МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

  • Олександр АНДРОЩУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-8786-851X
  • Віталій ГРІНЧЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2158-4389
Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, модель, метод, методика, орган охорони

Анотація

Сучасний етап розвитку Державної прикордонної служби України характеризується зростанням темпів і масштабів інформаційного обміну, збільшуючи роль інформації в системі організації управління. Процес управління є процесом обробки інформації та її перетворення в управлінські рішення, що обумовлює роль інформаційно-аналітичного забезпечення в підвищенні його ефективності, достовірності та оперативності. На даний момент необхідна зміна підходів щодо здійснення інформаційно-аналітичної діяльності, загальних принципів її організації, управління, форм і методів її здійснення, що визначає актуальність наукового дослідження моделей, методів інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності Державної прикордонної служби України. Найбільш проблематичним питанням залишається побудова моделі інформаційно-аналітичного забезпечення стосовно підтримки прийняття рішення в охороні та захисті державного кордону на рівні органів охорони державного кордону.

Обґрунтовано та подано модель інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності органів охорони державного кордону. Основу моделі складає інформаційно-аналітична система, до складу якої входять підсистеми: збору даних, необхідна для збору даних різного типу – статистичних, текстових, табличних, графічних, кількісних, якісних тощо; вводу-виводу даних (інформації), необхідна для перетворення вихідних даних різного типу до єдиного вигляду; збереження даних, здійснює збереження вихідних даних та вторинних, після обробки; обробки даних; геоінформаційна підсистема; підсистема моделювання оперативно-службової діяльності; експертної підсистема; аналітиків. Було визначено: головним елементом інформаційно-аналітичної системи є аналітики, до яких висуваються певні вимоги: тісний зв'язок з інтегрованою інформаційно-телекомунікаційною системою «Гарт» Державної прикордонної служби України.

Дослідження розробленої моделі дозволило визначити основні напрямки подальших досліджень – розробка підсистеми збору даних, розробка методів обробки даних, підготовка аналітиків.

Біографії авторів

Олександр АНДРОЩУК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник лабораторії досліджень проблемних питань охорони державного кордону науково-дослідного відділу

Віталій ГРІНЧЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонної служби

Посилання

Бандурко О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. Ч. 1. 336 с.

Бірюков В. В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів : монографія. Луганськ : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2009. 664 с.

Вертузаєв М. С., Юрченко О. М., Стрельбицька Л. М. Застосування новітніх технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні оперативно-службової діяльності правоохоронних органів. Боротьба з організованої злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2006. № 13. С. 165–173.

Городнов В. П. Моделирование боевых действий частей, соединений и объединений войск ПВО. Харьков : ВИРТа ПВО, 1987. 380 с.

Пермяков О. Ю., Рябцев В. В., Вернер І. Є. Інформаційні технології в збройній боротьбі: тенденції та перспективи використання. Наука і оборона. 2004. № 2. С. 23–28.

Субач І. Ю., Рябцев В. В., Голуб А. І. Модель показників ефективності системи інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття рішення. Праці Військового Інституту Телекомунікації та Інформатизації. Київ : ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2005. Вип. 1. С. 27–37.

Теорія прийняття рішень органами військового управління: монографія / В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов та інш. Харків : ХУПС, 2008. 545 с.

Кириленко В. А., Городнов В. П., Литвин М. М., Іщенко Д. В. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (в контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері) : монографія. Хмельницький : НАДПСУ, 2009. 472 с.

Катеринчук І. С., Литвин М. М., Мисик А. Б. Методики оперативно-тактичних розрахунків : навчальний посібник. Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 2004. 82 с.

Горошко И. Методы и анализы данных в правоохранительной деятельности. АС-Траст 2007 г. 224 с.

Конотопов П. Ю., Курносов Ю.В. Аналитика: методология, технология и организация информационно-аналитической работы. Москва : РУСАКИ, 2004. 512 с

Кузнецов И. Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-аналитической деятельности. Москва : ООО Изд. Яуза. 2001. 103 с.

Про удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення : Наказ Адміністрації ДПСУ від 17.02.2020 № 14. Київ : АДПСУ, 2020.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bandurko O.M (2002). Operatyvno-roshukova diyal'nist': Pidruchnyk [Operational search activity: a Textbook]. Kharkov: Nat. un-inside. cases,. Part 1. 336 p. [in Ukrainian].

Biryukov V.V. (2009). Teoretychni osnovy informatsiyno-rozshukovoho suprovodu rozsliduvannya zlochyniv: monohrafiya [Theoretical bases of informationinquiry support of crime investigation: monograph]. Lugansk: Lugansk. state. un-t inside. to them. EO Didorenko,. 664 p. [in Ukrainian].

Vertuzaev M.S., Yurchenko O.M., Strelbitskaya L.M. (2006). Zastosuvannya novitnikh tekhnolohiy v informatsiyno-analitychnomu suprovodi operatyvnoyi diyal'nosti pravookhoronnykh orhaniv. Borot'ba z orhanizovanoyu zlochynnistyu ta koruptsiyeyu (teoriya ta praktyka) [Application of the latest technologies in the information and analytical support of the operational and operational activities of law enforcement agencies. Combating Organized Crime and Corruption (Theory and Practice)]. № 13. P. 165–173. [in Ukrainian].

Gorodnov V. P. (1987). Modelyuvannya boyovykh diy pidrozdiliv, formuvan' ta ob'yednan' syl PPO [Modeling of combat operations of units, formations and associations of air defense forces]. Kharkov: VIRTa air defense, 380 s. [in Russian].

Permyakov O. Yu., Ryabtsev V.V., Werner I. Є. (2004). Informatsiyni tekhnolohiyi v tsiy haluzi: tendentsiyi ta perspektyvy na maybutnye. Nauka ta oborona [Information technology in the field: trends and prospects for the future. Science and defense]. No. 2. P. 23–28. [in Ukrainian].

Subach I. Yu., Ryabtsev V.V., Golub A. І. (2005). Pryynyata model' pokaznyka efektyvnosti systemy informatsiyno-analitychnoyi dopomohy. Instytut telekomunikatsiy ta informatyzatsiyi Prazi Viys'koho [The model of the indicator of the effectiveness of the system of informational and analytical care is accepted. Prazі Vіyskogo Institute of Telecommunications and Informatization]. Kiev: VІТІ NTUU “KPI», VIP. 1, pp. 27–37. [in Ukrainian].

Teoriya, pryynyata vladoyu uryadu: monohrafiya / V.I. Tkachenko, YE.B. Smirnov ta insh. (2008). [Theory adopted by the authorities of the government: monograph / V.І. Tkachenko, E.B. Smіrnov and іnsh]. Kharkiv: HUPS, 545 p. [in Ukrainian].

Kirilenko V. A., Gorodnov V. P., Litvin M. M., Ishchenko D. V. (2009). Teoretychni osnovy informatsiyno-analitychnoho zabezpechennya okhorony suverennoho kordonu (v konteksti zusyl' natsional'noyi bezpeky Ukrayiny u prypol'oviy sferi) [Theoretical basis for the information-analytical care of the protection of the sovereign cordon (in the context of the endeavors of the national security of Ukraine in the near-field sphere)]: Khmelnitsky: NADPSU, 472 p. [in Ukrainian].

Katerinchuk I. S., Litvin M.M., Misik A. B. (2004). Metody operatyvno-taktychnykh rozrakhunkiv: pidruchnyk [Methods of operative-tactical calculations: a textbook]. Khmelnitsky: Publishing House of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnitsky, 82 p. [in Ukrainian].

Goroshko I. (2007). Metody ta analiz danykh u pravookhoronnykh orhanakh [Methods and data analysis in law enforcement]. AS-Trust, 224 p. [in Russian].

Konotopov P. Yu., Kurnosov Yu. V. (2004). Analityka: metodolohiya, tekhnolohiya ta orhanizatsiya informatsiyno-analitychnoyi roboty [Analytics: methodology, technology and organization of information and analytical work]. Moscow: RUSAKI, 512 p. [in Russian].

Kuznetsov I. N. (2001). Informatsiya: zbir, zakhyst, analiz. Pidruchnyk z informatsiyno-analitychnoyi diyal'nosti [Information: collection, protection, analysis. The textbook on information and analytical activities]. Moscow: LLC Publishing House Yauza. 103 p.

Pro udoskonalennya informatsiyno-analitychnoho zabezpechennya : Nakaz Administratsiyi DPSU vid [On the improvement of information and analytical support]: Order of the DPSU Administration dated 17.02.2020 No. 14. Kiev: ADPSU, 2020. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
АНДРОЩУКО., & ГРІНЧЕНКОВ. (2021). МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ . Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 5-18. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.527
Розділ
Військові науки