МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ДИНАМІЧНОЇ ПРІОРИТЕЗАЦІЇ ВУЗЛІВ ЗВ’ЯЗКУ

  • Євгеній Прокопенко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-6825-2357
  • Дмитро МУЛ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-2662-4770
  • Віталій РАВЛЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-4352-8529
Ключові слова: вузол зв’язку, кластерний аналіз, метод експертних оцінок, оперативно-службова діяльність

Анотація

В статті проведено дослідження існуючого стану системи зв’язку тактичного рівня управління. Авторами було сформулювати наступне – вузлові елементи системи зв’язку висувають різні вимоги щодо параметрів якості обслуговування та їх часових рамок під час обміну інформацією між вузлами (програмно-технічними комплексами), причому потрібно враховувати рівень вузла зв’язку в системі управління.

Запропоновано методику, яка вирішує завдання забезпечення якості обслуговування вузлових елементів системи зв'язку, на самому нижньому рівні системи управління. Методика дозволяє встановлювати вузлу зв'язку не тільки значення пріоритету повідомлень, але й безпосередньо створювати правила на основі інформації про оперативну (бойову) обстановку. Однією з основних особливостей цієї методики є можливість динамічного визначення правил, які враховують положення вузла зв’язку (програмно-технічного комплексу) в системі управління, важливість інформації, яка може вплинути на обстановку, та функціональне навантаження автоматизованої системи в той чи інший часовий проміжок.

Однак, постає питання формування набору правил та необхідність у визначенні пріоритетів (призначення маркеру). В роботі на першому етапі запропоновано використання методу експертної оцінки для формування безлічі варіантів та визначення пріоритетів вузла зв'язку при компіляції різних додатків. Наступним кроком є кластеризація масиву значень пріоритетних параметрів за визначеними ознаками.

Таким чином, розроблена методика пріоритезації вузлових елементів системи зв'язку з можливістю формування пріоритетних маркерів за рахунок використанням методів кластеризації та експертної оцінки, що дозволяє розрахувати та оптимізувати розподіл інформаційного потоку за наступними параметрами: рівень управління, зміст інформації, необхідність забезпечення управління поважною особою, тип інформації, що циркулює в телекомунікаційних мережах. Застосування запропонованої методики дозволяє значно підвищити інформаційний обмін службовими повідомленнями всіх типів на вузлах зв’язку (програмно-технічних комплексів) у всіх ланках управління.

Біографії авторів

Євгеній Прокопенко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки

Дмитро МУЛ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки

Віталій РАВЛЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки

Посилання

Савченко О.О., Прокопенко Є.В. Методика оцінки ефективності системи зв’язку органу охорони державного кордону. Збірник наукових праць. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. Вип. 65. С. 340-352.

Іванов А. В., Прокопенко Є. В., Зьолко С. М. Оцінка ефективності системи управління підрозділами охорони кордону при застосуванні спеціальних комплексних інформаційно-телекомунікаційних апаратних. Збірник наукових праць. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. Вип. 69. С. 281–289.

Іванов А.В. Аналіз інформаційних потоків в оперативно-тактичній ланці системи управління при переоснащенні польових рухомих інформаційно-телекомунікаційних засобів. Збірник наукових праць. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. Вип. 69. С. 56-67.

Іванов А.В., Мукомел Д.О. Оцінка стійкості управління підрозділами охорони кордону на основі показників надійності системи зв’язку. Збірник наукових праць. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. Вип. 72. С. 85-93.

Інструкція зі служби штабів органів охорони державного кордону України (проект). : Наказ Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 06.08.01 р. № 480. Київ : Держкомкордон України, 2001. 97 с.

Шолудько В.Г., Єсаулов М.Ю., Вакуленко О.В., Гурський Т.Г., Фомін М.М. Організація військового зв’язку. Навчальний посібник. Київ: ВІТІ, 2017 р. 282 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Savchenko O.O., Prokopenko E.V. Metodyka otsinky efektyvnosti systemy zv’yazku orhanu okhorony derzhavnoho kordonu [Methodology for assessing the effectiveness of the communication system of the State Border Protection Agency]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ [Collection of scientific works]. Khmelnytskyi. 2015. 65. P. 340–352. [in Ukrainian]

Ivanov A.V., Prokopenko E.V., Zolko S.M. Otsinka efektyvnosti systemy upravlinnya pidrozdilamy okhorony kordonu pry zastosuvanni spetsialʹnykh kompleksnykh informatsiyno-telekomunikatsiynykh aparatnykh [Assessment of the effectiveness of the border control units management system in the application of special complex information and telecommunication hardware]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ [Collection of scientific works]. Khmelnytskyi. 2016. 69. P. 218–289. [in Ukrainian]

Ivanov A.V. Analiz informatsiynykh potokiv v operatyvno-taktychniy lantsi systemy upravlinnya pry pereosnashchenni polʹovykh rukhomykh informatsiyno-telekomunikatsiynykh zasobiv [Analysis of information flows in the operational-tactical link of the control system when retrofitting field mobile information and telecommunication means]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ [Collection of scientific works]. Khmelnytskyi. 2016. 69. P. 56–67. [in Ukrainian]

Ivanov A.V., Mukomel D.O. Otsinka stiykosti upravlinnya pidrozdilamy okhorony kordonu na osnovi pokaznykiv nadiynosti systemy zvʺyazku [Assessing the sustainability of border management units based on the reliability of the communications system]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ [Collection of scientific works]. Khmelnytskyi. 2016. 72. P. 85–93. [in Ukrainian]

Instruktsiya zi sluzhby shtabiv orhaniv okhorony derzhavnoho kordonu Ukrayiny (proekt) [Instruction from the Staff of the State Border Protection Bodies of Ukraine (draft)]. Nakaz Holovy Derzhavnoho komitetu u spravakh okhorony derzhavnoho kordonu Ukrayiny vid 06.08.01 r. № 480. – K. : Derzhkomkordon Ukrayiny, 2001. P. 97. [in Ukrainian]

Sholudko V.G., Yesaulov M.Yu., Vakulenko O.V., Gursky T.G., Fomin M.M. Orhanizatsiya viysʹkovoho zvʺyazku [Organization of military communications]. Navchalʹnyy posibnyk [Tutorial]. VITI. 2017. P. 282. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-09-17
Розділ
Технічні науки