АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕМОНТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЩОДО ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ЗРАЗКІВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТА БРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ)

  • Анатолій МАШТАЛЕР Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-0042-8739
  • Володимир ЛЕВКОВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-4933-2551
  • Олег ЧИЖ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-6414-8248
  • Юрій ІВАШКОВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-7543-6496
Ключові слова: автомобільна та бронетанкова техніка, діагностування, засоби діагностування, технічне обслуговування, ремонт, ефективність

Анотація

Впродовж останнього десятиліття необхідність інтенсифікації використання у системах сучасної моделі охорони державного кордону транспортних засобів призвела до значного збільшення номенклатури автомобільної та бронетанкової техніки військових частин Державної прикордонної служби України. Проте на сьогодні не здійснюється залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі до матеріально-технічного забезпечення, зокрема технічного обслуговування і ремонту, 100 % автомобільної та бронетанкової техніки Державної прикордонної служби України. Зважаючи на це, проводжує бути актуальною діяльність штатних ремонтних підрозділів органів охорони державного кордону, основні зусилля яких спрямовані на відновлення працездатності автомобільної та бронетанкової техніки шляхом реалізації заходів планово-попереджувальної системи технічного обслуговування і ремонту. Разом з цим, результативність заходів щодо відновлення працездатності техніки напряму залежить від якості діагностування її технічного стану впродовж періоду використання за призначенням. Проте, вирішення завдань якісного діагностування зразків техніки зустрічає певні труднощі, що полягають: в недостатній кількості устаткування та паркового обладнання для повного охоплення автомобільної та бронетанкової техніки з метою вчасного виявлення причин та ознак відмов систем, агрегатів, вузлів та систем техніки без проведення їх розбирання (при частковому розбиранні); а також в малій штатній чисельності та низькому рівні укомплектованості посад фахівців ремонтних груп підрозділів автотехнічного забезпечення органів охорони кордону. Отже, виявлення та усунення недоліків в організації та проведені технічного діагностування техніки сприятиме підвищенню ефективності заходів планово-попереджувальної системи обслуговування та ремонту автомобільної та бронетанкової техніки органів і підрозділів охорони кордону Державної прикордонної служби України.

Біографії авторів

Анатолій МАШТАЛЕР, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доцент кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки

Володимир ЛЕВКОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доцент кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки

Олег ЧИЖ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки

Юрій ІВАШКОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, доцент, начальник кафедри національної безпеки (сфера прикордонної діяльності) та управління

Посилання

"Інструкція з автомобільного та бронетанкового забезпечення в Державній прикордонній службі України", затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 р. № 577, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.07.2018 р. за № 886/32338.

Інструкція "Про порядок використання автомобільної та бронетанкової техніки в Державній прикордонній службі України в мирний час", затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18.07.2017 р. № 595, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.08.2017 р. за № 9701/10888.

Положення "Про укомплектування автомобільної та бронетанкової техніки індивідуальними комплектами запасних частин, інструменту і приладдя, основними агрегатами оборотного фонду, автомобільними шинами і акумуляторними батареями та забезпечення органів Державної прикордонної служби України парковим устаткуванням", затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19.10.2016 р. № 1092, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.11.2016 р. за №1462/23572.

Власов В. Организация технического контроля и диагностики в региональных автотранспортных системах. Автомобильный и городской транспорт. Итоги наук и техники. ВИНИТИ. М. 1986. Вып. № 11. С. 1–66.

Мороз С. Автоматизация контроля состояния и работы автомобилей с использованием бортовых систем. Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей. [Обзор, информ. М-в автомоб. трансп. РСФСР, ЦБНТИ, JSSN 0202-0998]. – Вып. № 3. – М.; 1990. – 48 с.

Шаша И. Повышение безопасности дорожного движения в Украине путем оптимизации периодичности диагностирования транспортных средств. Вестник Национального технического университета “ХПИ”. [Тематический выпуск “Транспортное машиностроение”]. – Харьков : НТУ ХПИ, № 37, 2005. – С. 151–158.

Сівак В., Угринович О., П'ятков М. Методика вибору засобів технічного діагностування транспортних засобів за критеріями ефективності та економічної доцільності. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки. Хмельницький. 2016. № 2(68). С.239–251.

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби, схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України " від 23 листопада 2015 р. № 1189-р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-р.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

"Instruktsiia z avtomobilnoho ta bronetankovoho zabezpechennia v Derzhavnii prykordonnii sluzhbi Ukrainy", zatverdzhena nakazom Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy 09.07.2018. № 577, zareiestrovano v Ministerstvi yustytsii Ukrainy. 31.07.2018. № 886/32338.

Instruktsiia "Pro poriadok vykorystannia avtomobilnoi ta bronetankovoi tekhniky v Derzhavnii prykordonnii sluzhbi Ukrainy v myrnyi chas", zatverdzhena nakazom Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy 18.07.2017. № 595, zareiestrovano v Ministerstvi yustytsii Ukrainy. 08.08.2017. № 9701/10888.

Polozhennia "Pro ukomplektuvannia avtomobilnoi ta bronetankovoi tekhniky indyvidualnymy komplektamy zapasnykh chastyn, instrumentu i pryladdia, osnovnymy ahrehatamy oborotnoho fondu, avtomobilnymy shynamy i akumuliatornymy batareiamy ta zabezpechennia orhaniv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy parkovym ustatkuvanniam", zatverdzhene nakazom Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy 19.10.2016. № 1092, zareiestrovano v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 10.11.2016. № 1462/23572.

Vlasov V. (1986). Orhanyzatsyia tekhnycheskoho kontrolia y dyahnostyky v rehyonalnіkh avtotransportnіkh systemakh. [Organization of technical control and diagnostics in regional motor transport systems]. Automobile and city transport. Results of science and technology. VYNYTY. M. Vol.11. p.p. 1–66. [in Russian].

Moroz S. (1990). Avtomatizaciya kontrolya sostoyaniya i raboty avtomobilej s ispolzovaniem bortovyh sistem. Tehnicheskaya ekspluataciya i remont avtomobilej. [Automation of monitoring the condition and operation of vehicles using on-board systems. Technical operation and car repair]. Obzor, inform. M-v avtomob. transp. RSFSR, CBNTI, JSSN 0202-0998. Vol. 3. M. p. 48. [in Russian].

Shasha I. (2005). Povyshenie bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya v Ukraine putem optimizacii periodichnosti diagnostirovaniya transportnyh sredstv. [Improving road safety in Ukraine by optimizing the frequency of vehicle diagnostics]. Proceedings of Kharkiv University of the Air Force. Transport engineering. Kharkiv. Vol. 37. p.p. 151–158. [in Ukrainian].

Sivak V., Uhrynovych O., Piatkov M. (2016). Metodyka vyboru zasobiv tekhnichnoho diahnostuvannia transportnykh zasobiv za kryteriiamy efektyvnosti ta ekonomichnoi dotsilnosti. [Methods of selecting vehicles for technical diagnostics of vehicles on the criteria of efficiency and economic feasibility]. Collection of scientific papers of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Vol. 2(68). p.p. 239–251. [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby, skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu ministriv Ukrainy " vid 23 lystopada 2015 r. № 1189-r. [Electronic resource]. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015.

Опубліковано
2020-09-17
Розділ
Технічні науки