ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ХОДІ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Геннадій МАГАСЬ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2769-9718
Ключові слова: орган охорони державного кордону, оперативно-службова діяльність, управління, механізм управління, система мотивації, мотив

Анотація

У статті обґрунтована та запропонована методика створення системи мотивації персоналу органів охорони державного кордону, яка ґрунтується на можливості персоналу Державної прикордонної служби України не лише активізувати свій особистісний потенціал в напрямку досягнення мети, але й отримувати задоволення в процесі діяльності, через задоволення своїх потреб. Відмінна особливість системи мотивації персоналу у сфері охорони державного кордону обумовлена низкою обмежень, що на неї впливають: по-перше, персонал ДПСУ не є власником засобів виробництва, які належать державі та його правомочним структурам; по-друге, результатом їх діяльності є нематеріальні суспільні блага, які неможливо купити або продати; по-третє, їх поведінка продиктована характерними лише для цієї категорії працівників системами мотивів і стимулів. Метою створення системи мотивації в сфері охорони державного кордону є забезпечення ефективного управління персоналом, яке полягає в зацікавленні, мотивації та збереженні на службі співробітників відповідних кваліфікацій, а також стимулює персонал на підвищення результативності оперативно-службової діяльності. В основу методики запропоновано покласти не примус, а мотиваційні регулятори, що ґрунтуються на врахуванні психологічних особливостей людини. При створенні системи мотивації персоналу у сфері охорони державного кордону необхідно враховувати такі групи чинників: 1) економічні: джерела фінансування грошового утримання персоналу; показники системи грошового забезпечення, в тому числі і преміювання та їх співвідношення з показниками задоволення інтересів персоналу; 2) організаційні: умови виконання службових завдань (служби), забезпечення робочого місця необхідними технічними засобами, стан організаційних документів, режим роботи, кваліфікаційні вимоги, атестації й оцінки персоналу тощо; 3) соціальні: разом із наявними значними соціальними гарантіями рекомендується введення низки соціальних гарантій, які закріплюють молоді кадри.

Біографія автора

Геннадій МАГАСЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

доктор наук з державного управління, професор кафедри прикордонної безпеки

Посилання

Бут Ю. І. Тенденції розвитку форм і способів застосування Об’єднаних сил швидкого реагування з метою нейтралізації та ліквідації внутрішнього збройного конфлікту. Труди університету. 2010. № 4(97). С. 13–22.

Тимошенко Р. І. Обґрунтування напрямів удосконалення методологічних положень визначення складу угруповань військ (сил) та форм і способів їх застосування. Труди академії. 2014. № 3(124). С. 28-31.

Тимошенко Р. І. Основні положення методики прогнозування форм бойових дій угруповання військ у воєнному конфлікті. Труди університету. 2015. № 1(128). С. 5–13.

Тимошенко Р. І. Федянович Д. Л., Горбатюк А. О. Методичний підхід до порівняльного оцінювання способів застосування армійського корпусу в оборонній операції оперативного угруповання військ (сил). Труди університету. 2009. № 2(92). С. 85–93.

Шерихов І. В. Методика визначення раціонального складу бригадної тактичної групи, порівняння й оцінювання способів ведення нею наступального бою. Труди університету. 2011. № 1(100). С. 85–93.

Дудник В. П. Удосконалена методика вибору раціональних способів виконання завдань підрозділами бригадної тактичної групи у стабілізаційних діях . Труди університету. 2017. № 6(145). С. 31–36.

Шевчук В. В. Удосконалена методика обґрунтування способів застосування частин (підрозділів) територіальної оборони Збройних сил України. Труди університету. 2017. № 6(45). С. 21–26.

Кацалап В. О. Методичний підхід до оцінки способів ведення бою протидіючих сторін. Труди університету. 2013. № 5(119). С. 70–76.

Назаренко В. О., Омельчук В. Б. Рекомендації щодо способів розгрому диверсійно-розвідувальних груп противника та незаконно створених збройних формувань під час прикриття ділянки державного кордону. Труди університету. 2013. № 5(119). С. 66–70.

Серватюк В. М., Неділько О. М. Вибір способу бойового застосування загальновійськового з’єднання. Труди університету. 2009. № 1(88). С. 60–65.

Назаренко О. Л., Дробаха Г. А. Формалізація задачі вибору раціональних способів застосування формування Національної гвардії України для припинення масових заворушень. Честь і закон. 2017. № 1(60). С. 38–45.

Назаренко О. Л. Модель прийняття рішення щодо визначення способів застосування формувань Національної гвардії України з урахуванням їх протистояння з натовпом за умов масових заворушень. Честь і закон. 2018. № 2(65). С. 83–88.

Свида І. Ю., Муженко В. М., Соболєв О. М. Особливості використання модифікованого методу гілок та границь під час формування варіантів бойового складу оперативного угруповання військ (сил). Труди університету. 2016. № 2(135). С. 32–37.

Горбатюк А. П. Модель прийняття рішення щодо способів дій елементів службово-бойового порядку органів охорони державного кордону в стабілізаційних діях. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. № 4(33). С. 99–106. URL: https://doi.org/10.30748/nitps.2018.33.13.

Катеринчук І. С., Мисик А. Б., Горбатюк А. О. Модель спільних дій підрозділів військових формувань та правоохоронних органів під час виконання завдань територіальної оборони. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017. С. 87–106.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України : Указ Президента України від 04 березня 2016 року № 92/2016 «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України». URL : http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832 (дата звернення: 21.09.2020).

Литвин М. М., Мисик А. Б., Катеринчук І. С. Методики оперативно-тактичних розрахунків. Хмельницький : Видавництво НАПВУ, 2004. С. 80.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

But Yu. (2010). Tendentsii rozvytku form i sposobiv zastosuvannia Obiednanykh syl shvydkoho reahuvannia z metoiu neitralizatsii ta likvidatsii vnutrishnoho zbroinoho konfliktu [Trends in the development of forms and methods for using the Joint Rapid Reaction Forces in order to neutralize and eliminate internal armed conflict], Proceedings of the University, N 4(97). Р. 13–22 [in Ukraine].

Tymoshenko R. (2014). Obgruntuvannia napriamiv udoskonalennia metodolohichnykh polozhen vyznachennia skladu uhrupovan viisk (syl) ta form i sposoby yikh zastosuvannia [Justification of directions for improvement of methodological provisions for determining the composition of troop forces (forces) and forms and methods of their application], Proceedings of Academy, № 3(124). P. 28–31 [in Ukraine].

Tymoshenko R. (2015). Osnovni polozhennia metodyky prohnozuvannia form boiovykh dii uhrupovannia viisk u voiennomu konflikti [The main provisions of the methodology for forecasting the forms of combat operations of the grouping of troops in a military conflict], Proceedings of the University, № 1 (128). P. 5–13 [in Ukraine].

Tymoshenko R., Fedianovych D. and Horbatiuk A. (2009). Metodychnyi pidkhid do porivnialnoho otsiniuvannia sposobiv zastosuvannia armiiskoho korpusu v oboronnii operatsii operatyvnoho uhrupuvannia viisk (syl) [Methodical approach to the comparative estimation of the deployment methods of an army corps in defence operation of an operative grouping of troops (forces)], Proceedings of the University, №. 2 (92). P. 85–93 [in Ukraine].

Sherykhov I. (2011). Metodyka vyznachennia ratsionalnoho skladu bryhadnoi taktychnoi hrupy, porivniannia y otsiniuvannia sposobiv vedennia neiu nastupalnoho boiu [Methodology for determining the rational composition of a brigade tactical group, comparing and assessing the methods of carrying out an offensive combat], Proceedings of the University, № 1(100). P. 85–93 [in Ukraine].

Dudnyk V. (2017). Udoskonalena metodyka vyboru ratsionalnykh sposobiv vykonannia zavdan pidrozdilamy bryhadnoi taktychnoi hrupy u stabilizatsiinykh diiakh [The advanced methodology for choosing rational ways of performing tasks by units of the brigade tactical group in stabilization actions], Proceedings of the University, № 6(145). Р. 31–36 [in Ukraine].

Shevchuk V. (2017). Udoskonalena metodyka obgruntuvannia sposobiv zastosuvannia chastyn (pidrozdiliv) terytorialnoi oborony Zbroinykh syl Ukrainy [Improved methodology for substantiation of deployment methods of units (subunis) of territorial defence of the Armed Forces of Ukraine], Proceedings of the University, № 6 (45). Р. 21–26 [in Ukraine].

Katsalap V. (2013). Metodychnyi pidkhid do otsinky sposobiv vedennia boiu protydiiuchykh storin [Methodical approach to the estimation of methods of fighting the opposing sides], Proceedings of the University, № 5(119). Р. 70–76 [in Ukraine].

Nazarenko V. and Omelchuk V. (2013). Rekomendatsii shchodo sposobiv rozghromu dyversiino-rozviduvalnykh hrup protyvnyka ta nezakonno stvorenykh zbroinykh formuvan pi chas prykryttia dilianky derzhavnoho kordonu Recommendations for crushing defeat of sabotage and reconnaissance groups of enemy and illegally formed armed units while covering a sector of the state border], Proceedings of the University, № 5(119). Р. 66–70 [in Ukraine].

Seratiuk V. and Nedilko O. (2009). Vybir sposobu boiovoho zastosuvannia zahalnoviiskovoho ziednannia [Choice of a combat deployment method of an integrated combined arms force], Proceedings of the University, № 1(88). Р. 60–65 [in Ukraine].

Nazarenko O. and Drobakha H. (2017). Formalizatsiia zadachi vyboru ratsionalnykh sposobiv zastosuvannia formuvannia Natsionalnoi hvardii Ukrainy dlia prypynennia masovykh zavorushen [Formalization of the task of choosing rational ways to deploy a formation of the National Guard of Ukraine to stop the mass riot], Honour and Law, № 1 (60). Р. 38–45 [in Ukraine].

Nazarenko O. (2018). Model pryiniattia rishennia shchodo vyznachennia sposobiv zastosuvannia formuvan Natsionalnoi hvardii Ukrainy z urakhuvanniam yikh protystoiannia z natovpom za umov masovykh zavorushen [Model of decisionmaking on determining the ways to deploy the formations of the National Guard of Ukraine, taking into account their confrontation with the crowd under conditions of mass riots], Honour and Law, № 2(65). Р. 83–88 [in Ukraine].

Svyda I., Muzhenko V. and Soboliev O. (2016). Osoblyvosti vykorystannia modyfikovanoho metodu hilok ta hranyts pid chas formuvannia variantiv boiovoho skladu operatyvnoho uhrupovannia viisk (syl) [Features of the use of the modified method of branches and boundaries during the formation of variants of combat composition of the operative grouping of troops (forces)], Proceedings of the University, №. 2 (135). Р. 32–37 [in Ukraine].

Horbatiuk A. (2018). Model pryiniatia rishenia shchodo sposobiv dii elementiv sluzhbovo-boiovoho poriadku orhaniv okhorony derzhavnoho kordonu v stabilizatsiinykh diiakh [The decision-making model on the methods of action of the elements of the service-combat order of the state border guards in stabilization actions]. Science and technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, № 4 (33). Р. 99–106. URL: https://doi.org/10.30748/nitps.2018.33.13 [in Ukraine]

Katerynchuk I., Mysyk A., Horbatiuk A. (2017). Model spilnykh dii pidrozdiliv viiskovykh formuvan ta pravookhoronykh orhaniv pid chas vykonania zavdan terytorialnoi oborony [Model of joint actions of military units and law enforcement agencies during the implementation of territorial defense tasks]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Ser .: Military and technical sciences. Khmelnytskii: NADPSU, № 1. Р. 87–106 [in Ukraine].

Pro rishenia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 04 bereznia 2016 roku № 92/2016 “Pro Kontseptsiiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy” [About the Concept of development of the security and defense sector of Ukraine] URL:http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832 (date of application: 21.09.2020).

Lytvyn M., Mysyk A., Katerynchuk I. (2004). Metodyky operatyvnotaktychnykh rozrakhunkiv [ Methods of operational and tactical calculations]. Khmelnytskii: NAPVU. Р. 80 [in Ukraine].

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
МАГАСЬГ. (2021). ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ХОДІ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 122-137. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.535
Розділ
Військові науки