МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ СЕРЕДНІХ РЕМОНТІВ АВТОМОБІЛІВ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ

Ключові слова: автомобіль, середній ремонт, ефективність, модель, управління

Анотація

З урахуванням результатів огляду наукових досліджень, враховуючи, досвід, специфіку та практику використання автомобільної техніки (АТ) в підрозділах охорони кордону, а також наявність проблематики щодо вдосконалення процесу виконання середніх ремонтів автомобілів, в статті визначенні можливості з підвищення ефективності управління змістом середнього ремонту автомобілів підрозділів охорони кордону.

Середній ремонт автомобілів органів Держприкордонслужби, виконаний ремонтним підрозділом, реалізується на застосуванні двох стратегій ремонтних дій: повному агрегатному відновленні основних агрегатів (блоків, вузлів); прямих ремонтних операцій (розточення, шліфування і т.п.), виконуваних на агрегаті, що відмовив, (блоці, вузлі), з частковим відновленням його окремих елементів, або його заміні ідентичним агрегатом (блоком, вузлом), що вже був у застосуванні і пройшов ремонт.

Перехід від описових (або констатуючих) моделей до керованих моделей ефективності середнього ремонту має принципове значення по ряду позицій. Одна з основних – удосконалення і раціоналізація діючої системи їхнього виконання, що виключає необхідність виконання капітальних ремонтів техніки. Немаловажне також те, що на керованих моделях стає якісно іншим саме планування проведення середніх ремонтів. Основою аналітичної побудови керованої моделі ефективності середнього ремонту служить динамічна система диференціальних рівнянь.

За результатами дослідження отримані математичні моделі процесу адаптивного управління змістом середнього ремонту автомобілів підрозділів охорони кордону у вигляді динамічних систем диференційних рівнянь. Ці математичні моделі формалізують залежність коефіцієнта відновлення технічного ресурсу від співвідношення структурних елементів окремого зразка АТ, що відремонтовані методом агрегатного відновлення і прямими ремонтними діями. Змістом отриманих диференційних рівнянь визначається процес адаптивного управління змістом середнього ремонту, їх аналіз показує, що при домінуванні методу агрегатного відновлення коефіцієнт відновлення технічного ресурсу АТ збільшується, а у протилежному випадку зменшується.

Біографії авторів

Віктор ЧМИР, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки

Віктор МЕЛЕНЧУК, Військова академія

кандидат технічних наук, заступник начальника кафедри ремонту та експлуатації автомобільної та спеціальної техніки

Юрій ІВАШКОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор військових наук, доцент, начальник кафедри національної безпеки (сфера прикордонної діяльності) та управління

Посилання

Наказ МВС України „Інструкція з автомобільного та бронетанкового забезпечення в ДПСУ” №577 від 09 липня 2018 року.

Шинкарук О.М., Сівак В.А., Осташевський С.А., Царьов Ю.О. Транспортні засоби Державної прикордонної служби України. Експлуатація та надійність: навч. посіб. Хмельницький, НАДПСУ, 2014. 208 с.

Говорущенко Н. Я. Технічна експлуатація автомобілів. Харків: Харківський університет, 1984. 31с.

Форнальчик Є. Ю., Оліскевич М. СТ., Мастикаш О. Л., Пельо Р. А. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: навч. посіб. Львів: Афіша, 2004. 492 с.

Оцінка рівня довговічності за станом автомобільної техніки Прикордонних військ України. Звіт про НДР. №202-0009К. Науково-дослідний інститут Прикордонних військ України. Хмельницький, 2002.

Чмир В.М. Методика вдосконалення процесу середніх ремонтів автомобільної техніки. Вісник Технологічного університету Поділля. Хмельницький, 2004. №1 Частина 1. С.71-75.

Чмир В. М. Концептуальна модель оцінки ефективності системи технічного обслуговування і ремонту автомобільної техніки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України Серія: військові та технічні науки. Хмельницький, 2004. № 26. Частина II. С. 202-203.

Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗОВ. Москва: Наука, 1967. 608 с.

Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного. Москва: Наука, 1985. 464 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Nakaz MVS Ukrayiny` „Instrukciya z avtomobil`nogo ta bronetankovogo zabezpechennya v DPSU” [«Instruction on automotive and armored security in the SBGS»] № 577 vid 09 ly`pnya 2018 roku [in Ukrainian].

Shynkaruk O.M., Sivak V.A., Ostashevskyi S.A., Tsarov Yu.O. (2014). Transportni zasoby Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Ekspluatatsiia ta nadiinist. [Vehicles of the State Border Service of Ukraine. Operation and reliability]. Navchalnyi posibnyk. Khmelnytskyi: NADPSU. S. 208. [in Ukrainian].

Hovorushchenko N. Ya. (1984). Tekhnichna ekspluatatsiia avtomobiliv. [Technical operation of cars].Kharkiv: Kharkivskyi universytet. S. 31. [in Ukrainian].

Fornalchyk Ye.Yu., Oliskevych M.S., Mastykash O.L., Pelo R.A. (2004). Tekhnichna ekspluatatsiia ta nadiinist avtomobiliv. [Technical operation and reliability of vehicles] Navchalnyi posibnyk. Lviv: Afisha. S. 492 [in Ukrainian].

Otsinka rivnia dovhovichnosti za stanom avtomobilnoi tekhniky Prykordonnykh viisk Ukrainy. [Estimation of the level of durability by the state of automotive equipment of the Border troops of Ukraine]. Zvit pro NDR. №202-0009K. Naukovo-doslidnyi instytut Prykordonnykh viisk Ukrainy. Khmelnytskyi, 2002. [in Ukrainian].

Chmyr V.M. (2004). Metodyka vdoskonalennia protsesu serednikh remontiv avtomobilnoi tekhniky. [The technique of improving the process of medium-sized repairs of motor vehicles]. Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia №1 Chastyna 1. Khmelnytskyi: Tekhnolohichnyi universytetu Podillia, 2004. S.71-75. [in Ukrainian].

Chmyr V. M. (2014). Kontseptualna model otsinky efektyvnosti systemy tekhnichnoho obsluhovuvannia i remontu avtomobilnoi tekhniky. [A conceptual model for evaluating the effectiveness of a vehicle maintenance and repair system]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy № 26. Chastyna II. Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi: NADPSU. S. 292–304. [in Ukrainian].

Bronshteyn I. N., Semendyaev K. A. (1967). Spravochnik po matematike dlya inzhenerov i uchaschihsya VTUZOV. [Handbook of mathematics for engineers and students of technical schools]. Moskva: Nauka. S. 608. [in Russian].

Bugrov Ya.S., Nikolskiy S.M. (1985). Differentsialnyie uravneniya. Kratnyie integralyi. Ryadyi. Funktsii kompleksnogo peremennogo. [Differential equations Multiple integrals. Rows. Integrated Variable Functions]. Moskva: Nauka, 1985. S. 464. [in Russian].

Опубліковано
2020-09-17
Розділ
Технічні науки