ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ АВТОМОБІЛІВ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

  • Віктор ЧМИР Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-0465-2589
  • Сергій ПСЬОЛ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6631-7727
  • Артем КОРЄХОВ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-0953-2690
Ключові слова: автомобільна техніка, стійкість, підрозділ охорони кордону, імовірність, перекидання, занос, бокове ковзання

Анотація

Автомобільна техніка є одним із найважливіших складових елементів загальної системи інженерного і технічного забезпечення охорони державного кордону України. АТ підрозділів охорони кордону використовується для підвищення маневрених можливостей прикордонних нарядів, доставки їх місця до несення служби, забезпечення дій під час пошуку (переслідування) правопорушників, забезпечення особистої безпеки під час нападів, ліквідації диверсійно-розвідувальних груп, а також для забезпечення професійної підготовки особового складу та господарської діяльності. Тому в даних умовах суттєвого значення набуває одна із основних властивостей автомобіля – його стійкість.

В результаті аналізу процесу переоснащення новими зразками автомобільної техніки підрозділів охорони кордону встановлено, що значну частину нових автомобілів становлять автомобілі Volkswaqen Amarok та Ford Ranqer. В той же час інформація щодо технічних характеристик даних автомобілів носить, в основному, рекламний характер, і не розкриває в повній мірі експлуатаційні властивості, в тому числі показники стійкості. Цей факт обумовив вибір автомобілів Volkswaqen Amarok та Ford Ranqer для даного дослідження з метою визначення кращого з них за показниками стійкості для надання рекомендації щодо подальшого укомплектування цим автомобілем підрозділів охорони кордону.

За результатами дослідження отримані показники стійкості автомобілів Volkswaqen Amarok і Ford Ranqer свідчать про деяку перевагу автомобіля Volkswaqen Amarok, що обумовлено його геометричними розмірами. В той-же час втрата стійкості досліджуваних автомобілів досить імовірна, особливо в умовах руху по слизькій опорній поверхні. Імовірність перекидання автомобілів достатньо низька, більш імовірним є їх занос. Виникнення бокового ковзання під час руху на косогорі також більш імовірне, ніж перекидання.

Отже, виходячи з проведеного дослідження, за показниками стійкості для укомплектування підрозділів охорони кордону доцільніше використовувати автомобіль Volkswaqen Amarok.

Біографії авторів

Віктор ЧМИР, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону

Сергій ПСЬОЛ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону

Артем КОРЄХОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

старший викладач кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону

Посилання

Наказ МВС України „Інструкція з автомобільного та бронетанкового забезпечення в ДПСУ” №577 від 09 липня 2018 року.

Васильченков В.Ф. Автомобили и гусеничные машины. Теория эксплуатационных свойств. Рыбинск: Издание АООТ «РПД» - АРП. 1996. 432 с.

Вахламов В.К., Шатров М.Г., Юрчевский А.А. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования. Москва: Издательский центр «Академия». 2003. 816 с

Яковлєв Н.А.,Диваков Н.В. Теория автомобиля. Москва: Высш. Школа. 1962. 202 с

Оцінка рівня довговічності за станом автомобільної техніки Прикордонних військ України. Звіт про НДР / Науково-дослідний інститут Прикордонних військ України - №202-0009К. – Хмельницький, 2002 р.

Осташевський С.А., Башинский А.Л. Альтернативный поход к оценке поперечной устойчивости автомобиля. Вісник Харківського національного автомобільно - дорожнього університету. Харків. 2015. №71. С. 151-155.

Гащук М. П. Методика багатокритеріального формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону. Збірник наукових праць ВІКНУ ім. Т. Шевченка. Серія : Військові та технічні науки. Київ. 2013. № 39. С. 25–29.

Чмир В.М. Методика розрахунку показників поперечної стійкості автомобілів підрозділу кордону. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України Серія: військові та технічні науки. Хмельницький, 2016. № 3 (69). С. 322 – 331

Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗОВ. Москва: Наука, 1967. 608 с.

Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного. Москва: Наука, 1985. 464 с


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Nakaz MVS Ukrayiny` „Instrukciya z avtomobil`nogo ta bronetankovogo zabezpechennya v DPSU” [«Instruction on automotive and armored security in the SBGS»] № 577 vid 09 ly`pnya 2018 roku [in Ukrainian].

Vasilchenkov V.F. (1996) Avtomobili i gusenichnyie mashinyi. Teoriya ekspluatatsionnyih svoystv[Cars and tracked vehicles. Performance theory] Rybinsk: Publication of RPD OJSC – ARP, 432 p. [in Russian].

Vakhlamov V.K., Shatrov M.G., Yurchevsky A.A. (2003) Avtomobili: Teoriya i konstruktsiya avtomobilya i dvigatelya [Automobiles: Theory and Construction of Automobile and Engine]: A textbook for students. Medium institutions. Prof. Education. Moscow: Publishing Center "Academy", 816 p. [in Russian].

Yakovlev N.A., Divakov N.V. (1962) Teoriya avtomobilya.[Car theory]. Moscow: Higher. School. [in Russian].

Otsinka rivnia dovhovichnosti za stanom avtomobilnoi tekhniky Prykordonnykh viisk Ukrainy. [Estimation of the level of durability by the state of automotive equipment of the Border troops of Ukraine]. Zvit pro NDR. №202-0009K. Naukovo-doslidnyi instytut Prykordonnykh viisk Ukrainy. Khmelnytskyi, 2002. [in Ukrainian].

Ostashevsky S.A., Bashinsky A.L. (2015). Alternativnyiy pohod k otsenke poperechnoy ustoychivosti avtomobilya [An alternative approach to assessing vehicle lateral stability]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho avtomobilno - dorozhnoho universytetu. Kharkiv-Visnik of Kharkiv National Automobile and Road University. Kharkiv, №71. р. 151-155. [in Ukrainian].

Gashhuk M. P. (2013). Metodika bagatokriteri`al`nogo formuvannya skladu parku transportnikh zasobi`v vi`ddi`li`v prikordonnoyi sluzhbi ta mobi`l`nikh pi`drozdi`li`v organi`v okhoroni derzhavnogo kordonu. [Methods of multi-criteria formation of the fleet of vehicles of the border service departments and mobile units of the state border guards] Zbirnyk naukovykh prats VIKNU im. T. Shevchenka. Seriia : Viiskovi ta tekhnichni nauky. Kyiv. - Collection of scientific works of the WINDOW named after T. Shevchenko. Series: Military and technical sciences Kyiv, №39. р. 25–29. [in Ukrainian].

Chmyr V. M. (2016) Metodika rozrakhunku pokazniki`v poperechnoyi sti`jkosti` avtomobi`li`v pi`drozdi`lu kordonu. [Method of calculating the indicators of transverse stability of cars of the border unit]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi: NADPSU-Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine Series: military and technical sciences. Khmelnytskyi, № 69. p. 322–331. [in Ukrainian].

Bronshteyn I. N., Semendyaev K. A. (1967). Spravochnik po matematike dlya inzhenerov i uchaschihsya VTUZOV. [A guide to mathematics for engineers and university students]. Moskva: Nauka, 608 p. [in Russian].

Bugrov Ya.S., Nikolskiy S.M. (1985) Differentsialnyie uravneniya. Kratnyie integralyi. Ryadyi. Funktsii kompleksnogo peremennogo. [Differential Equations. Multiple integrals. Rows. Complex variable functions] Moskva: Nauka, 464 p. [in Russian].

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
ЧМИРВ., ПСЬОЛС., & КОРЄХОВА. (2021). ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ АВТОМОБІЛІВ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 322-339. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.547
Розділ
Технічні науки