РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОБУДОВИ ТРАНКІНГОВОЇ РАДІОСИСТЕМИ ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

  • Євгеній ПРОКОПЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-6825-2357
  • Дмитро МУЛ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-2662-4770
  • Віталій РАВЛЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-4352-8529
Ключові слова: система управління, безперервність управління, система зв’язку, транкінгова радіомережа, ретранслятор

Анотація

Ефективність функціонування системи управління органу охорони державного кордону, як інструменту забезпечення виконання основних завдань з охорони державного кордону, що покладаються на прикордонний загін, залежить безпосередньо від стану та ефективності системи зв’язку.

Серед інших важливих вимог до управління прикордонним загоном виділяють вимогу щодо безперервності управління. Безперервність управління полягає у підтриманні спроможності командира і штабу органу охорони державного кордону здійснювати постійний вплив на підрозділи в ході підготовки і ведення оперативно-службових дій, а також отримувати від них інформацію (доповіді, донесення, зведення) про обстановку, що складається.

Реалізація абсолютної більшості заходів щодо забезпечення безперервності управління безпосередньо пов’язана з можливостями і ефективністю системи зв’язку. Транкінгові УКХ радіосистеми, як системи зв’язку між мобільними кореспондентами, повинні стати основними елементами системи зв’язку органу охорони державного кордону.

Штаб прикордонного загону, як основний організатор зв’язку, у розпорядженні на організацію транкінгового зв’язку повинен визначати: місця (райони) розгортання базових станцій (ретрансляторів) та диспетчерських пунктів; режими та види роботи засобів транкінгового зв’язку; порядок використання ліній телефонних мереж загального користування та відомчих мереж телефонного зв’язку; розподіл абонентських комплектів між службовими особами та абонентськими групами (елементами службового порядку); термін готовності системи зв’язку та інші необхідні для роботи дані.

Для реалізації УКХ транкінгової мереж прикордонного загону запропонований типовий комплект обладнання стандарту DMR MOTOTRBO у складі ретрансляторів, автомобільних та переносних радіостанцій.

Біографії авторів

Євгеній ПРОКОПЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки

Дмитро МУЛ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки

Віталій РАВЛЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки

Посилання

Савченко О.О., Прокопенко Є.В. Методика оцінки ефективності системи зв’язку органу охорони державного кордону. Збірник наукових праць. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. Вип. 65. С. 340-352.

Іванов А. В., Прокопенко Є. В., Зьолко С. М. Оцінка ефективності системи управління підрозділами охорони кордону при застосуванні спеціальних комплексних інформаційно-телекомунікаційних апаратних. Збірник наукових праць. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. Вип. 69. С. 281–289.

Іванов А.В. Аналіз інформаційних потоків в оперативно-тактичній ланці системи управління при переоснащенні польових рухомих інформаційно-телекомунікаційних засобів. Збірник наукових праць. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. Вип. 69. С. 56-67.

Іванов А.В., Мукомел Д.О. Оцінка стійкості управління підрозділами охорони кордону на основі показників надійності системи зв’язку. Збірник наукових праць. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. Вип. 72. С. 85-93.

Інструкція зі служби штабів органів охорони державного кордону України (проект). : Наказ Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 06.08.01 р. № 480. Київ : Держкомкордон України, 2001. 97 с.

Шолудько В.Г., Єсаулов М.Ю., Вакуленко О.В., Гурський Т.Г., Фомін М.М. Організація військового зв’язку. Навчальний посібник. Київ: ВІТІ, 2017 р. 282 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Savchenko O.O., Prokopenko E.V. Metodyka otsinky efektyvnosti systemy zv’yazku orhanu okhorony derzhavnoho kordonu [Methodology for assessing the effectiveness of the communication system of the State Border Protection Agency]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ [Collection of scientific works]. Khmelnytskyi. 2015. 65. P. 340–352. [in Ukrainian]

Ivanov A.V., Prokopenko E.V., Zolko S.M. Otsinka efektyvnosti systemy upravlinnya pidrozdilamy okhorony kordonu pry zastosuvanni spetsialʹnykh kompleksnykh informatsiyno-telekomunikatsiynykh aparatnykh [Assessment of the effectiveness of the border control units management system in the application of special complex information and telecommunication hardware]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ [Collection of scientific works]. Khmelnytskyi. 2016. 69. P. 218–289. [in Ukrainian]

Ivanov A.V. Analiz informatsiynykh potokiv v operatyvno-taktychniy lantsi systemy upravlinnya pry pereosnashchenni polʹovykh rukhomykh informatsiyno-telekomunikatsiynykh zasobiv [Analysis of information flows in the operational-tactical link of the control system when retrofitting field mobile information and telecommunication means]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ [Collection of scientific works]. Khmelnytskyi. 2016. 69. P. 56–67. [in Ukrainian]

Ivanov A.V., Mukomel D.O. Otsinka stiykosti upravlinnya pidrozdilamy okhorony kordonu na osnovi pokaznykiv nadiynosti systemy zvʺyazku [Assessing the sustainability of border management units based on the reliability of the communications system]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ [Collection of scientific works]. Khmelnytskyi. 2016. 72. P. 85–93. [in Ukrainian]

Instruktsiya zi sluzhby shtabiv orhaniv okhorony derzhavnoho kordonu Ukrayiny (proekt) [Instruction from the Staff of the State Border Protection Bodies of Ukraine (draft)]. Nakaz Holovy Derzhavnoho komitetu u spravakh okhorony derzhavnoho kordonu Ukrayiny vid 06.08.01 r. № 480. – K. : Derzhkomkordon Ukrayiny, 2001. P. 97. [in Ukrainian]

Sholudko V.G., Yesaulov M.Yu., Vakulenko O.V., Gursky T.G., Fomin M.M. Orhanizatsiya viysʹkovoho zvʺyazku [Organization of military communications]. Navchalʹnyy posibnyk [Tutorial]. VITI. 2017. P. 282. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-09-17
Розділ
Технічні науки