МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Володимир КИРИЛЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-4950-0378
  • Олег ФАРІОН Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6751-0468
  • Павло ЛИСАК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3816-103X
  • Дмитро КОВАЛЬОВ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6988-6263
Ключові слова: інформаційно-аналітична взаємодія, оперативний підрозділ, інформація, взаємодія, модель

Анотація

В науковій статті обґрунтовано модель інформаційно-аналітичної взаємодії оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України. Представлена модель дає можливість оперативним підрозділам використовувати наявний в Державній прикордонній службі потенціал та можливості органів та підрозділів суб’єктів інтегрованого управління кордонами для здійснення інформаційно-аналітичної взаємодії в інтересах забезпечення безпеки державного кордону України. Зазначено, що інформаційно-аналітична взаємодія полягає у взаємному обміну інформацією між її споживачами з метою більш повного та якісного виконання покладених на них завдань. Оперативні підрозділи Державної прикордонної служби України є споживачами інформації від внутрішніх та зовнішніх об’єктів її надходження. Цілеспрямоване проходження інформації різних видів за заданими напрямками до її споживачів формує інформаційні потоки. Через інформаційні потоки здійснюється обмін продуктами інформаційно-аналітичної взаємодії, прикладом яких є оперативно-розшукова інформація, аналітичні звіти за результатами кримінального аналізу проведеного в рамках оперативно-розшукових справ. Враховуючи специфіку оперативно-розшукової діяльності оперативні підрозділи Державної прикордонної служби України в процесі інформаційно-аналітичної взаємодії формують між собою внутрішній інформаційний простір, який надає можливість здійснювати обмін та обробку інформації із використанням інформаційно-телекомунікаційної системи «Гарт-10». Інформаційні потоки внутрішнього та зовнішнього інформаційного простору розробленої моделі мають певні властивості, які характеризуються за змістом, методами отримання, формою передачі та інтенсивністю обміну інформацією між оперативно-розшуковими підрозділами і об’єктами її надходження. Визначено параметри та показники кількісно-якісної характеристики інформаційних потоків. Крім того, зазначено, що критеріями, яким має відповідати модель інформаційно-аналітичної взаємодії оперативних підрозділів є наявність дієвого технічного обладнання для циркуляції інформаційних потоків із дотриманням конфіденційності та режиму доступу, стабільність ефективного обміну інформацією між оперативними підрозділами та об’єктами її надходження, здатність моделі виконувати завдання для забезпечення високого рівня результативності оперативно-розшукової діяльності та інші.

Запропоновано подальше наукове дослідження спрямувати на  розробку методичних рекомендації щодо застосування моделі інформаційно-аналітичної взаємодії за завданнями оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України.

Біографії авторів

Володимир КИРИЛЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу

Олег ФАРІОН, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат військових наук, доцент, докторант докторантури

Павло ЛИСАК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат наук з державного управління, начальник кафедри прикордонного контролю факультету безпеки державного кордону

Дмитро КОВАЛЬОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат військових наук, доцент кафедри прикордонного контролю

Посилання

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1189-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 01.10.2020).

Дизель П. М., У. М. Раньян. Поведение человека в организации : пособ. Москва : Фонд “За экономическую грамотность”, 2006. 272 с.

Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 687-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 01.10.2020).

Цехла С. Ю., Чава Е. С. Методологический подход дифференцирования работников при построении системы стимулирования труда : Культура народов Причерноморья. 2009. № 172. С. 118–123.

Хайем А. 17 способов повысить мотивацию сотрудников : Кадровое делопроизводство. 2008. № 1. С. 36–40.

Магась Г. А. Мотивація як механізм управління персоналом у сфері охорони державного кордону. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України. Серія : Юридичні науки та державне управління. V Всеукраїнська науково-практична конференція (7 грудня 2012 року) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 2012. С.101-102.

Данилейчук Р. Б. Шляхи вдосконалення системи мотивації персоналу підприємства. Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. 2014. Вип. 10. С. 247-253.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Stratehiya rozvytku Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny na period do 2020 roku : Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23 lystopada 2015 roku № 1189-r. URL: http://zakon.rada.gov.ua (data zvernennya 01.10.2020). (in Ukrainian)

Dyzelʹ P. M., U. M. Ranʹyan. Povedenye cheloveka v orhanyzatsyy : posob. Moskva : Fond “Za ékonomycheskuyu hramotnostʹ”, 2006. 272 s. (in Russian)

Stratehiya intehrovanoho upravlinnya kordonamy na period do 2025 roku : , Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24 lypnya 2019 roku № 687-r. URL: http://zakon.rada.gov.ua (data zvernennya 01.10.2020). (in Ukrainian)

Tsekhla S. YU., Chava Ye. S. Metodologicheskiy podkhod differentsirovaniya rabotnikov pri postroyenii sistemy stimulirovaniya truda : Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 2009. № 172. S. 118–123. (in Russian)

Khayyem A. 17 sposobov povysit' motivatsiyu sotrudnikov : Kadrovoye deloproizvodstvo. 2008. № 1. S. 36–40. (in Russian)

Mahas H. A. Motyvatsiia yak mekhanizm upravlinnia personalom u sferi okhorony derzhavnoho kordonu. Osvitno-naukove zabezpechennia diialnosti pravookhoronnykh orhaniv i viiskovykh formuvan Ukrainy. Seriia : Yurydychni nauky ta derzhavne upravlinnia. V Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia (7 hrudnia 2012 roku) / Derzhavna prykordonna sluzhba Ukrainy, Natsionalna akademiia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho. Khmelnytskyi : Vydavnytstvo Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni Bohdana Khmelnytskoho, 2012. S.101-102. (in Ukrainian)

Danyleichuk R. B. Shliakhy vdoskonalennia systemy motyvatsii personalu pidpryiemstva. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia : Ekonomika. 2014. Vyp. 10. S. 247-253. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
КИРИЛЕНКОВ., ФАРІОНО., ЛИСАКП., & КОВАЛЬОВД. (2021). МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 106-121. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.533
Розділ
Військові науки