ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТА БРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ

  • Вадим СІВАК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-8262-4831
  • Ігор ДАБІЧЕВ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-7900-6047
  • Сергій СИЛКА Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1234-7610
Ключові слова: експлуатація, нечітка логіка, автомобільна та бронетанкова техніка

Анотація

У статті розкрито перспективи використання елементів нечіткої логіки для контролю технічного стану автомобільної та бронетанкової техніки.

У статті наведені аспекти наукових досліджень що розкривають досвід та специфіку контролю технічного стану зразків автомобільної та бронетанкової техніки в процесі їх експлуатацію в умовах виконання оперативно-службових завдань з охорони державного кордону, що викликає потребу у розкритті перспектив використання елементів нечіткої логіки для діагностування техніки  в процесі її експлуатації на кордоні.

Розглянуті перспективи упровадження діагностики на основі нечітких нейронних мереж. На основі аналізу наукових робіт провідних вчених України та Білорусії, що присвячені проведенню теоретичних та практичних досліджень щодо застосування нечіткої логіки в системах управління транспортних засобів та застосування нечіткої логіки для  розробки алгоритмів управління, які адаптуються до конкретних умов експлуатації зразків техніки.

Визначено, перспективи застосування нових інформаційних технологій (зокрема, нейронних мереж та нечіткої логіки) для вирішення завдань з контролю технічного стану зразків автомобільної та бронетанкової техніки, є досить оптимістичними.

Проте, необхідно мати значений обсяг статистичних даних для створення вхідного інформаційного потоку для роботи нейронних мереж, що безумовно можливе у найближчій перспективі при умові наявності достатнього обсягу статистики діагностичних параметрів, як в процесі контролю технічного стану зразків автомобільної та бронетанкової техніки, так і за рахунок єдиної інформаційної бази даних їх експлуатаційного процесу загалом.

Біографії авторів

Вадим СІВАК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

доктор технічних наук, професор, начальник кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Ігор ДАБІЧЕВ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

старший викладач кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки

Сергій СИЛКА, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

старший викладач кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки

Посилання

Порошенко П. О. Виступ на науково-практичній конференції у ГШ ЗСУ 14-16 червня 2016 р. «Уроки гібридної війни: воєнні аспекти». URL: http://www.president.gov.ua/news/zavdyaki-nabutomu-dosvidu-mayemo-sprognozuvati-podalshi-krok-37355.

Букоємський С. Л. Стан та перспективи інженерного та технічного забезпечення охорони державного кордону за 2018 та десять місяців 2019 року. Матеріали зборів керівного складу інженерно-технічних підрозділів Державної прикордонної служби України: доп. на зборах керівного складу інженерно-технічних підрозділів РУ та органів ДПСУ. Київ, 2019. 28 с.

Сівак В. А. Визначення необхідної інформативності бортових засобів діагностування транспортних засобів шляхом впровадження нових інформаційних технологій. Науково-технічний журнал «Наука і техніка Повітряних сил ЗСУ». № 2(19) ХУВПС ім. Івана Кожедуба. Харків: Видавництво УПС, 2015. С.84-87.

Говорущенко Н.Я. Системотехника автомобильного транспорта (расчётные методи исследований): монография . Харьков: ХНАДУ, 2011. 292 с.

Копитчук М.Б., Дащенко О. Ф., Максимов В. Г., Ніцевич О.Д. Загальні принципи діагностування електронних систем керування автомобіля: навч.посіб. Одеса: Наука і техніка, 2012. 392 с.

Сівак В. А. Дослідження можливостей впровадження нових інформаційних технологій у вирішення проблеми підвищення безпеки експлуатації транспортних засобів ООДК Збірник наукових праць. № 1(63) серія: Військові та технічні науки/ НАДПСУ ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2015. С. 280 – 294.

Сівак В. А., Чмир В. М., Дабічев І. В. Визначення можливостей із застосування сучасних інформаційних технологій при проведенні процедури контролю технічного стану автомобільної та бронетанкової техніки підрозділів охорони кордону. Збірник наукових праць. №4 (78) серія: Військові та технічні науки/ НАДПСУ ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2018. С.218-231.

Тарасик В. П., Рынкевич С. А. Интеллектуальные системы управления транспортными средствами. Минск : УП «Технопринт», 2004. 512 с.

Гришкевич А. И. Автомобили. Теория: учебник для вузов. Минск : Высшая школа, 1986. 207 с.

Алексеев О. П., Алексеев В. П., Суярко Ю. М., Браженко С. В. Мехатроника. Основные понятия . Вестник ХГАДТУ: сб.научн.тр. Вып. №12-13, 2000. С 196-198.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Poroshenko P. O. Vystup na naukovo-praktychniy konferentsiyi u HSH ZSU 14-16 chervnya 2016 r. “Uroky hibrydnoyi viyny: voyenni aspekty”. [Speech at a scientific and practical conference at the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, June 14-16, 2016 "Lessons from the Hybrid War: Military Aspects"]. URL: http://www.president.gov.ua/news/zavdyaki-nabutomu-dosvidu-mayemo-sprognozuvati-podalshi-krok-37355. [in Ukrainian].

Bukoemsky S. L. Stan ta perspektyvy inzhenernoho ta tekhnichnoho zabezpechennya okhorony derzhavnoho kordonu za 2018 ta desyatʹ misyatsiv 2019 roku. [Status and prospects of engineering and technical support of the state border guard in 2018 and ten months of 2019]. Materialy zboriv kerivnoho skladu inzhenerno-tekhnichnykh pidrozdiliv Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny: dop. na zborakh kerivnoho skladu inzhenerno-tekhnichnykh pidrozdiliv RU ta orhaniv DPSU.[Materials of the meeting of the leadership of the engineering and technical subdivisions of the State Border Guard Service of Ukraine: add. at the meeting of the management of the engineering and technical departments of the Republic of Uzbekistan and the bodies of the SBGS]. Kitv. 2019. 28 p. [in Ukrainian].

Sivak V. A.. Vyznachennya neobkhidnoyi informatyvnosti bortovykh zasobiv diahnostuvannya transportnykh zasobiv shlyakhom vprovadzhennya novykh informatsiynykh tekhnolohiy.[Determining the necessary informativeness of on-board vehicles for diagnosing vehicles through the introduction of new information technologies]. Naukovo-tekhnichnyy zhurnal «Nauka i tekhnika Povitryanykh syl ZSU». № 2(19) KHUVPS im. Ivana Kozheduba [Scientific and technical journal "Science and Technology of the Air Force of the Armed Forces". № 2 (19) HUVPS them. Ivan Kozhedub. ¬– Kharkiv: UPS Publishing House, 2015. – P.84-87. [in Ukrainian].

Hovorushchenko N.Y. Systemotekhnyka avtomobilʹnoho transporta (raschëtnye metody yssledovanyy) [Road transport systems engineering (calculation methods of research)]: Monohrafiya [Monograph] / N.Y. Hovorushchenko. Kharkiv: KHADU, 2011. 292 p. [in Russian].

Kopytchuk M.B., Dashchenko O. F., Maksymov V. H., Nitsevych O.D. Zahalʹni pryntsypy diahnostuvannya elektronnykh system keruvannya avtomobilya [General principles of diagnosing electronic car control systems]. navch.posib. – Odesa: Nauka i tekhnika [textbook - Odessa: Science and Technology], 2012. – 392 p. [in Ukrainian].

Sivak V. A. Doslidzhennya mozhlyvostey vprovadzhennya novykh informatsiynykh tekhnolohiy u vyrishennya problemy pidvyshchennya bezpeky ekspluatatsiyi transportnykh zasobiv OODK. [Research of possibilities of introduction of new information technologies in the decision of a problem of increase of safety of operation of vehicles of OODK]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ. № 1(63) seriya: Viysʹkovi ta tekhnichni nauky/ NADPSU im. B. Khmelʹnytsʹkoho, [Collection of scientific works. № 1 (63) series: Military and technical sciences / NADPSU them. B. Khmelnytsky]. – Khmelʹnytsʹkyy: Vydavnytstvo NADPSU [Khmelnytsky: NADPSU Publishing House], 2015. – P. 280 – 294. [in Ukrainian].

Sivak V. A., Chmyr V. M., Dabichev I. V. Vyznachennya mozhlyvostey iz zastosuvannya suchasnykh informatsiynykh tekhnolohiy pry provedenni protsedury kontrolyu tekhnichnoho stanu avtomobilʹnoyi ta bronetankovoyi tekhniky pidrozdiliv okhorony kordonu [Determination of possibilities on application of modern information technologies at carrying out of procedure of control of a technical condition of automobile and armored vehicles of divisions of protection of border]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ. № 4(78) seriya: Viysʹkovi ta tekhnichni nauky/ NADPSU im. B. Khmelʹnytsʹkoho, [Collection of scientific works. № 4 (78) series: Military and technical sciences / NADPSU them. B. Khmelnytsky]. – Khmelʹnytsʹkyy: Vydavnytstvo NADPSU [Khmelnytsky: NADPSU Publishing House], 2018. – P. 218 – 231. [in Ukrainian].

Tarasik V. P., Rynkevich S. A. Intellektual'nyye sistemy upravleniya transportnymi sredstvami. [Intellectual control systems of vehicles]. Minsk : UP «Tekhnoprint» [Minsk: Unitary Enterprise "Technoprint"], 2004. – 512 p. [in Russian].

Grishkevich A. I. Avtomobili. [Cars]. Teoriya: uchebnik dlya vuzov [Theory: a textbook for universities] – Minsk : Vysshaya shkola.[Minsk: High School], 1986. – 207 p. [in Russian].

Alekseyev O. P., Alekseyev V. P., Suyarko YU. M., Brazhenko S. V. Mekhatronika. Osnovnyye ponyatiya. [Mechatronics. Basic concepts]. Vestnik KHGADTU: sb.nauchn.tr. [Bulletin of KSADTU: collection of scientific tr. - Issue. No. 12-13], 2000. P 196-198. [in Russian].

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
СІВАКВ., ДАБІЧЕВІ., & СИЛКАС. (2021). ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТА БРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ . Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 286-304. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.545
Розділ
Технічні науки