ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФОРТИФІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ ОПОРНИХ ПУНКТІВ МЕХАНІЗОВАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗА ДОСВІДОМОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

  • Олександр КОЛОС Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0001-5752-4532
  • Олександр МОРОЗ Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0003-4906-4657
Ключові слова: операція Об’єднаних сил, оборонні рубежі, опорний пункт, характер фортифікаційного обладнання, фортифікаційного обладнання, фортифікаційні споруди

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз характеру фортифікаційного обладнання посилених опорних пунктів механізованих підрозділів з досвіду проведення операції Об’єднаних сил, а саме особливостей характеру фортифікаційного обладнання принципово нових опорних пунктів, обладнаних на лінії розмежування в операції Об’єднаних сил на сході країни, з урахуванням особливостей ведення сучасних бойових дій.

З’ясовано, що сьогодні в умовах операції Об’єднаних сил основні характеристики посиленого опорного пункту механізованого підрозділу, на відміну від класичних опорних пунктів, що регламентує Бойовий статут механізованих та танкових військ сухопутних військ Збройних Сил України, можуть бути значно збільшені розміри в 2-3 рази і може досягати фронту до 800 м і глибини до 500 м, а на морському узбережжі вздовж фронту до 1200 м, що вимагає значного посилення підрозділів, що займають ці опорні пункти додатковими силами та засобами.

Наведено порівняльний аналіз характеру фортифікаційного обладнання посилених опорних пунктів механізованих підрозділів, що показав суттєві відмінності у кількості споруд та обсягах виконаних робіт. Зокрема, було встановлено, що потреби на обладнання посиленого пункту механізованого взводу можуть бути збільшено в 1,2-1,5 рази.

Рекомендовано враховуючи особливості ведення бойових дій в зоні ООС обладнувати споруди покращеного типу, зокрема, закриті споруди для ведення вогню зі стрілецької зброї, споруди для захисту особового складу, окопи для бойових машин піхоти (БТР, танків). Рекомендовано на посилених опорних пунктах механізованих підрозділів застосовувати конструкції закритого типу із залізобетону,а в спорудах для захисту особового складу передбачати 2-3 накати з круглого дерева діаметром не менше 20 см (залізобетон, металеві плити). Надано рекомендації щодо обладнання V-подібних позицій для бойових машин піхоти (БТР, танків), обґрунтовано їх об’ємно-планувальні та конструктивні рішення.

Біографії авторів

Олександр КОЛОС, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат технічних наук доцент кафедри інженерних спеціальних дисциплін

Олександр МОРОЗ, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

викладач кафедри інженерних спеціальних дисциплін

Посилання

Військові фортифікаційні споруди: підручник: / Дяков С. І. та ін. Львів: НАСВ, 2018. 318 с.

Фортифікація та маскування. Частина І. Фортифікаційне обладнання та маскування позицій і районів розташування військ (сил) в Антитерористичній операції: навчальний посібник / Дяков С. І. та ін. Львів: НАСВ, 2016. 146 с.

Гераськін В. М. Рекомендації щодо підвищення ефективності фортифікаційного обладнання смуги оборони при підготовці корпусної оборонної операції : дис. … канд. війск. наук : 20.02.05 / Військово-інженерний інститут. Кам’янець-Подільський, 1999. 205 с.

Колос О.Л. Обґрунтування доцільності застосування габіонних конструкцій при фортифікаційному обладнанні районів (позицій) військ (сил). Військово-технічний збірник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 2016. № 14/2016. С. 90 – 94. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vtzb_2016_14_21 (дата звернення: 15.08.2020).

Бойовий статут механізованих і танкових військ сухопутних військ Збройних Сил України. Частина І. Взвод, відділення, екіпаж. /Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.Київ :МОУ, 2016. 300 с.

Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави. Альбом. Споруди взводного опорного пункту. Архітектурно-будівельні рішення. /Державне підприємство Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут». Київ :ЦПІ МОУ, 2015. 52 с.

Шевченко В. К., Волощенко А. И., Бобрун А. В. Спосіб визначення величини впливу фортифікаційного обладнання на живучість системи управління військами (силами) в операції (бойових діях). Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ. 2020. № 1 (37)/2020. С. 179-184. DOI:10.33099/2311-7249/2020-37-1-179-184(дата звернення: 10.08.2020).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Viysʹkovi fortyfikatsiyni sporudy [Military fortifications: textbook]: / Dyakov S.I. and others. Lviv: NASV, 2018. 318 p. [in Ukrainian].

Fortifіkatsіya ta maskuvannya. Chastina І. Fortifіkatsіjne obladnannya ta maskuvannya pozitsіj і rajonіv roztashuvannya vіjs'k (sil) v Antiteroristichnіj operatsії [Fortification and camouflage. Part I. Fortification equipment and masking of positions and areas of location of troops (forces) in the anti-terrorist operation]: a textbook / Dyakov S.I. and others. Lviv: NASV, 2016. 146 p. [in Ukrainian].

Geraskin V. M. (1999) Rekomendatsiyi shchodo pidvyshchennya efektyvnosti fortyfikatsiynoho obladnannya smuhy oborony pry pidhotovtsi korpusnoyi oboronnoyi operatsiyi [Recommendations for increasing the effectiveness of fortification equipment of the defense zone in the preparation of the corps defense operation]: dis. … Cand. troops. Sciences: 20.02.05 / Military Engineering Institute. Kamyanets-Podilsky. 205 p. [in Ukrainian].

Kolos O. L. (2016) Obґruntuvannya dotsіl'nostі zastosuvannya gabіonnikh konstruktsіj pri fortifіkatsіjnomu obladnannі rajonіv (pozitsіj) vіjs'k (sil) [Substantiation of expediency of application of gabion constructions at the fortification equipment of areas (positions) of armies (forces)]. Military-technical collection of the National Academy of Land Forces named after Hetman Petro Sagaidachny. № 14/2016/ pp. 90 - 94. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vtzb_2016_14_21. [in Ukrainian].

Boyovyy statut mekhanizovanykh i tankovykh viysʹk sukhoputnykh viysʹk Zbroynykh Syl Ukrayiny. Chastyna I. Vzvod, viddilennya, ekipazh [Fighting statute of mechanized and tank military forces of the Ukrainian Army. Part I. Platoon, viddilennya, ekipazh]. / The command of the Land Forces of the Zbroynykh Forces of Ukraine. Kiev: MOU, 2016.300 p. [in Ukrainian].

Budivnytstvo inzhenernykh sporud z metoyu zmitsnennya oboronozdatnosti derzhavy. Alʹbom. Sporudy vzvodnoho opornoho punktu. Arkhitekturno-budivelʹni rishennya [Construction of engineering structures to strengthen the state's defense capabilities. Album. Construction of a platoon base. Architectural and construction solutions]. / State Enterprise of the Ministry of Defense of Ukraine "Central Design Institute". Kyiv: CPI MOU, 2015. 52 p. [in Ukrainian].

Shevchenko V. K.. Voloshchenko O. I., Bobrun O. V. (2020) Sposib vyznachennya velychyny vplyvu fortyfikatsiynoho obladnannya na zhyvuchistʹ systemy upravlinnya viysʹkamy (sylamy) v operatsiyi (boyovykh diyakh). Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony" [Method of determining the magnitude of the effect of fortification equipment on the survivability of the troops (forces) control system in the operations (combat actions)]. High-tech aspects of martial arts. Kiev. № 1 (37) / 2020. pp. 179-184. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
КОЛОСО., & МОРОЗО. (2021). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФОРТИФІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ ОПОРНИХ ПУНКТІВ МЕХАНІЗОВАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗА ДОСВІДОМОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 237-255. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.542
Розділ
Технічні науки