ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТЕХНІКИ ПРИКОРДОННИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ

  • Андрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-9348-9615
  • Петро ДЗЮБА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-7336-5279
  • Максим ТРЕМБАЧ Східне регіональне управління http://orcid.org/0000-0002-6548-5235
Ключові слова: інженерна техніка, інженерне обладнання, прикордонна комендатура швидкого реагування

Анотація

В умовах збройного конфлікту для обладнання району оборони підрозділів чи не основна роль відводиться інженерній техніці для землерийних робіт. Що в свою чергу повинно забезпечити живучість підрозділу. В роботі досліджуються існуючі методики, які використовуються як складові системи підтримки прийняття рішень: щодо вибору варіанту фортифікаційного обладнання району оборони (зосередження, опорних пунктів); визначення сил та засобів для фортифікаційного обладнання; підвищення ефективності застосування інженерної техніки в процесі облаштування району оборони (зосередження, опорного пункту). Досліджений інструментарій може дозволити: швидко і якісно провести оперативно-тактичні розрахунки, покращити ступінь обґрунтованості прийняття рішення; провести розподіл сил та інженерної техніки, виходячи із наявних ресурсів та часу, а також прийняти обґрунтоване рішення щодо їх раціонального використання; визначити кількісну та якісну потребу в інженерній техніці та матеріальних засобах, що мають використовуватись для вирішення завдань інженерного забезпечення; раціонально використати наявний час, моторесурс, паливно-мастильні матеріали, зменшити навантаження на особовий склад, що залучається до виконання завдань. Однак деякі з зазначених методик потребують доповнення, окрім того доцільним є розробка комплексної методики раціонального використання інженерної техніки прикордонними підрозділами швидкого реагування, в якій будуть поєднанні вищезазначені методики а також обов’язковим елементом буде мережеве планування, де фактичні затрати часу на фортифікаційне обладнання повинні бути максимально наближені до обрахованих витрат часу.

Біографії авторів

Андрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Петро ДЗЮБА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальновійськових дисциплін

Максим ТРЕМБАЧ, Східне регіональне управління

старший офіцер відділу технічного забезпечення

Посилання

Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби : Розпорядження КМУ від 23.11.2015 р. № 1189-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-р (дата звернення: 15.05.2019).

Назаренко В. О., Серватюк В. М., Ставицький О. М. Теорія і практика організації та здійснення прикордонного контролю (у контексті забезпечення національної безпеки України в прикордонній сфері): монографія. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2013. – 360 с.

Городнов В. П., Литвин М. М., Іщенко Д. В., Кириленко В. А. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері): монографія. Хмельницький: видавництво НАДПС України, 2009. – 473 с.

Мисик А. Б., Дмитренко О. М. Модель формування та оцінки заходів забезпечення прикордонної безпеки. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. НУОУ 2013. № 1 (16). С. 44–47.

Харун О. М., Головня С. Б., Демідчик Ф. А. Методичні рекомендації щодо організації інженерного обладнання пунктів постійної дислокації підрозділів охорони державного кордону при підготовці до відбиття збройного вторгнення. Збірник наукових праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. 2016. № 3(73). С. 96–105.

Дячок А. С., Добровольський А. Б., Тягай С. В. Методика підвищення ефективності застосування інженерної техніки в процесі облаштування району зосередження органу охорони державного кордону. Збірник наукових праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. 2017. № 1(26). С. 4–18.

Методики оперативно-тактических расчетов в пограничных войсках. Часть 1 – М: Высшие пограничные командные курсы, 1985 – 152 с.

Справочные материалы к методикам оперативно-тактических расчетов в пограничных войсках. – М: Высшие пограничные командные курсы, 1985 – 142 с.

Войсковые фортификационные сооружения. – М: Воениздат, 1984 – 720 с.

Вайнер А. Я. Тактические расчеты. – М: Воениздат, 1997. 112 с.

Боровик О. В., Боровик Л. В. Дослідження операцій в оперативно-службовій діяльності органів охорони державного кордону : підручник. Хмельницький : НАДПСУ, 2009. 444 с.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Войсковой гидравлический одноковшовый экскаватор ЭОВ-4421 – М. : Воениздат, 1980. – 144 с.

Экскаватор-планировщик UDS 114. URL: https://thk.kiev.ua/product/ekskavator-planirovschik-uds-114-na-baze-iveco#lable_characteristics (дата звернення: 15.05.2019).

Урубков А. Р. Курс МВА по оптимизации управленческих решений. Практическое руководство по использованию моделей линейного программирования : пособие. М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. 176 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro sxvalennya Strategiyi rozvy`tku Derzhavnoyi pry`kordonnoyi sluzhby`: Rozporyadzhennya KMU vid 23.11.2015 r. Nо 1189-r. [About approval of Strategy of development of Government frontier service : of Order of cabinet of ministers of Ukraine from 23.11.2015 № 1189-р] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-р (date of appeal: 15.05.2019). [in Ukrainian].

Nazarenko, V. O., Servatiuk V. M., Stavytskyi O. M. (2013), Teoriia i praktyka orhanizatsii ta zdiisnennia prykordonnoho kontroliu (u konteksti zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy v prykordonnii sferi) [The theory and practice of organization and implementation of border control (in the context of ensuring the national security of Ukraine in the border area)]: monograph, the NASBSU Publishing House, Khmelnytskyi, Ukraine, p. 360. [in Ukrainian].

Gorodnov V. P., Lytvyn, M. M., Ishchenko D. V., Kyrylenko V. A A. (2009), Teoretychni osnovy informatsiino-analitychnoho zabezpechennia protsesiv okhorony derzhavnoho kordonu (u konteksti zavdan natsionalnoi bezpeky Ukrainy v prykordonnii sferi) [Fundamentals of information and analytical support for the state border protection process (in the context of the tasks of the national security of Ukraine in the border area)]: monograph, the NASBSU Publishing House, Khmelnytskyi, Ukraine., p. 473. [in Ukrainian].

My`sy`k A. B., Dmy`trenko O. M. (2013) Model` formuvannya ta ocinky` zaxodiv zabezpechennya pry`kordonnoyi bezpeky` [Model of forming and estimation of measures of providing of frontier safety] Suchasni informacijni texnologiyi u sferi bezpeky` ta oborony`. NUOU 2013. No 1 (16). р. 44–47. [in Ukrainian].

Xarun O. M., Golovnya S. B., Demidchy`k F. A. (2016) Metody`chni rekomendaciyi shhodo organizaciyi inzhenernogo obladnannya punktiv postijnoyi dy`slokaciyi pidrozdiliv oxorony` derzhavnogo kordonu pry` pidgotovci do vidby`ttya zbrojnogo vtorgnennya [Methodical recommendations in relation to organization of engineering equipment of points of permanent distribution of subdivisions of guard of state boundary at preparation to removing of the armed encroachment] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho, Khmelnytskyi: NASBSU, no. 3(73), p. 167–178. [in Ukrainian].

Dyachok A. S., Dobrovol`s`ky`j A. B., Tyagaj S. V. (2017) Metody`ka pidvy`shhennya efekty`vnosti zastosuvannya inzhenernoyi texniky` v procesi oblashtuvannya rajonu zoseredzhennya organu oxorony` derzhavnogo kordonu [Methodology of increase of efficiency of application of engineering technique is in the process of arrangement of district of concentration of organ of guard of state boundary] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho, Khmelnytskyi: NASBSU, no. 1(26),

p. 4–18. [in Ukrainian].

Metodiki operativno-takticheskih raschetov v pogranichnyih voyskah [Methodologies of tactical calculations are in frontier troops] Chast 1 – M: Vyisshie pogranichnyie komandnyie kursyi, 1985 – 152 p. [in Russian].

Spravochnyie materialyi k metodikam operativno-takticheskih raschetov v pogranichnyih voyskah [Reference sources to methodologies of tactical calculations in frontier troops] M: Vyisshie pogranichnyie komandnyie kursyi, 1985 – 142 p. [in Russian].

Voyskovyie fortifikatsionnyie sooruzheniya [Military fortification building] – M: Voenizdat, 1984 – 720 p. [in Russian].

Vayner A. Ya. Takticheskie raschetyi [Tactical calculations] – M: Voenizdat, 1997. 112 p. [in Ukrainian]. [in Russian].

Borovy`k O. V., Borovy`k L. V. (2013), Doslidzhennya operacij v operaty`vno-sluzhbovij diyal`nosti organiv oxorony` derzhavnogo kordonu : pidruchny`k [An analysis of operations is in operatively-official activity of organs of guard of state boundary] Xmel`ny`cz`ky`j : NADPSU, 444 p. [in Ukrainian].

Tehnicheskoe opisanie i instruktsiya po ekspluatatsii. Voyskovoy gidravlicheskiy odnokovshovyiy ekskavator EOV-4421 [Technical description and instruction on exploitation. Military hydraulic single-bucket power-shovel of ЭОВ- 4421] M. : Voenizdat, 1980. – 144 p. [in Russian].

Ekskavator-planirovschik UDS 114 [Power-shovel-planner UDS 114] URL: https://thk.kiev.ua/product/ekskavator-planirovschik-uds-114-na-baze-iveco#lable_characteristics (date of appeal: 15.05.2019). [in Russian].

Urubkov A. R. (2006), Kurs MVA po optimizatsii upravlencheskih resheniy. Prakticheskoe rukovodstvo po ispolzovaniyu modeley lineynogo programmirovaniya : posobie [Course МВА on optimization of administrative decisions. Practical guidance on the use of models of the linear programming] M. : Alpina Biznes Buks, 176 p. [in Russian].

Опубліковано
2020-09-17
Розділ
Технічні науки