МОДЕЛЬ ОЦІНКИ СПРОМОЖНОСТІ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ БОРОТЬБИ З ДИВЕРСІЙНО-РОЗВІДУВАЛЬНИМИ ГРУПАМИ

  • Анатолій МИСИК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2378-9887
  • Олександр АНДРУШКО Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-5026-1653
Ключові слова: боротьба з диверсійно-розвідувальними групами, спроможність, прикордонні підрозділи, способи виконання завдань, модель оцінки спроможності, стабілізаційна операція

Анотація

У статті досліджуються дії прикордонних підрозділів на прикладі моделювання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами у стабілізаційній операції. У практиці планування дій прикордонних підрозділів виникає протиріччя між потребою обґрунтування дій підрозділів ДПСУ в системі протидиверсійної боротьби та відсутністю методики оцінки їх спроможності щодо виконання окремих завдань самостійно та у складі міжвідомчих сил. В основу розробленої моделі покладено оцінку їх спроможностей до виконання завдань, виявлення, ідентифікації та участі у знищенні (захопленні) з урахуванням умов та факторів, що визначають діяльність системи боротьби з диверсійно-розвідувальними групами (ДРГ). Як основний показник ефективності дій під час їх планування та підготовки прийнято ступінь впливу створених (досягнутих) спроможностей (властивостей) на здатність підрозділів виконати поставлені завдання, а за результатами дій – зміну умов, способів дій та ступеня свободи дій противника чи своїх військ (сил).
З огляду на специфіку завдань підрозділів ДПСУ щодо боротьби з ДРГ їх необхідні спроможності залежать від потрібного результату (ефекту) від дій підрозділів та впливу на противника. Формулювання необхідних результатів залежить від ситуації, що склалась, змісту завдання протидії ДРГ та умов обстановки. Оцінка та вибір варіанта результату дій прикордонних підрозділів здійснюється з використанням методу аналізу ієрархій. Складовою моделі оцінки спроможностей є модель оцінки здатності підрозділів ДПСУ щодо виявлення ДРГ під час спроби перетинання державного кордону та пересування у межах контрольованого прикордонного району. В основу розробки моделі покладаються оперативно-тактичні розрахунки та тактико-технічні характеристики засобів розвідки. Модель ідентифікації ДРГ за розвідувальними ознаками ґрунтується на використанні таксономічного методу. Для оцінювання спроможності щодо виконання окремих завдань боротьби з ДРГ застосовуються методики оперативно-тактичних розрахунків та матричний метод і моделі вогневого протиборства. Модель оцінки спроможності прикордонних підрозділів виконання завдань боротьби з диверсійно-розвідувальними силами може бути застосована у системі підтримки прийняття рішень щодо застосування підрозділів різних відомств під час планування їх участі у системі боротьби з ДРГ противника.

Біографії авторів

Анатолій МИСИК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

доктор військових наук, професор

Олександр АНДРУШКО, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

ад’юнкт

Посилання

Воєнна доктрина України: Указ Президента України від 24.09.2015 № 555/2015: РНБО, 2015. Київ. С.28.

Наставление по охране государственной границы и действиям пограничных войск в особый период: учебник. Москва : Граница, 1971.350 с.

Прикордонна застава. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki.

Незаконні воєнізовані або збройні формування (групи). URL : http://cyclop.com.ua/content/view/1206/58/1/14.

Лемешко В. Обгрунтування доцільних форм оперативно-бойової діяльності з виконання завдань прикордонними підрозділами швидкого реагування. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки: наукове видання/[гол.ред. Олексієнко Б.М.]. Хмельницький: видавництво НАДПСУ. 2015. № 4 (66). 136 -145 с.

Розробка рекомендацій щодо використання оперативно-бойової прикордонної комендатури: звіт про НДР [шифр 215-0006 І]. Хмельницький: НАДПСУ, 2015. 192 с.

Порівняльно-історичний метод URL: https://uk.wikipedia.org/wiki.

Україна в ОБСЕ: Росія тримає на кордоні три групіровки військ, які спроможні до раптового наступу. Матеріали форуму щодо співробітництва в сфері безпеки ОБСЄ. URL : https://www. Ukrinform.ua/rubric-ato/3055838-ukraina-v-obse.html

Методика тактичних розрахунків : навчально-методичний посібник /О.А.Сціборовський, В.О.Цибулько, О.В.Кустинський та ін. Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби імені Б.Хмельницького, 2011. 87 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Voyenna doktryna Ukrayiny: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 24.09.2015 № 555/2015: RNBO, 2015. Kyiv. S.28.

Nastavleniye po okhrane gosudarstvennoy granitsy i deystviyam pogranichnykh voysk v osobyy period: uchebnik. Moskva : Granitsa, 1971. 350 s.

Prykordonna zastava. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki.

Nezakonni voyenizovani abo zbroyni formuvannya (hrupy). URL: http://cyclop.com.ua/content/view/1206/58/1/14.

Lemeshko V.. (2015). Obhruntuvannya dotsilʹnykh form operatyvno-boyovoyi diyalʹnosti z vykonannya zavdanʹ prykordonnymy pidrozdilamy shvydkoho reahuvannya. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viysʹkovi ta tekhnichni nauky: naukove vydannya/[hol.red. Oleksiyenko B.M.]. – Khmelʹnytsʹkyy: vydavnytstvo NADPSU. № 4 (66). 136 145 s.

Rozrobka rekomendatsiy shchodo vykorystannya operatyvno-boyovoyi prykordonnoyi komendatury: zvit pro NDR [shyfr 215-0006 I]. Khmelʹnytsʹkyy: NADPSU, 2015. 192 s.

Porivnyalʹno-istorychnyy metod. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki.

Ukrayina v OBSE: Rosiya trymaye na kordoni try hrupirovky viysʹk, yaki spromozhni do raptovoho nastupu. Materialy forumu shchodo spivrobitnytstva v sferi bezpeky OBSYE. URL: https://www. Ukrinform.ua/rubric-ato/3055838-ukraina-v-obse.html

Metodyka taktychnykh rozrakhunkiv : navchalʹno-metodychnyy posibnyk /O.A.Stsiborovsʹkyy, V.O.Tsybulʹko, O.V.Kustynsʹkyy ta in. Khmelʹnytsʹkyy : Vydavnytstvo Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby imeni B.Khmelʹnytsʹkoho, 2011, 87 s.

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
МИСИКА., & АНДРУШКОО. (2021). МОДЕЛЬ ОЦІНКИ СПРОМОЖНОСТІ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ БОРОТЬБИ З ДИВЕРСІЙНО-РОЗВІДУВАЛЬНИМИ ГРУПАМИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 138-155. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.534
Розділ
Військові науки