УДОСКОНАЛЕННЯ БОЙОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЩОДО БОРОТЬБИ З БРОНЬОВАНОЮ БОЙОВОЮ ТЕХНІКОЮ

  • Олег РЕЗНІК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7630-7509
  • Олег КУСТИНСЬКИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7403-5423
  • Віталій ГАВРИЛЮК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9296-4664
Ключові слова: прикордонний підрозділ, протитанковий засіб, броньовані бойові машини

Анотація

Зважаючи на складну воєнно-політичну обстановку, яка склалась на північно-східних ділянках державного кордону нашої країни, можливість збройнної агресії зі сторони Російської Федерації проведено аналіз можливостей прикордонних підрозділів щодо боротьби з броньованими бойовими машинами.

Однією з головних тенденцій, що впливають на воєнно-політичну обстановку в Україні є інтенсивна модернізація збройних сил сусідніми державами, а також активізація розробок озброєння та військової техніки нового покоління з принципово новими можливостями вогневого ураження і управління.

Успішне виконання підрозділами Державної прикордонної служби України оперативно-службових завдань неможливе без відповідного знання тактики дій, тактико-технічних характеристик броньованої техніки противника, без вивчення досвіду форм і методів боротьби з броне об’єктами. Такі дані дають можливість синтезувати на основі порівняльно-історичного методу пропозиції щодо тактики дій прикордонних підрозділів при виконанні завдань за призначенням.

Враховуючи велику кількість броньованих бойових машин  Збройних сил Російської Федерації на сухопутних ділянках державного кордону, застосування танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів незаконних збройних формувань на сході України, автори вважають, що під час особливого періоду в підрозділах охорони державного кордону необхідно створити групи вогневого забезпечення. З урахуванням новітніх модифікацій броньованих бойових машин, наявності активного та динамічного захисту, до складу групи вогневого забезпечення в підрозділі охорони державного кордону обов’язково повинні входити новітні протитанкові ракетні комплекси. Ми розуміємо, що боротьба з бронетехнікою не є функцією підрозділів Державної прикордонної служби України, але наявність таких підрозділів, за нашою думкою, у випадку загострення ситуації або збройної провокації дозволить проводити стримання противника і надасть можливість здійснення маневру підрозділу охорони державного кордону у визначені райони та в подальшому виконувати оперативно-службові завдання.

Біографії авторів

Олег РЕЗНІК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат психологічних наук, викладач кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки

Олег КУСТИНСЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

старший викладач кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки

Віталій ГАВРИЛЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальновійськових дисциплін

Посилання

Воєнна доктрина України: Указ Президента України від 24.09.2015 № 555/2015: РНБО, 2015. Київ. С.28.

Наставление по охране государственной границы и действиям пограничных войск в особый период: учебник. Москва : Граница, 1971.350 с.

Прикордонна застава. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki.

Незаконні воєнізовані або збройні формування (групи). URL : http://cyclop.com.ua/content/view/1206/58/1/14.

Лемешко В. Обгрунтування доцільних форм оперативно-бойової діяльності з виконання завдань прикордонними підрозділами швидкого реагування. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки: наукове видання/[гол.ред. Олексієнко Б.М.]. Хмельницький: видавництво НАДПСУ. 2015. № 4 (66). 136 -145 с.

Розробка рекомендацій щодо використання оперативно-бойової прикордонної комендатури: звіт про НДР [шифр 215-0006 І]. Хмельницький: НАДПСУ, 2015. 192 с.

Порівняльно-історичний метод URL: https://uk.wikipedia.org/wiki.

Україна в ОБСЕ: Росія тримає на кордоні три групіровки військ, які спроможні до раптового наступу. Матеріали форуму щодо співробітництва в сфері безпеки ОБСЄ. URL : https://www. Ukrinform.ua/rubric-ato/3055838-ukraina-v-obse.html

Методика тактичних розрахунків : навчально-методичний посібник /О.А.Сціборовський, В.О.Цибулько, О.В.Кустинський та ін. Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби імені Б.Хмельницького, 2011. 87 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Voyenna doktryna Ukrayiny: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 24.09.2015 № 555/2015: RNBO, 2015. Kyiv. S.28.

Nastavleniye po okhrane gosudarstvennoy granitsy i deystviyam pogranichnykh voysk v osobyy period: uchebnik. Moskva : Granitsa, 1971. 350 s.

Prykordonna zastava. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki.

Nezakonni voyenizovani abo zbroyni formuvannya (hrupy). URL: http://cyclop.com.ua/content/view/1206/58/1/14.

Lemeshko V.. (2015). Obhruntuvannya dotsilʹnykh form operatyvno-boyovoyi diyalʹnosti z vykonannya zavdanʹ prykordonnymy pidrozdilamy shvydkoho reahuvannya. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viysʹkovi ta tekhnichni nauky: naukove vydannya/[hol.red. Oleksiyenko B.M.]. – Khmelʹnytsʹkyy: vydavnytstvo NADPSU. № 4 (66). 136 145 s.

Rozrobka rekomendatsiy shchodo vykorystannya operatyvno-boyovoyi prykordonnoyi komendatury: zvit pro NDR [shyfr 215-0006 I]. Khmelʹnytsʹkyy: NADPSU, 2015. 192 s.

Porivnyalʹno-istorychnyy metod. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki.

Ukrayina v OBSE: Rosiya trymaye na kordoni try hrupirovky viysʹk, yaki spromozhni do raptovoho nastupu. Materialy forumu shchodo spivrobitnytstva v sferi bezpeky OBSYE. URL: https://www. Ukrinform.ua/rubric-ato/3055838-ukraina-v-obse.html

Metodyka taktychnykh rozrakhunkiv : navchalʹno-metodychnyy posibnyk /O.A.Stsiborovsʹkyy, V.O.Tsybulʹko, O.V.Kustynsʹkyy ta in. Khmelʹnytsʹkyy : Vydavnytstvo Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby imeni B.Khmelʹnytsʹkoho, 2011, 87 s.

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
РЕЗНІКО., КУСТИНСЬКИЙО., & ГАВРИЛЮКВ. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ БОЙОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЩОДО БОРОТЬБИ З БРОНЬОВАНОЮ БОЙОВОЮ ТЕХНІКОЮ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 156-167. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.536
Розділ
Військові науки