НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ РІВНІВ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Віктор ЗАЛОЖ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8974-8661
  • Андрій МАЛЬЦЕВ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8761-271X
  • Олексій ГЛУЗДАНЬ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
Ключові слова: Державна прикордонна служба України, організаційна структура управління, рівні управління, оптимізація, науково-методичний апарат

Анотація

У статті розглянуті теоретичні основи проектування організаційної структури управління Державної прикордонної служби України та запропоновано науково-методичний апарат обґрунтування оптимізації рівнів управління.

Організаційна структура управління є ключовою категорією, яка тісно пов'язана з місією Державної прикордонної служби України, її функціями та завданнями, управлінською діяльністю керівників всіх рівнів управління і розподілом між ними повноважень. Подальша оптимізація організаційної структури управління, зокрема, перехід до трирівневої системи управління потребує вироблення стратегічного бачення та наукового обґрунтування цього процесу.

Організаційна структура управління прикордонного відомства має ряд структурних характеристик таких, як комплексність, формалізація і співвідношення централізації і децентралізації, які суттєво впливають на побудову ієрархії управління. На визначення кількості рівнів управління відомства істотно впливають і низка чинників, а саме: його розмір та різноманітність здійснюваних прикордонним відомством видів діяльності; масштаб керованості; технологія виконання завдань; організаційна культура; зовнішнє середовище та чинники національної культури; людський і економічні чинники.

Основними індикаторами оптимальної організаційної структури управління будуть виступати: чітко сформовані цілі, функції та завдання; швидка передача інформації та ефективний зворотний зв’язок; мінімальна кількість рівнів управління; оптимальний масштаб керованості, раціонального поєднання централізації і децентралізації; чітке розмежування функцій, повноважень та відповідальності; раціональний розподіл прийняття управлінських рішень між рівнями управління; економічність; динамічність і гнучкість; стабільність.

В якості науково-методичного апарату обґрунтування необхідної кількості рівнів управління обрано організаційне моделювання, що дозволяє для кожної ланки управління розподілити повноваження і відповідальність які, у свою чергу, є базою для побудови й оцінки різних варіантів організаційної структури. Використання пропонованого науково-методичного апарату дозволяє при єдності наукових принципів і методів формування організаційної структури найбільш цілеспрямовано та гнучко побудувати процедуру оптимізації кількості рівнів управління, щоб досягти максимальної відповідності конкретним вимогам.

Біографії авторів

Віктор ЗАЛОЖ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри національної безпеки та управління факультету підготовки керівних кадрів

Андрій МАЛЬЦЕВ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник кафедри національної безпеки та управління факультету підготовки керівних кадрів

Олексій ГЛУЗДАНЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат військових наук, професор кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів

Посилання

Про Державну прикордонну службу України : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 27, ст.208 ), № 1777-XII. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=661-15 (дата звернення 06.09.2020).

Залож В.В. Управління органом Державної прикордонної служби України : теорія і практика : підручник. Хмельницький : НА ДПСУ, 2016. 508 с.

Залож В.В., Мейко О.В., Серватюк В.М. Аналіз організаційної структури управління Державної прикордонної служби України. Проблемні питання та протиріччя в структурі управління. Збірник наукових праць № 2 (68). Ч. ІІ (серія: військово-технічні науки). Хмельницький : НА ДПСУ, 2016. С. 29-42.

Залож В. В., Косік С. М. Методологічні основи забезпечення готовності системи управління регіонального управління Державної прикордонної служби України до виконання завдань. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки. Хмельницький: НА ДПСУ, 2017. №4 (74). С. 115–129

Залож В. В., Глуздань О. П., Глуздань В. П. Науково-методичний апарат оцінювання ефективності системи управління органу державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки. Хмельницький : НАДПСУ, 2019. № 2 (80). С. 84–103.

Мальцев А. Ю. Аналіз функціонування системи управління Державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки. Хмельницький : НАДПСУ, 2015. № 4 (66). С. 174–185.

Про оголошення та введення в дію рішення колегії Адміністрації Державної прикордонної служби України від 31 липня 2020 року № 4. Наказ Адміністрації ДПСУ від 10.08.2020 № 78. Київ: АДПСУ, 2020. 2 с.

Городнов В.П., Фык О. В. Математическое моделирование, оценка эффективности и синтез организационных структур предприятий : монографія. Нар. Укр. акад. Харьков: НУА, 2005. 192 с.

Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб. : Питер, 2002. 512 с. (Серия Деловой бестселлер).

Дафт Р.Л. Теорія організації: підручник для студентів вузів. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 736 с.

Мильнер Б. 3. Теория организации : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: ИНФРА-М, 2002. 558 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 03.04.2003 [On the State Frontier Service of Ukraine : Law of Ukraine on April 3, 2003] № 661-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/661-15. (accessed: 06.09.2020). (in Ukrainian).

Zalozh V.V. Upravlinnia orhanom Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy : pidruchnyk [Management of the State Border Guard Service of Ukraine: theory and practice : textbook]. Khmelnytskyi : NADPSU, 2016. 508 s. (in Ukrainian).

Zalozh V.V., Meiko O.V., Servatiuk V.M. Analiz orhanizatsiinoi struktury upravlinnia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Problemni pytannia ta protyrichchia v strukturi upravlinnia [Analysis of the organizational structure of the State Border Guard Service of Ukraine. Problematic issues and contradictions in the management structure]. Zbirnyk naukovykh prats № 2 (68). Ch. II (seriia: viiskovo-tekhnichni nauky). Khmelnytskyi : NADPSU, 2016. S. 29-42. (in Ukrainian).

Zalozh V. V., Kosik S. M. Metodolohichni osnovy zabezpechennia hotovnosti systemy upravlinnia rehionalnoho upravlinnia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy do vykonannia zavdan [Methodological bases of ensuring the readiness of the management system of the regional management of the State Border Guard Service of Ukraine to perform tasks]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi: NADPSU, 2017. №4 (74). S. 115–129. (in Ukrainian).

Zalozh V. V., Hluzdan O. P., Hluzdan V. P. Naukovo-metodychnyi aparat otsiniuvannia efektyvnosti systemy upravlinnia orhanu derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Scientific and methodological apparatus for evaluating the effectiveness of the management system of the State Border Guard Service of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi : NADPSU, 2019. № 2 (80). S. 84–103. (in Ukrainian).

Maltsev A.Yu. Analiz funktsionuvannia systemy upravlinnia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Analysis of the functioning of the management system of the State Border Guard Service of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi : NADPSU, 2015. № 4 (66). S. 174–185. (in Ukrainian).

Pro oholoshennia ta vvedennia v diiu rishennia kolehii Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy vid 31.07.2020 №4. Nakaz Administratsii DPSU vid 10.08.2020 № 78. Kyiv: ADPSU, 2020. 2 s. (in Ukrainian).

Gorodnov V. P., Fyk O. V. Matematicheskoye modelirovaniye, otsenka effektivnosti i sintez organizatsionnykh struktur predpriyatiy : monografíya [Mathematical modeling, efficiency assessment and synthesis of organizational structures of enterprises : monograph]. Nar. Ukr. akad. Khar'kov : NUA, 2005. 192 s. (in Russian).

Mintsberg G. Struktura v kulake: sozdaniye effektivnoy organizatsii [Structure in a fist: creating an effective organization]. Per. s angl. pod red. YU. N. Kapturevskogo. SPb. : Piter, 2002. 512 s. (Seriya Delovoy bestseller). (in Russian).

Daft R. L. Teoriia orhanizatsii [Theory of organization] : pidruchnyk dlia studentiv vuziv. Moskva : YuNYTY-DANA, 2006. 736 s. (in Russian).

Mil'ner B. Z. Teoriya organizatsii [Theory of organization] : uchebnik. 3-ye izd., pererab. i dop. Moskva: INFRA-M, 2002. 558 s. (in Russian).

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
ЗАЛОЖВ., МАЛЬЦЕВА., & ГЛУЗДАНЬО. (2021). НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ РІВНІВ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 59-86. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.531
Розділ
Військові науки