РЕКОМЕНДАЦІЇ СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ КІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Анатолій АФАНАСЬЄВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-0376-0438
  • Сергій СЕРХОВЕЦЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-1439-1300
  • Дмитро СОФІЯН Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-5767-7616
Ключові слова: кінологічне забезпечення оперативно-службової діяльності, організація, рекомендації, структурні підрозділи, управління органу охорони державного кордону

Анотація

У статті здійснено детальний аналіз вимог нормативно-правових документів щодо порядку організації кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону. Узагальнені результати зазначеного аналізу дозволили виокремити основні рекомендації структурним підрозділам управління органу охорони державного кордону щодо удосконалення системи кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності.

Організація кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органу охорони державного кордону, в межах повноважень, здійснюється начальником органу, який у розпорядчих документах з організації охорони державного кордону визначає основні заходи з підготовки та використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками в охороні державного кордону та під час здійснення прикордонного контролю.

Ефективність кінологічного забезпечення значною мірою залежить від якості організації та проведення штабом органу охорони державного кордону (спільно з іншими структурними підрозділами управління) комплексу відповідних заходів, визначених керівними документами з організації оперативно-службової діяльності органу охорони державного кордону та кінологічного забезпечення в Державній прикордонній службі України.

Заходи спрямовані на удосконалення системи кінологічного забезпечення повинні мати наскрізний зв’язок з плановими заходами діяльності структурними підрозділами управління органів охорони державного кордону (відображатися у планах роботи на рік, місяць).

Удосконалення системи кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності передбачає впровадження стандартів в кінології, які розроблені агентством FRONTEX спільно з країнами ЄС (з урахування вимог національного законодавства); якісну організацію та проведення спеціальної підготовки інспекторів-кінологів із залученням фахівців з практичним досвідом організації оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону; удосконалення навчально-матеріальної бази підрозділів охорони державного кордону, яка призначена для підготовки та використання зазначеної категорії фахівців та проведення низки інших організаційно-управлінських заходів.

Біографії авторів

Анатолій АФАНАСЬЄВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент, начальник кафедри кінології

Сергій СЕРХОВЕЦЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри кінології

Дмитро СОФІЯН, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, професор кафедри кінології

Посилання

Огляд результатів підготовки кінологів і службових собак та їх використання в охороні державного кордону у 2017 році : Адмін. Держ. прикордон. служби України. Київ, 2017. 21 с.

Огляд результатів підготовки кінологів і службових собак та їх використання в охороні державного кордону у 2018 році : Адмін. Держ. прикордон. служби України. Київ, 2018. 27 с.

Огляд результатів підготовки кінологів і службових собак та їх використання в охороні державного кордону у 2019 році : Адмін. Держ. прикордон. служби України. Київ, 2019. 28 с.

Основні напрями діяльності та подальшого розвитку Державної прикордонної служби України у 2020 році. Київ, 2019. 14 с.

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 03 квітня 2003 року № 661-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text (дата звернення 20.09.2020).

Про затвердження Інструкції з організації кінологічного забезпечення в Державній прикордонній службі України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 березня 2018 року № 234.

Про затвердження Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30 листопада 2018 року № 971.

Про затвердження Інструкції про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України: Наказ Адміністрації Держ. прик. служби України від 21 жовтня 2003 року № 200. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-03#Text (дата звернення 20.09.2020).

Про затвердження Інструкції про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19 жовтня 2015 року № 1261. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1391-15#Text (дата звернення 20.09.2020).

Про затвердження Порядку виготовлення, упакування зразків (контрольних, навчальних), перепакування навчальних зразків, установлення ідентичності наркотичних засобів і психотропних речовин та навчальних зразків в органах Державної прикордонної служби України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 травня 2015 року № 604. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0684-15#Text (дата звернення 26.09.2020).

Про прикордонний контроль: закон України від 05 листопада 2009 року № 1710-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17#Text (дата звернення 20.09.2020).

Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України від 24 березня 1999 року № 550-XIV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-14#Text (дата звернення 20.09.2020).

Назаренко В. О., Серватюк В. М. , Бляшенко О. В. Охорона та захист державного кордону в умовах загострення воєнно-політичної обстановки: підручник. Хмельницький, 2016. 220 с.

Про затвердження Посібника з ветеринарного забезпечення та Інструкції з організації обліку та звітності служби ветеринарної медицини Державної прикордонної служби України: Наказ Адмін. Держ. прикордон. служби України від 29 грудня 2011 року № 1012.

Про затвердження та введення в дію Програми спеціальної підготовки інструкторів і закріпленнями за ними службових собак в органах охорони державного кордону: Наказ Адмін. Держ. прикордон. служби України від 27 травня 2004 року № 425.

Стандарти в кінології розроблені агентством «Фронтекс» спільно з країнами Європейського Союзу.

Афанасьєв А. О., Серховець С. В. Підготовка інспекторів-кінологів зі службовими собаками: навчально-методичний посібник. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2015. 152 с.

Методика добору собак для службового дресирування у Державній прикордонній службі України, 2014. 12 с.

Про затвердження Порядку роботи органів управління Державної прикордонної служби України з підготовки до оперативно-службової діяльності в наступному календарному році або іншому періоді: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2018 року № 350. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0618-18#Text (дата звернення 22.09.2020).

Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 21 лютого 2006 року № 3447-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text (дата звернення 22.09.2020).

Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 року № 2498-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12#Text (дата звернення 22.09.2020).

Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів і підрозділів Національної поліції, цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби: Постанова Кабінету України від 15 жовтня 2001 року № 1348. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1348-2001-%D0%BF#Text (дата звернення 22.09.2020).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ohliad rezultativ pidhotovky kinolohiv i sluzhbovykh sobak ta yikh vykorystannia v okhoroni derzhavnoho kordonu u 2017 rotsi [Review of the results of training of cynologists and service dogs and their use in the protection of the state border]. Admin. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy. Kyiv, 2017. 21 s. [in Ukrainian].

Ohliad rezultativ pidhotovky kinolohiv i sluzhbovykh sobak ta yikh vykorystannia v okhoroni derzhavnoho kordonu u 2018 rotsi [Review of the results of training of cynologists and service dogs and their use in the protection of the state border]. Admin. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy. Kyiv, 2018. 27 s. [in Ukrainian].

Ohliad rezultativ pidhotovky kinolohiv i sluzhbovykh sobak ta yikh vykorystannia v okhoroni derzhavnoho kordonu u 2019 rotsi [Review of the results of training of cynologists and service dogs and their use in the protection of the state border]. Admin. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy. Kyiv, 2019. 28 s. [in Ukrainian].

Osnovni napriamy diialnosti ta podalshoho rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy u 2020 rotsi [The main activities and further development of the State Border Guard Service of Ukraine]. Kyiv, 2019. 14 s. [in Ukrainian].

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy [About the State Border Guard Service of Ukraine]. Zakon Ukrainy vid 03 kvitnia 2003 roku № 661-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text (data zvernennia 20.09.2020) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Instruktsii z orhanizatsii kinolohichnoho zabezpechennia v Derzhavnii prykordonnii sluzhbi Ukrainy [About the statement of the Instruction on the organization of Canine Support in the State Border Guard Service of Ukraine]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 26 bereznia 2018 roku № 234. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhan okhorony derzhavnoho kordonu Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [About the statement of the Regulations on the state border protection body of the State Border Guard Service of Ukraine]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 30 lystopada 2018 roku № 971. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro zastosuvannia zbroi, boiovoi tekhniky, ozbroiennia korabliv (kateriv), litakiv i vertolotiv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, spetsialnykh zasobiv ta zakhodiv fizychnoho vplyvu pid chas okhorony derzhavnoho kordonu ta vykliuchnoi (morskoi) ekonomichnoi zony Ukrainy [About the statement of the Instruction on the use of weapons, military equipment, armament of ships (boats), aircraft and helicopters of the State Border Guard Service of Ukraine, special means and measures of physical influence during the protection of the state border and the exclusive (maritime) economic zone of Ukraine]. Nakaz Administratsii Derzh. pryk. sluzhby Ukrainy vid 21 zhovtnia 2003 roku № 200. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-03#Text (data zvernennia 20.09.2020) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro sluzhbu prykordonnykh nariadiv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [About the statement of the Instruction on the service of border guards of the State Border Guard Service of Ukraine]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 19 zhovtnia 2015 roku № 1261. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1391-15#Text (data zvernennia 20.09.2020) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku vyhotovlennia, upakuvannia zrazkiv (kontrolnykh, navchalnykh), perepakuvannia navchalnykh zrazkiv, ustanovlennia identychnosti narkotychnykh zasobiv i psykhotropnykh rechovyn ta navchalnykh zrazkiv v orhanakh Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [About the statement of the Procedure for manufacturing, packaging of samples (control, training), repackaging of training samples, establishing the identity of narcotic drugs and psychotropic substances and training samples in the State Border Guard Service of Ukraine].: Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 25 travnia 2015 roku № 604. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0684-15#Text (data zvernennia 26.09.2020) [in Ukrainian].

Pro prykordonnyi kontrol: zakon Ukrainy vid 05 lystopada 2009 roku № 1710-VI. [About border control: Law of Ukraine of November 5, 2009 № 1710-VI]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17#Text (data zvernennia 20.09.2020) [in Ukrainian].

Pro Statut harnizonnoi ta vartovoi sluzhb Zbroinykh Syl Ukrainy [About the Charter of Garrison and Guard Services of the Armed Forces of Ukraine]. Zakon Ukrainy vid 24 bereznia 1999 roku № 550-XIV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-14#Text (data zvernennia 20.09.2020) [in Ukrainian].

Nazarenko V. O., Servatiuk V. M. , Bliashenko O. V. Okhorona ta zakhyst derzhavnoho kordonu v umovakh zahostrennia voienno-politychnoi obstanovky [Protection and defense of the state border in the aggravation of the military-political situation: textbook]: pidruchnyk. Khmelnytskyi, 2016. 220 s. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Posibnyka z veterynarnoho zabezpechennia ta Instruktsii z orhanizatsii obliku ta zvitnosti sluzhby veterynarnoi medytsyny Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [About the statement of the Manual on veterinary support and the Instruction on the organization of the account and the reporting of service of veterinary medicine of the State Border service of Ukraine]. Nakaz Admin. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy vid 29 hrudnia 2011 roku № 1012. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia ta vvedennia v diiu Prohramy spetsialnoi pidhotovky instruktoriv i zakriplenniamy za nymy sluzhbovykh sobak v orhanakh okhorony derzhavnoho kordonu [About the statement and introduction in action of the Program of special training of instructors and assignments on them of service dogs in bodies of protection of the state border]. Nakaz Admin. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy vid 27 travnia 2004 roku № 425. [in Ukrainian].

Standarty v kinolohii rozrobleni ahentstvom «Fronteks» spilno z krainamy Yevropeiskoho Soiuzu [Standards in cynology developed by Frontex together with the countries of the European Union] [in Ukrainian].

Afanasiev A. O., Serkhovets S. V. Pidhotovka inspektoriv-kinolohiv zi sluzhbovymy sobakamy: navchalno-metodychnyi posibnyk. [Training of inspectors-cynologists with service dogs: educational and methodical manual] Khmelnytskyi: Vydavnytstvo NADPSU, 2015. 152 s. [in Ukrainian].

Metodyka doboru sobak dlia sluzhbovoho dresyruvannia u Derzhavnii prykordonnii sluzhbi Ukrainy, 2014. 12 s. [Methods of selection of dogs for service training in the State Border Guard Service of Ukraine] [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku roboty orhaniv upravlinnia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy z pidhotovky do operatyvno-sluzhbovoi diialnosti v nastupnomu kalendarnomu rotsi abo inshomu periodi [About the statement of the Order of work of management bodies of the State frontier service of Ukraine on preparation for operational and service activity in the following calendar year or other period]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 26 kvitnia 2018 roku № 350. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0618-18#Text (data zvernennia 22.09.2020) [in Ukrainian].

Pro zakhyst tvaryn vid zhorstokoho povodzhennia [About protection of animals from cruel treatment]. Zakon Ukrainy vid 21 liutoho 2006 roku № 3447-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text (data zvernennia 22.09.2020). [in Ukrainian].

Pro veterynarnu medytsynu [About veterinary medicine]. Zakon Ukrainy vid 25 chervnia 1992 roku № 2498-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12#Text (data zvernennia 22.09.2020) [in Ukrainian].

Pro normy hoduvannia shtatnykh tvaryn viiskovykh chastyn, zakladiv, ustanov i orhanizatsii Zbroinykh Syl, inshykh viiskovykh formuvan, strukturnykh pidrozdiliv Derzhavnoi spetsialnoi sluzhby transportu, orhaniv i pidrozdiliv Natsionalnoi politsii, tsyvilnoho zakhystu ta ustanov kryminalno-vykonavchoi sluzhby [About norms of feeding of regular animals of military units, establishments, establishments and the organizations of Armed forces, other military formations, structural divisions of the State special service of transport, bodies and divisions of National police, civil protection and establishments of criminal executive service]. Postanova Kabinetu Ukrainy vid 15 zhovtnia 2001 roku № 1348. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1348-2001-%D0%BF#Text (data zvernennia 22.09.2020) [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
АФАНАСЬЄВА., СЕРХОВЕЦЬС., & СОФІЯНД. (2021). РЕКОМЕНДАЦІЇ СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ КІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 5-25. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.555
Розділ
Військові науки