АНАЛІЗ ФАКТОРІВ НЕБЕЗПЕКИ ТА РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: надзвичайна ситуація, фактори небезпеки, метод оцінки небезпеки для території і населення регіону

Анотація

Забезпечення національної безпеки є невід'ємною функцією будь-якої держави, як суспільного утворення, і має гарантувати сприятливі умови для життя і продуктивної діяльності її громадян.

Рішення проблеми поліпшення параметрів процесів попередження надзвичайних ситуацій різного характеру в реальних умовах ґрунтується на аналізі стану та особливостей загроз небезпек техногенного, природного та соціального характеру в регіонах держави на основі статистичних даних моніторингу з метою їх недопущення або ліквідації можливих наслідків.

Серед факторів, що характеризують стан небезпеки для території та населення регіону держави, слід зазначити наступні: площа території; характер місцевості; можливі природні явища; чисельність населення; кількість і властивості потенційно небезпечних об'єктів; стан техногенної безпеки об'єктів життєзабезпечення населення, газопроводи, енергосистеми; рівень загроз техногенного, природного та соціального характеру.

У роботі проведено дослідження факторів небезпеки для території та населення Харківської області, ризиків надзвичайних ситуацій на територію регіону. Проведений аналіз стану техногенної, природної і соціальної небезпеки в Харківській області на основі даних моніторингу показав, що в силу багатьох взаємопов'язаних факторів він характеризується наростанням потенціалу небезпеки виникнення НС і наслідків в результаті них. Серед природних загроз слід виділити процеси підтоплення, зсувні та карстові процеси, просідання лесових ґрунтів і комплексні гідрометеорологічні явища, до техногенних загроз відносяться радіаційна, хімічна, пожежонебезпека і вибухонебезпечність.

Корисність і доцільність досліджень обумовлена тим, що такий аналіз є фундаментом для обгрунтування організаційно-технічних заходів щодо попередження та адекватного реагування на надзвичайні ситуації в регіоні з урахуванням потенційних небезпек на цій території.

Біографії авторів

Григорій ІВАНЕЦЬ, Національний університет цивільного захисту України

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки

Станіслав ГОРЄЛИШЕВ, Національна академія Національної гвардії України

кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України

Михайло ІВАНЕЦЬ, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу наукового центру Повітряних Сил

Дмитро БАУЛІН, Національна академія Національної гвардії України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України

Посилання

Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015. № 1189-р. Урядовий кур’єр. 2015. № 220.

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992. № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303.

Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 р. № 687-р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index (дата звернення: 22.11.2019).

Андрощук О. С. Інформаційні технології інтелектуалізації підтримки прийняття рішень у діяльності Державної прикордонної служби України : монографія. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. 222 с.

Білорус А. М. Методика оцінки ефективності функціонування системи збирання (добування) та обробки даних обстановки як складової побудови охорони державного кордону на ділянці відділу прикордонної служби. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2014. № 2. С. 23–27. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sitsbo_2014_2_6. (дата звернення: 12.12.2019).

Городнов В. П., Литвин М. М., Іщенко Д. В., Кириленко В. А. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері) : монографія. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2009. 472 с.

Купрієнко Д. А. Методологічні основи розвитку системи прикордонної безпеки України (в умовах диференційованого безпекового середовища): дис. … д-ра військ. наук : 21.02.02. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. 567 с.

Курашкевич А. П. Методика прогнозу ефективності охорони державного кордону на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби типу «Б» з урахуванням варіантів організації інформаційного забезпечення оперативно-службової діяльності : дис. … кандидата військ. наук : 21.02.02. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012.

Мазур В. Ю., Фаріон О. Б. Щодо окремих питань прогнозування розвитку надводної обстановки оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІІ всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 2 берез. 2018 р.). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. С.436–439.

Махнюк А. В. Окремі аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення інтегрованого управління кордонами в сучасних умовах. Наука і оборона. Київ, 2011. № 2. С. 15–18.

Магась Г. А. Аналіз інформації, яка циркулює в діючій системі збирання та обробки даних обстановки органів охорони державного кордону : зб. наук. пр. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. № 4(66). 380 с.

Назаренко В. О. Особливості організації взаємодії різновідомчих сил і засобів, що виконують завдання з охорони державного кордону України. Наука і оборона. Київ, 2010. № 3 С 13–17.

Олексієнко Б. М., Івашков Ю. Б. Механізм управління охороною державного кордону на ділянці прикордонного загону : зб. наук. пр. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. № 16. С. 76–84.

Цигикал П. О. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів Державної прикордонної служби України, проблемні питання та шляхи їх вирішення : зб. наук. пр. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. № 25. С. 152–163.

Олійник І. Л. Організаційно-правові засади взаємодії міліції (поліції) країн – учасниць СНД у боротьбі з правопорушеннями : автореф. дис… канд. юрид. наук. Ірпінь, 2005. 26 с.

Яременко В. Новий тлумачний словник української мови : тлумачний словник в 3 т., 2 вид., виправл. Київ: «А.С.К», 1998. Т. 2. 534 с.

ВСТ 01.101.004-2009(01). Військовий стандарт. Терміни та визначення. Вид. офіц. Київ : Міністерство оборони України, 2009. 24 с.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018, № 31, ст. 241.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» : Указ Президента України від 25.02.2017 №47/2017. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 23.09.2019).

Про затвердження інструкції про порядок оцінки інформації за методом 4х4: Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 19.01.2008 р. № 44. Київ : Адміністрація Державної прикордонної служби України, 2008. 8 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby [About approval of Strategy of development of Government frontier service]: Order of Cabinet of Ministers of Ukraine of November 23, 2015 № 1189-r. Uriadovyi kurier. 2015. № 220 [in Ukrainian].

Pro operatyvno-rozshukovu diialnist [About operational search activity]: Law of Ukraine of February 18, 1992 № 2135-XII. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1992. № 22. 303 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Stratehii intehrovanoho upravlinnia kordonamy na period do 2025 roku [About approval of Strategy of the integrated management borders on a period 2025 to]: Order of Cabinet of Ministers of Ukraine of June 24, 2019 № 687- r. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index/ (Appointment Date: 22.11.2019) [in Ukrainian].

Androshchuk O. S. (2011). Informatsiini tekhnolohii intelektualizatsii pidtrymky pryiniattia rishen u diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Information technologies of інтелектуалізації of support of making decision are in activity of Government frontier service of Ukraine]: monograph. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, 222 p. [in Ukrainian].

Bilorus A. M. (2014). Information technologies of intellectualization of decision support in the activity of the State Border Guard Service of Ukraine [Methodology of estimation of efficiency of functioning of the system of collection (getting) and processing of data of situation as a component construction of guard of state boundary on the area of department of frontier service]. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony. № 2. pp. 23–27. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sitsbo_2014_2_6. (Appointment Date: 12.12.2019) [in Ukrainian].

Horodnov V. P., Lytvyn M. M., Ishchenko D. V., Kyrylenko V. A. (2009). Teoretychni osnovy informatsiino-analitychnoho zabezpechennia protsesiv okhorony derzhavnoho kordonu (u konteksti zavdan natsionalnoi bezpeky Ukrainy v prykordonnii sferi) [Theoretical bases of the research and information providing of processes of guard of state boundary (in the context of tasks of national safety of Ukraine in a frontier sphere)] : monograph. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, 472 p. [in Ukrainian].

Kupriienko D. A. (2016). Metodolohichni osnovy rozvytku systemy prykordonnoi bezpeky Ukrainy (v umovakh dyferentsiiovanoho bezpekovoho seredovyshcha) [Methodological bases of development of the system of frontier safety of Ukraine (in the conditions of the differentiated safety environment)]: diss. doc. milit. Sciences: 21.02.02 / National academy of Government frontier service of Ukraine. Khmelnitsky, 567 p. [in Ukrainian].

Kurashkevych A. P. (2012). Metodyka prohnozu efektyvnosti okhorony derzhavnoho kordonu na diliantsi vidpovidalnosti viddilu prykordonnoi sluzhby typu «B» z urakhuvanniam variantiv orhanizatsii informatsiinoho zabezpechennia operatyvno-sluzhbovoi diialnosti [Methodology of prognosis of efficiency of guard of state boundary on the area of responsibility of department of frontier service as "Б" taking into account the variants of organization of dataware of operatively-official activity]: diss. cand. milit. Sciences: 21.02.02. Khmelnytskyi, 267 p. [in Ukrainian].

Mazur V. Yu., Farion O. B. (2018). Regarding certain issues of forecasting the development of the surface situation by operational units of the State Border Guard Service of Ukraine [In relation to the separate questions of prognostication of development of surface situation by operative subdivisions of Government frontier service of Ukraine]. Aktualni problemy kryminalnoho prava, protsesu, kryminalistyky ta operatyvno-rozshukovoi diialnosti : tezy II vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Khmelnytskyi, 2 berez. 2018 r.). Khmelnytskyi, pp. 436–439. [in Ukrainian].

Makhniuk A. V. (2011). Some aspects of information and analytical support of integrated border management in modern conditions [Separate aspects of the research and information providing of the integrated management borders are in modern terms] Science and defense, № 2.pp. 15–18. [in Ukrainian].

Mahas H. A. (2015). Analysis of information circulating in the current system of data collection and processing of the situation of state border guards [Analysis of information that circulates in the operating system of collection and processing of data of situation of organs of guard of state boundary] Collection of scientific papers of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Series: Military and Technical Sciences. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, № 4(66). 380 p. [in Ukrainian].

Nazarenko V. O. (2010). Features of the organization of interaction of various forces and means performing tasks on protection of the state border of Ukraine [Features of organization of cooperation of різновідомчих forces and facilities that execute a task from the guard of state boundary of Ukraine] Science and defense, № 3. pp. 13–17 [in Ukrainian].

Oleksiienko B. M., Ivashkov Yu. B. (2010). The mechanism of management of protection of the state border on a site of frontier detachment [A mechanism of management of state boundary a guard is on the area of frontier detachment] Collection of scientific papers of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Series: Military and Technical Sciences. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, № 16. p. 76–84 [in Ukrainian].

Tsyhykal P. O. (2016). Information support of operative-search activity of subdivisions of the State Border Guard Service of Ukraine, problematic issues and ways of their solution [Dataware of operational search activity of subdivisions of Government frontier service of Ukraine, problem questions and ways of their decision] Collection of scientific papers of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Series: Military and Technical Sciences. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, № 25. p. 152–163 [in Ukrainian].

Oliinyk I. L. Orhanizatsiino-pravovi zasady vzaiemodii militsii (politsii) krain – uchasnyts SND u borotbi z pravoporushenniamy [Організаційно-правові principles of cooperation of militia (to the police) of countries - participants of the CIS in a fight against offences]: abstract of thesis cand. of legal sciences. Irpin, 26 p. [in Ukrainian].

Yaremenko V. (1998). Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy : tlumachnyi slovnyk v 3 t., 2 vyd [New explanatory dictionary of the Ukrainian language: explanatory dictionary in 3 vols., 2]. Kyiv: Issue of «A.S.K», T. 2. 534 p. [in Ukrainian].

VST 01.101.004-2009(01). Viiskovyi standart. Terminy ta vyznachennia. Vyd. ofits. [Military standard. Terms and definitions]. Kyiv: Issue of Ministry of Defence Ukraine, 2009. 24 p. [in Ukrainian].

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy [On the national security of Ukraine]: Law of Ukraine of June 21, 2018 № 2469-VIII // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. – 2018, № 31. – 241 p. [in Ukrainian].

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 29 hrudnia 2016 roku «Pro Doktrynu informatsiinoi bezpeky Ukrainy» [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of December 29, 2016 "On the Doctrine of Information Security of Ukraine"]: Decree of the President of Ukraine of February 25, 2017 № 47/2017. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (Appointment Date: 23.09.2019) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia instruktsii pro poriadok otsinky informatsii za metodom 4kh4 [About claim of instruction about the order of estimation of information after a method 4х4] / Administration of the State Border Service. Kyiv: 2008. №. 44. 8 p. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
ІВАНЕЦЬГ., ГОРЄЛИШЕВС., ІВАНЕЦЬМ., & БАУЛІНД. (2021). АНАЛІЗ ФАКТОРІВ НЕБЕЗПЕКИ ТА РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 87-105. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.532
Розділ
Військові науки