi Ukrainy (2014–2016) [White book of anti-terrorist operation in the East of Ukraine.] Editorial I. Rusnak. Kyiv: vyd-vo NUOU. 2017. 162p. [in Ukrainian]

Drugynin V.V., Kontorov D.S. (1997). Voprosy voennoj sistemotekhniki [Military System Equipment Questions. ] Moskva: Voenizdat. 224 p.

Pospelov D.A. (1986). Situatsionnoe upravlenie: teoria i praktika. [Citizer Management: Theory and Practice.] Moskva: Nauka. 288p.

Volkova V.N., Denysov A.A. Teoria sistem i sistemnyj analiz: uchebnik dla akademicheskogo bakalavrata. [System theory and sytem analisis: tutorial for academic bachelor] Izd. 2-е, pererab. i dop. Moskva: Izd-vo Yurajt. 2014. 616p.

Kuzmenko G.E., Litvynova V.A.etc, red. Morozova А. О. (2009). Sytuatsijni tsentry (teoria i praktyka) [Situational centers (Theory and Practice).] Kyiv: vyd-vo Interteknodruk. 346p. [in Ukrainian]

Lubarskij S.V. (2018). Teknologiczni aspecty formuvannia na realizatsii IT-proektiv u sferi oborony: Dopovidi ta tezy dopovidej XІ nauk.-prakt.konf. [Technological aspects of the formation and implementation of IT projects in the field of defense: Reports and abstracts of the reports of a XІ scientific and practical conference.] Kyiv: vyd-vo VІТІ. 37–42p. [in Ukrainian]

Zagorka O.М., Pavlikovskyj А.К., Zagorka І.О., Poliakova О.V. (2016). Syntez organizatsionnoi struktury upravlinnia ugrupuvannia vijsk (syl): metodycznyj aspect. Sutchasni informatsijni tekhnjlogii u sferi bezpeky ta oborony. [Synthesis of the organizational structure of the grouping of troops (forses). Methodical aspect. Modern information technology in the field of safety and defense]. № 1(25). 160 – 165 с. [in Ukrainian]

Glybovec А.М., Glybovec М.М., Poliakov М.V. (2014.). Inelectualni meregi. [Intelligents Networks]. Dnipropetrovsk: vyd-vo NаUКМА. 462 p.

Rolik O., Zharikov E, Koval A, Telenyk S. (2018). Dynamie management of data center resources using reinforcement learning. 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET). р. 237–244. [in Ukrainian]

Alekhin Т.J. (2016). Metodicheskie pologenia razrabotki metodov rechenia zadacz upravlenia v perspectivnom komplekse sredstv avtomatizatsii voennogo naznaczenia.[Methodical provisions for the development of methods for solving management problems in the promising complex of military automation tools] Voorugenie i ekonomika. № 3 (36). pp. 21 – 28.

Surovikin S.V., Kulechov J.V. (2017). Osobennosti organizatsii upravlenia megvidovoj grupirovkoj vojsk (sil) v interesakh kompleksnoj borby s protivnikom [Features of the organization of the management of interspecificgrouping of troops (forces) in the interests of the integrated fight against the enemy.] Voennaja mysl. №8. pp.5–18.

Piavchenko Т.А., Finaev V.I. (2007). Avtomatizirovanye informatsionno-upravliayusczie sistemy [Automated information management systems.] Taganrog: vyd-vo ТRТU. 271p.

Sgurovskiy М.Z., Pankratova N.D. (2019.). Osnovy systemnogo analizu: pidrucznyk. [Basics of system analisis: tutorial.] Kyiv: Vydavnycha grupa VNU, 2007. 544 p.

Danyk J.G., Shestakov V.I. Мetodologiya syntezu sytuatsijnykh rozviduvalno-udarnykh kompleksiv. Sutchasni informatsijni tekhnjlogii u sferi bezpeky ta oborony [Methodology for the synthesis of situational reconnaissance and shok complexes. Modern information technology in the field of safety and defense]. №2(35). pp.13–22.

Lytvak B.G. (2002). Razrabotka upravlenczeskogo rechtniya. [Development of mamagement decision. ] Izd. 3-е., ispr. Мoskva: Delo. 392p.

Voronin A.N., Ziatdinov J. К., Kukpinskij М. V. (2011). Mnogokriterialnye recheniya: modeli I metody: monografiya. [Solutions for many methods:models and methods: monograph] Kyiv: NAU, 348 p.

Danyk J.G, Lagodnyj O.V., Pysarchuk О. О., Sokolov К. О., Czernyshuk S.V., Тymczuk S.V., Shestakov V.I. (2016). Bagatokryterialni matamatyczni modeli sytuatsijnogo upravlinnya ta samoorganisaziyi:monografiya. [Mathematical models in many criteria of cituational management and self-organization in complex information systems: monograph] Gytomyr. PP “Ruta”. 232p.

Опубліковано
2020-09-17
Розділ
Технічні науки