РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ПІДРОЗДІЛУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ МАСКУВАННЯ СЛУЖБИ ПРИКОРДОННИХ НАРЯДІВ

  • Леся БАЛАГУР Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-1137-1670
  • Дмитро ОЛЕШКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7515-1629
  • Дмитро КАРАСЬОВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1479-9186
Ключові слова: маскування, прикордонна служба, прикордонний підрозділ, рекомендації, заходи

Анотація

Стаття присвячена проблемі оптимізації заходів маскування служби прикордонних нарядів. Автори проаналізували актуальність представленої проблеми з позицій значущості маскування для ефективного функціонування Державної прикордонної служби України. Виокремлено ключові завдання у загальній проблемі використання маскування у прикордонній службі. Автори вивчили низку документів, дотичних до питання маскування у відомстві, зокрема нормативно-правову базу, наукові праці вчених тощо.

Подано визначення маскування. Визначено основні дії у процедурі маскування: приховане розміщення, переміщення; фарбування, демонстративні дії; вимоги маскувальної дисципліни. Автори розкрили основні способи маскування: приховування; дезінформація; демонстративні дії; імітація. Проаналізовано правила маскування: обмеження або заборона руху людей та транспортних засобів; заборони вирубки рослинності, прокладенні нових шляхів та стежок, витоптування трави та заготівлі будівельних матеріалів поза спеціальними відведеними місцями; суворого дотримання у нічний час правил світломаскування; заборони стуків, шумів, розмов, гучних команд та сигналів при розташуванні прикордонних нарядів в місцях несення служби; виконанням режиму радіообміну.

Авторами розкрито зміст основних заходів щодо реалізації маскування: організаційних заходів (рекогносцировка, місць установки (зведення) об'єктів; проведення занять, тренувань, інструктажів з особовим складом підрозділу; вивчення порядку і правил дотримання заходів безпеки та прийняття заліків по їх знанню; підготовка заявок на до забезпечення підрозділу штатними і витратними матеріалами; визначення місць заготівлі елементів масок та їх складування; інші заходи за рішенням начальника прикордонного підрозділу); практичних заходів (проведення заготівлі матеріалів; знищення виявлених демаскуючих ознак на місцевості; виготовлення макетів, масок, манекенів; інші заходи з підготовки сил та засобів прикордонного підрозділу); заходів контролю (перевірка дотримання прикордонними нарядами маскувальної дисципліни; інші заходи контрольного характеру, що проводяться за рішенням начальника прикордонного підрозділу).

Біографії авторів

Леся БАЛАГУР, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри прикордонної служби

Дмитро ОЛЕШКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, викладач кафедри прикордонної служби

Дмитро КАРАСЬОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикордонної служби

Посилання

Охорона державного кордону прикордонною заставою: частина 2. Навчальний посібник. Хмельницький. : НАДПСУ, 2003 р.

Про Державну прикордонну службу України : Закон України № 661-IV від 03.04.2003. за станом на 26 березня 2007 р. / Верховна Рада України. Київ : Парлам. Вид-во. 208 с.

Про затвердження Інструкції з організації оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби Державної прикордонної служби України: Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України № 1040 від 29.12.2009 р. Київ : АДПСУ, 2009 р.

Ситнік О., Панов В. Проблемні питання фортифікаційного обладнання позицій військ та пунктів управління. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Військові та технічні науки. 2016. № 3. С. 126-140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_vtn_2016_3_13.

Ясько В. А., Осадчий О. М., Ясько О. В. Комплекс заходів з аналізу мінної безпеки та протидії мінній війні. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Військові та технічні науки. 2015. № 3. С. 185-198. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_vtn_2015_3_16.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Okhorona derzhavnoho kordonu prykordonnoyu zastavoyu [Protection of the state border by a border post]: chastyna 2. Navchalʹnyy posibnyk. Khmelʹnytsʹkyy : NADPSU, 2003 r. (in Ukrainian)

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny [On the State Border Guard Service of Ukraine: Law of Ukraine] Zakon Ukrayiny № 661-IV vid 03.04.2003. za stanom na 26 bereznya 2007 r. / Verkhovna Rada Ukrayiny. Kyiv : Parlam. Vyd-vo. 208 s. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z orhanizatsiyi operatyvno-sluzhbovoyi diyalʹnosti viddilu prykordonnoyi sluzhby Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny [On approval of the Instruction on the organization of operational and service activities of the Border Guard Service of the State Border Guard Service of Ukraine]: Nakaz Administratsiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny № 1040 vid 29.12.2009 r. Kyiv : ADPSU, 2009 r. (in Ukrainian)

Sytnik O., Panov V. Problemni pytannya fortyfikatsiynoho obladnannya pozytsiy viysʹk ta punktiv upravlinnya. [Problematic issues of fortification equipment of troops' positions and control points] Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Ser. : Viysʹkovi ta tekhnichni nauky. 2016. № 3. S. 126-140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_vtn_2016_3_13. (in Ukrainian)

Yasʹko V. A., Osadchyy O. M., Yasʹko O. V. Kompleks zakhodiv z analizu minnoyi bezpeky ta protydiyi minniy viyni. [A set of measures for the analysis of mine safety and countering mine warfare]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Ser. : Viysʹkovi ta tekhnichni nauky. 2015. № 3. S. 185-198. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_vtn_2015_3_16. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-02-21
Як цитувати
БАЛАГУРЛ., ОЛЕШКОД., & КАРАСЬОВД. (2021). РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ПІДРОЗДІЛУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ МАСКУВАННЯ СЛУЖБИ ПРИКОРДОННИХ НАРЯДІВ . Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 83(2), 26-40. https://doi.org/10.32453/3.v83i2.556
Розділ
Військові науки