ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ ДО ТРЕНАЖЕРА БОЙОВОЇ ГУСЕНІЧНОЇ МАШИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТРЕНАЖЕРНОЇ СИСТЕМИ

Ключові слова: бойова гусенична машина, механік-водій, ергатична система, інтелектуальна тренажерна система, системний аналіз, система підготовки, тренажер, тренажерна підготовка

Анотація

У дослідженні автором проведено аналіз системи підготовки механіків-водіїв бойових гусеничних машин у Збройних Силах України. Визначено параметри, за якими доцільно здійснювати оцінку професійної придатності механіка водія. До таких параметрів віднесено: воля, зібраність, сміливість, рішучість, кмітливість, швидкість реакції. Проведено аналіз дієздатності сучасної системи підготовки механіків-водіїв гусеничних машин та багатовісних шасі.Визначено місце тренажерної підготовки у загальній системі підготовки водійського складу та запропоновано можливі шляхи вирішення проблеми інтенсифікації підготовки екіпажів бойових гусеничних машин. Сформовано загальні вимоги до сучасного тренажера бойової гусеничної машини. Визначено напрямок подальшого розвитку тренажеребудування та концептуальні підходи до побудови інтелектуальної тренажерної системи підготовки екіпажу бойової гусеничної машини. Встановлено, що вдосконалення основних науково-методичних положень з модернізації як тренажерів, так і тренажерних систем та методів їх використання в процесі підготовки механіків-водіїв бойових гусеничних машин повинна бути спрямована на інтелектуалізацію тренажерів та тренажерних систем. Встановлено, що успішність у формуванні навичок керування бойовою гусеничною машиною залежить від можливостей тренажерів, тренажерних комплексів або систем у забезпеченні необхідних умов для послідовної реалізації умов необхідних для формування таких навичок та можливостей забезпечення поступового ускладнення завдань, які повинен виконувати навчаємий, а також рівня врахування структури та закономірностей формування навичок під час навчання.

Біографії авторів

Сергій ОСТАШЕВСЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри

Валерій БАЛАШОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу

Андрій БАШИНСЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри

Михайло ПЕСТЕРЕВ, Військова академія

ад’юнкт

Посилання

Про затвердження Положення по підготовці водіїв та інших фахівців автомобільної служби у Збройних Силах України та допуску їх до керування транспортними засобами : Наказ Міністерства оборони від 10 січня 1997 р. № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0147-97 (дата звернення: 28.09.2020).

Задорожний І. І., Дорофеєв Ю. Ф., Баліцький Н. С. Аналіз існуючої системи підготовки водіїв у Збройних Силах України та пропозиції щодо її вдосконалення. Військово-технічний збірник : підготовка військових фахівців. Львів : Вид-во НАСВУ, 2018. № 19. С. 73-77.

Биличенко В. В., Рациборинський В. В. Аналіз підходів до класифікації автотренажерів для підготовки водіїв. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк : Вид-во ЛНТУ, 2014. № 46. С. 29-37.

Куперман А. Н. Безопасное управление автомобилем. Москва, 1989. 160 с.

Рудковський О. М. Особливості методики підготовки водія автомобіля з використанням сучасних технологій моделювання з урахуванням його психофізіологічних якостей. Підготовка військових фахівців : Військово-технічний збірник. Львів : Вид-во НАСВУ, 2013. № 1 (8). С. 50-51.

Тимовський А. Безпека дорожнього руху. Київ, 2010. 45 с.

Шворов С. А., Сілко О. В Теоретичні питання побудови інтелектуальних тренажерних систем інтенсивної підготовки операторів АСУ військового призначення. Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ «КПІ». Київ : Вид-во КПІ, 2011. № 1. С. 179-182.

Матвієвський О. М., Лушніченко В. М. та ін. Інтегрування тренажерних технологій як магістральний напрямок вдосконалення навчально-тренувальної бази бойової підготовки військ. Наука і оборона. Київ : Вид-во «Стилос», 2010. № 2. С. 48-54.

IEEE Standart for Modelingand Simulation (M&S) Hight Level Architecture (HLA). IEEE Std. 1516-2000. The Institute of Electrical and Electronic Engineers. NewYork, 2000.

Антонов А. С. Запрягаев М. М., Хавканов В. П. Армейские гусеничные машины. Теория. Москва, 1973. 327 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro zatverdzhennja Polozhennja po pidghotovci vodijiv ta inshykh fakhivciv avtomobiljnoji sluzhby u Zbrojnykh Sylakh Ukrajiny ta dopusku jikh do keruvannja transportnymy zasobamy [1999 Ministry of Defense]/ Ministry of Defense of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0147-97. (Appointment Date: 28.09.2020) [In Ukranian].

Zadorozhnyj I. I., Dorofejev Ju. F., Balicjkyj N. S. (2018) Analiz isnuiuchoi systemy pidhotovky vodiiv u Zbroinykh Sylakh Ukrainy ta propozytsii shchodo yii vdoskonalennia [Analysis of existing driver training system in the armed forces of ukraine and ways for its improvement] Military-technical collection: training of military specialists. Lviv : Issue of NASVU, № 19. 73-77 p. [In Ukranian].

Bylychenko V. V., Racyborynsjkyj V. V. (2014) Analiz pidkhodiv do klasyfikatsii avtotrenazheriv dlia pidhotovky vodiiv [Analysis of approaches to classification driving simulators for training drivers] Interuniversity collection "Scientific Notes". Lutsk: Issue of LNTU, № 46. 29-37 p. [In Ukranian].

Kuperman A. N. (1989) Bezopasnoe upravlenye avtomobylem [Safe driving]. Moscow. 160 р. [In Russian].

Rudkovsjkyj O. M. (2013) Osoblyvosti metodyky pidhotovky vodiia avtomobilia z vykorystanniam suchasnykh tekhnolohii modeliuvannia z urakhuvanniam yoho psykhofiziolohichnykh yakostei [Features of methods of preparation of cardriver with the use of modern technologies of design taking into accoun this psychological and physiological qualities]. Military-technical collection: training of military specialists. Lviv : Issue of NASVU, № 1 (8). 50-51 р. [In Ukranian].

Tymovsjkyj A. (2010) Bezpeka dorozhnjogho rukhu [Road safety]. Kiev, 45 p. [In Ukranian].

Shvorov S. A., Silko O. V. (2011) Teoretychni pytannia pobudovy intelektualnykh trenazhernykh system intensyvnoi pidhotovky operatoriv ASU viiskovoho pryznachennia [Theoretical issues of construction of intelligent training systems for intensive training of military control system operators]. Collection of scientific works VITI NTUU «KPI». Kiev : Issue of KPI, № 1. 179-182 р. [In Ukranian].

Matviievskyi O. M., Lushnichenko V. M. and other (2010) Intehruvannia trenazhernykh tekhnolohii yak mahistralnyi napriamok vdoskonalennia navchalno-trenuvalnoi bazy boiovoi pidhotovky viisk [Integration of training technologies as the main direction of improvement of the training base of combat training of troops] Science and defense. Kiev, № 2. 48-54 p. [In Ukranian].

IEEE Standart for Modeling and Simulation (M&S) Hight Level Architecture (HLA) // IEEE Std. 1516-2000 / The Institute of Electrical and Electronic Engineers. – NewYork, 2000. [In English].

Antonov A. S., Zaprjaghaev M. M., Khavkanov V. P. (1973) Armejskye ghusenychnіe mashynі. Teoryja. [Army tracked vehicles. Theory] .Moscow. 327 p. [In Russian].

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
ОСТАШЕВСЬКИЙС., БАЛАШОВВ., БАШИНСЬКИЙА., & ПЕСТЕРЕВМ. (2021). ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ ДО ТРЕНАЖЕРА БОЙОВОЇ ГУСЕНІЧНОЇ МАШИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТРЕНАЖЕРНОЇ СИСТЕМИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 256-269. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.543
Розділ
Технічні науки