РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТОПОГРАФІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

  • Артем БРАТКО Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5503-3318
  • Максим ФІЛІППОВ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-0973-5367
  • Олег БАШНЯНИН Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
  • Андрій БІЛОРУС Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3333-3405
Ключові слова: військова топографія, топографічні карти та схеми, топографічне забезпечення, робоча карта

Анотація

В статті авторами надано рекомендації щодо упорядкування роботи з топографічними, електронними, цифровими, спеціальними картами в регіональних управліннях, прикордонних загонах, загонах морської охорони, окремих авіаційних ескадрильях, Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, навчальних центрах та інших органах та підрозділах Державної прикордонної служби України, надано рекомендації щодо роз’яснення та визначення порядку процесів забезпечення, обліку, зберігання та списання топографічних, спеціальних, цифрових, електронних карт у органах та підрозділах Державної прикордонної служби України. В різноманітних умовах застосування сил і засобів органів та підрозділів Держприкордонслужби при організації та здійснені заходів з охорони державного кордону, веденні сучасних операцій (в тому числі і бойових) з широким застосуванням усіх видів озброєння, топографічні карти мають багатоцільове оперативно-тактичне призначення. Для забезпечення виконання різноманітних завдань виготовляються топографічні карти різних масштабів. Організація зберігання топографічних карт полягає у створенні умов, які забезпечують проведення їх швидкого набору та видачі, а також які виключають можливості їхнього псування, втрат, крадіжок, знищення вогнем, вологою тощо. В органах Держприкордонслужби ведеться бухгалтерський та управлінський облік топографічних карт у відповідності до вимог чинного законодавства України, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При опрацюванні різних видів графічних документів (робоча карта, план, схема, карта обстановки тощо) на основі топографічної карти (топографічної основи) використовуються уніфіковані умовні знаки, скорочення, позначення та інші графічні елементи у відповідності до керівних документів за напрямком діяльності підрозділу, який відпрацьовує документ.

Біографії авторів

Артем БРАТКО, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат військових наук, доцент кафедри

Максим ФІЛІППОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Олег БАШНЯНИН, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

старший викладач кафедри

Андрій БІЛОРУС, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник кафедри

Посилання

Шмаль С. Г. Довідник з військової топографії: довідник. Київ : Видавництво ВІКНУ імені Тараса Шевченка, 2016. 119 с.

Сосса Р., Голубінка Ю. Сучасні виклики до топогеодезичного та картографічного забезпечення сектору безпеки та оборони держави. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2017. Вип. 1. С. 20-23.

Чорнокнижний О. Теоретичні основи застосування за призначенням частин та підрозділів топографічної служби. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2016. Вип. 2. С. 43-45.

Савков П. А., Левінськова Н. В., Могильний Д. М. Забезпечення підрозділів актуальною картографічною продукцією з урахуванням досвіду проведення спеціальних операцій. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2016. Вип. 51. С. 200-207.

Шмаль С. Г., Кравчук О. В., Гудзь А. М., Прищепа С. В., Прохоров О. А., Савков П. А., Полець О. П. Військова топографія: підручник. Видання 5-е, перероблене та доповнене, 2018 - 643 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Shmalʹ S. H. (2016). Dovidnyk z viysʹkovoyi topohrafiyi: dovidnyk. [Handbook of military topography: handbook]. Kyiv : Vydavnytstvo VIKNU imeni Tarasa Shevchenka, 2016. 119 s. [in Ukrainian]

Sossa R. , Holubinka YU (2017). Suchasni vyklyky do topoheodezychnoho ta kartohrafichnoho zabezpechennya sektoru bezpeky ta oborony derzhavy [Contemporary challenges to the topogeodetic and cartographic support of the state security and defense sector]. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Viysʹkovo-spetsialʹni nauky. - 2017. - Vyp. 1. - S. 20-23. [in Ukrainian]

Chornoknyzhnyy O. (2016). Teoretychni osnovy zastosuvannya za pryznachennyam chastyn ta pidrozdiliv topohrafichnoyi sluzhby [Theoretical bases of application of parts and subdivisions of topographic service]. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Viysʹkovo-spetsialʹni nauky. 2016. Vyp. 2. S. 43-45. [in Ukrainian]

Savkov P. A., Levinsʹkova N. V., Mohylʹnyy D. M. (2016). Zabezpechennya pidrozdiliv aktualʹnoyu kartohrafichnoyu produktsiyeyu z urakhuvannyam dosvidu provedennya spetsialʹnykh operatsiy [Providing units with current cartographic products, taking into account the experience of special operations]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Viysʹkovoho instytutu Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 2016. Vyp. 51. S. 200-207. [in Ukrainian]

Shmalʹ S. H., Kravchuk O. V., Hudzʹ A. M., Pryshchepa S. V., Prokhorov O. A., Savkov P. A., Poletsʹ O. P. (2018). Viysʹkova topohrafiya: pidruchnyk [Military topography: textbook]. Vydannya 5-e, pereroblene ta dopovnene, 2018 643 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
БРАТКОА., ФІЛІППОВМ., БАШНЯНИНО., & БІЛОРУСА. (2021). РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТОПОГРАФІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 19-31. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.528
Розділ
Військові науки